direct naar inhoud van Artikel 10: Gemengd - 1
Plan: Drachten Noord - Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SNO001-0501

Artikel 10: Gemengd - 1

10.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoordoeleinden;
 • c. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. horecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2';
 • e. wonen;
  maar ook voor de daarbijbehorende:
 • f. restauratieve voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen en water;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. wegen, straten en paden;
 • k. openbare nutsvoorzieningen;
 • l. kunstobjecten;
 • m. tuinen en erven.

10.2. Bouwregels

10.2.1. Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 10.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals bedrijfsgebouwen, kantoren en woningen;
 • b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen en kunstobjecten.

10.2.2. Gebouwen, niet zijnde garageboxen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde garageboxen, gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de voorgevel van een hoofdgebouw mag maximaal 2 meter vanaf de voorgevelbouwgrens staan;
 • c. het bebouwingspercentage van een binnen het bouwvlak gelegen deel van het bouwperceel zal ten hoogste 60% bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte al meer is, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximum geldt;
 • d. de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen.

10.2.3. Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. garageboxen mogen alleen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 4 meter zijn.

10.2.4. Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 5 meter zijn.

10.3. Ontheffing van de bouwregels

10.3.1. Ontheffingsbevoegdheden

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. de regel van lid 10.2.2 sub c en toestaan dat het maximum bebouwingspercentage wordt vergroot tot 100%;
 • b. de regel van lid 10.2.4 sub a en toestaan dat erf- en terreinafscheidingen buiten de aangegeven bouwvlakken worden gebouwd.

10.3.2. Beoordelingscriteria

Ontheffingen als bedoeld in lid 10.3.1 kunnen alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.3.3. Ontheffingsprocedure

Als Burgemeester en Wethouders de ontheffingsbevoegdheden van lid 10.3.1 toepassen, moeten zij de procedure volgen die omschreven staat in artikel 30.

10.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor dienstverlening en/of kantoordoeleinden in de tweede of hogere bouwlaag;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerkren voor dienstverlening en/of kantoordoeleinden anders dan in combinatie met het wonen;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel anders dan in de vorm ondergeschikte detailhandel in aan de dienstverlening gerelateerde producten;
 • e. het gebruik van de gebouwen op een bouwperceel voor meer dan één woning.

10.5. Ontheffing van de gebruiksregels

10.5.1. Ontheffingsbevoegdheden

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. de regel van lid 10.4 sub a en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt voor meer dan één woning, mits:
  • 1. er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;
 • b. de regel van lid 10.4 sub b en toestaan dat de tweede of hogere bouwlaag wordt gebruikt voor dienstverlening en/of kantoordoeleinden.

10.5.2. Beoordelingscriteria

Ontheffingen als bedoeld in lid 10.5.1 kunnen slechts worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.5.3. Ontheffingsprocedure

Als Burgemeester en Wethouders de ontheffingsbevoegdheden van lid 10.5.1 toepassen, moeten zij de procedure volgen die omschreven staat in artikel 30.