direct naar inhoud van Artikel 8 Bos
Plan: Buitengebied 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2013Buitengebied-0403

Artikel 8 Bos

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en bebossing;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. dagrecreatief medegebruik;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. waterlopen en waterpartijen;
 • i. voet-, fiets- en ruiterpaden en ontsluitingswegen.

maar ook voor de daarbij behorende:

h. kunstobjecten;

i. verhardingen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 8.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen, uitsluitend ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering;
 • b. andere bouwwerken.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 6 meter zijn;
 • b. de inhoud per gebouw mag maximaal 50 m³ zijn.

8.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 m zijn;
 • c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 5 meter zijn.

8.3 Nadere eisen
8.3.1 Bevoegdheid tot stellen nadere eis

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

 • de plaats van gebouwen en andere bouwwerken.

8.3.2 Beoordelingscriteria

Een nadere eis als bedoeld in lid 8.3.1 kan worden gesteld met het oog op het voorkomen van onevenredige afbreuk van:

 • a. het gebruik van landbouwgronden voor de agrarische productie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de milieusituatie;
 • e. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • f. de verkeersveiligheid;
 • g. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden, waarbij de landschapswaarden zijn gespecificeerd in bijlagen 2 en 3.

8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Afwijkingsbevoegdheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.2.1, sub a, voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van onderhoud, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte maximaal 50 m² is;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 4 m is.

8.4.2 Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 kan alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het gebruik van landbouwgronden voor de agrarische productie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de milieusituatie;
 • e. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • f. de verkeersveiligheid;
 • g. de waterbergingscapaciteit- en de waterkwaliteit;
 • h. de (openlucht) recreatiemogelijkheden;
 • i. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden, waarbij de landschapswaarden zijn gespecificeerd in bijlagen 2 en 3.

8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;
 • b. het gebruik van de gronden voor verblijfsrecreatie.

8.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.6.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag of anders dan in zo'n vergunning is vastgelegd, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het kappen en/of verwijderen van bomen en struiken;
 • b. de aanleg en/of aanpassing van voet-, fiets- en ruiterpaden;
 • c. de aanleg en/of aanpassing van ontsluitingswegen;
 • d. de aanleg van parkeervoorzieningen;
 • e. de aanleg van dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van picknickplaatsen, aanlegplaatsen, parkeervoorzieningen, visoevers, vaarwater en dergelijke;
 • f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m².

8.6.2 Uitzondering vergunningplicht

Lid 8.6.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:

 • a. plaatsvinden in het kader van het normale onderhoud;
 • b. al in uitvoering waren op het moment van het van kracht worden van het plan.

8.6.3 Beoordelingscriteria

Een vergunning als bedoeld in lid 8.6.1 kan alleen worden verleend als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • b. de milieusituatie;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden, waarbij de landschapswaarden zijn gespecificeerd in bijlagen 2 en 3.