direct naar inhoud van 5.3 Stedenbouwkundig plan
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

5.3 Stedenbouwkundig plan

Bestaande structuur blijft uitgangspunt

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk het vastleggen van de bestaande situatie. Er is geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor het gebied aan de orde. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is de bestaande stedenbouwkundige structuur (zie hoofdstuk 4).

Herstructureringsplannen

Wat wel speelt is dat in een deel van het plangebied herstructurering wenselijk is. Voor het deelgebied Emmerschans – Noord is hiervoor reeds een procedure doorlopen. Andere (grootschalige) herstructureringsplannen worden met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Hiervoor dient – wanneer dit aan de orde is – een aparte planologische procedure te worden doorlopen.

Herstructurering Emmerschans - Noord

In het noordwestelijk deel van Emmerschans is een herstructurering gaande. De bestaande woningvoorraad voldeed niet meer aan de (woon)eisen van de tijd of de bouwkundige staat van de woningen was niet meer aanvaardbaar. Daarnaast was er onvoldoende variatie in het woningaanbod. De problemen zijn integraal aangepakt, en middels een artikel 19 procedure planologisch mogelijk gemaakt (zie onderstaande figuur).

Figuur 5-1 Bouwplan Emmerschans-Noord

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0036.png"

bron: artikel 19.2-procedure

Ruimtelijke opzet

Bij de herstructurering blijft het bestaande stratenpatroon behouden. De te slopen bebouwing (98 woningen) wordt vervangen door nieuwbouw (circa 124 woningen). De hoofdopzet van het plangebied bestaat uit woonstempels (herkenbare wooneenheden) bestaande uit rij- en geschakelde woningen rondom een centraal gesitueerd cluster met twee-onder-één kap- en rijwoningen. Deze stempels en het grote cluster kennen een sterke samenhang in architectuur, materiaalgebruik, kleurgebruik, massaopbouw en rooilijnen. De stempels worden gescheiden van elkaar door groene ruimten bestaande uit gras met bomen. Het geheel vormt een ruim en groen beeld. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast.

Een deel van de woningen is reeds gebouwd. Andere woningen moeten nog worden gerealiseerd. Alhoewel de opzet van de wijk op hoofdlijnen vastligt, kan het maximale aantal woningen nog worden gevarieerd. Hiervoor wordt in het bestemmingsplan voldoende flexibliteit gecreëerd. Het maximum aantal woningen per rij is vastgelegd.

Beeldkwaliteit

In de ruimtelijke onderbouwing (ROB) ten behoeve van de gevoerde artikel 19-procedure wordt de beeldkwaliteit van het herstructureringsgebied beschreven. De beeldkwaliteit is niet verankerd in een welstandsnota of beeldkwaliteitsplan en zal waar mogelijk worden geborgd in het bestemmingsplan. Ten aanzien van de architectuur en de beeldkwaliteit van dit gebied gelden de volgende uitgangspunten:

  • er wordt gebouwd in de rooilijnen;
  • het kappenplan dient de ruimtelijke opbouw te ondersteunen;
  • toepassen van gedekt kleurgebruik met eventueel nuanceverschillen;
  • door terugkerende elementen in de woningen te ontwerpen (gevelvlakken, etc.) ontstaat een duidelijke samenhang in het gebied;
  • hoekwoningen krijgen soms een tweezijdige gerichtheid;
  • wandwerking door een breed profiel van de openbare ruimte en het gebruik van 2 of 3 bouwlagen;
  • erfscheidingen maken deel uit van het architectonische ontwerp.

De gemeente Emmen werkt op dit moment aan de herziening van haar welstandsnota. Aspecten als gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik worden in deze nota vastgelegd. De nota vormt naast het bestemmingsplan een toetsingskader voor het verlenen van een bouwvergunning.