direct naar inhoud van Artikel 26 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 26 Maatschappelijk - Begraafplaats

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk- Begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. begraafplaats/ graven,
 • b. urnenmuur, gedenkplaats;
 • c. onderhoudsruimten /bijbehorende bouwwerken;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
26.2 Bouwregels
26.2.1 Gebouwen
 • a. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bebouwd oppervlak staat het maximaal aantal m² dat ter plaatse aan gebouwen mag worden opgericht:
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 4 meter bedragen;
26.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 50m² bedragen, mits het bebouwingspercentage op de verbeelding niet wordt overschreden;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
26.3 Nadere eisen
26.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.