direct naar inhoud van Artikel 27 Leiding - Gas
Plan: Buitengebied 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2013Buitengebied-0403

Artikel 27 Leiding - Gas

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een gasleidingstrook, met een belemmerde strook ter breedte van 5 meter aan weerszijden van de hartlijn ter plaatse van de aanduiding “hartlijn leiding – gas”.

27.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. anders dan in de basisbestemming is bepaald, mogen op de in lid 27.1bedoelde gronden geen bouwwerken voor de basisbestemming worden gebouwd, maar alleen bouwwerken voor de dubbelbestemming 'Leiding - Gas';
 • b. er mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 2 meter zijn.

27.3 Afwijken van de bouwregels
27.3.1 Afwijkingsbevoegdheden

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van lid 27.2 en toestaan dat in de basisbestemming genoemde gebouwen en andere bouwwerken tóch mogen worden gebouwd op voorwaarde dat:

 • a. er geen schade wordt toegebracht aan de gasleiding en het functioneren daarvan niet nadelig wordt beïnvloed;
 • b. hierover advies is gevraagd van de gasleidingbeheerder.

 

27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om op de gronden, bedoeld in lid 27.1, zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag of anders dan in zo'n vergunning is vastgelegd, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het planten van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting, waaronder rietbeplanting;
 • b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en ophoging;
 • c. het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • d. het diepploegen;
 • e. het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
 • g. het planten van beplantingen of bomen;
 • h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere manier ingraven of indrijven van voorwerpen;
 • i. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • j. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen.

 

27.4.2 Uitzondering vergunningplicht

Artikel 27.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:

 • a. plaatsvinden in het kader van het normale onderhoud of het beheer van de gasleiding of die nodig zijn voor het in stand houden van de leiding;
 • b. al in uitvoering waren op het moment van het van kracht worden van het plan.

27.4.3 Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 27.4.1 kan alleen worden verleend als:

 • a. geen schade ontstaat aan de gasleiding en/of het doelmatige functioneren van de gasleiding niet in gevaar wordt gebracht;
 • b. de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. hierover advies is gevraagd van de gasleidingbeheerder.

27.5 Wijzigingsbevoegdheid
27.5.1 Wijzigingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' op te nemen of te verwijderen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a. de aanleg van een nieuwe gasleiding of het verleggen van de gasleiding is in verband met de gasvoorziening nodig;
 • b. een (her)inrichting van (delen van) het gebied, waardoor de leiding loopt of de beëindiging van het gebruik van de leiding maakt dit wenselijk of nodig;
 • c. hierover is advies gevraagd aan de gasleidingbeheerder.