direct naar inhoud van Regels
Plan: Beetsterzwaag Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0086.02BPKom-0301

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Beetsterzwaag Kom met identificatienummer NL.IMRO.0086.02BPKom-0301 van de gemeente Opsterland;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aan- of uitbouw:

een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar in functioneel opzicht deel uitmaakt van dat (hoofd)gebouw;

1.6 aangebouwd bijgebouw:

een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw;

1.7 aan-huis-verbonden beroep:

een beroep, dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat is gericht op het verlenen van diensten;

1.8 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.9 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.10 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.11 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.12 bestaand:

bestaand op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

1.13 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15 bijgebouw:

een gebouw, dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw;

1.16 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.18 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.20 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.21 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.22 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.23 cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden;

1.24 cultuurhistorische waarden:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.25 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.26 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.27 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden;

1.28 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.29 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.30 geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.31 geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.32 geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.33 geologische waarden:

de waarden van de gronden vanwege de ontstaansgeschiedenis van de vormen van het aardoppervlak, welke waarden worden bepaald door de herkenbaarheid van de vormen;

1.34 hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.35 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zowel ruimtelijk als functioneel als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.36 horecabedrijf:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt;

1.37 horecabedrijf categorie A:

een aanloopgericht horecabedrijf, zijnde een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan met name bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën en naar de aard daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.38 horecabedrijf categorie B:

een restaurant en/of een café-restaurant, zijnde een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden;

1.39 horecabedrijf categorie C:

een cafetaria en/of snackbar, zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van eenvoudige etenswaren en dranken, met een in het algemeen gespreide bezoekersfrequentie gedurende een groot deel van de dag en avond, waarbij de bedrijvigheid zich zowel in als om de lokaliteit voltrekt;

1.40 horecabedrijf categorie D:

een café en/of bar, zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van dranken, met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, waarbij de bedrijvigheid zich voornamelijk binnen de lokaliteit voltrekt;

1.41 horecabedrijf categorie E:

een bar-/dancing, zijnde een horecabedrijf, waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen, en een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijven, zoals discotheken en nachtclubs;

1.42 horecabedrijf categorie F:

een hotel en/of pension, al dan niet in combinatie met een restaurant of een café-restaurant zijnde een horecabedrijf waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van logies;

1.43 huishouden:

één of meer personen in een woning of een woonruimte, waarbij, indien er sprake is van meerdere personen, continuïteit in de samenstelling van de bewoners is en onderlinge verbondenheid tussen de bewoners door het gemeenschappelijk gebruiken van voorzieningen, zoals woonkamer, keuken en sanitair;

1.44 kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.45 kampeerterrein:

een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van kampeermiddelen;

1.46 kantine:

een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en dranken;

1.47 kantoor:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen al dan niet in combinatie met ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.48 kap:

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

1.49 karakteristiek:

bebouwing met een cultuurhistorische waarde zoals beschreven in bijlage 1 van de toelichting;

1.50 kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

de in bijlage 2 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.51 kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten;

1.52 kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.53 landschappelijke waarden:

de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap;

1.54 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.55 mansardekap:

een kap, zoals hieronder afgebeeld, waarbij het dakvlak uit twee vlakken die elkaar onder een stompe hoek ontmoeten;

afbeelding "i_NL.IMRO.0086.02BPKom-0301_0011.png"

1.56 natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen voorkomende in dat gebied;

1.57 nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.58 overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;

1.59 peil:

het aansluitend afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven;

1.60 permanente bewoning:

bewoning als hoofdverblijf binnen de vaste woonplaats;

1.61 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.62 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;

1.63 prostitutiebedrijf:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische massagesalon, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.64 rijstrook:

een strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook;

1.65 risicogevoelig bouwwerk cq. object:

een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan worden aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;

1.66 risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.67 voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.68 vrijstaand bijgebouw:

een vrijstaand gebouw dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw;

1.69 vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;

1.70 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.71 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.72 woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat;

1.73 zalencentrum:

een complex van ruimten dat wordt geëxploiteerd ten behoeve van feesten, bijeenkomsten en daarmee gelijk te stellen activiteiten met daaraan gerelateerde horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.74 zorgwoning:

verzamelnaam voor een woning die aangepast is voor bewoners met een lichamelijke en/of geestelijke handicap en waar zorg geleverd wordt of de levering van zorg (in de toekomst) mogelijk is.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5 de oppervlakte van een gebouw:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6 de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping;

2.7 de afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons, balkonhekken en overstekende daken en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen bouwonderdelen, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en -hoogten niet meer dan 1 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijf

Link naar de toelichting op de bestemming 'Bedrijf'.

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
  • 2. verkooppunten van motorbrandstoffen zonder LPG, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
  • 3. bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en overkappingen ten behoeve van bedrijven en bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bedrijf bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • f. de goothoogte van een bedrijfswoning zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • g. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
3.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen bij een bedrijfswoning zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning plus 0,30 m;
 • c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • d. indien een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping wordt voorzien van een kap, zal de dakhelling ten hoogste de dakhelling van de bedrijfswoning bedragen.
3.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
3.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de brandveiligheid, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.2.1 sub a in die zin dat gebouwen of overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. het gaat om een ondergeschikte uitbreiding;
  • 2. er sprake is van een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 3.2.1 sub g en lid 3.2.2 sub d in die zin dat de dakhelling van een gebouw wordt vergroot tot ten hoogste 80°;
 • c. het bepaalde in lid 3.2.2 sub b in die zin dat de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping wordt vergroot, mits dit voor een hoofdgebouw vanuit architectonische overwegingen aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke versterking van een straat of straatwand.
3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van detailhandel in motorbrandstoffen ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 • c. het gebruik van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 3.5 sub b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen.
 • b. het bepaalde in lid 3.5 sub d in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' wordt verwijderd, indien de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

Link naar de toelichting op de bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening'

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. water;
 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • f. erven en terreinen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • d. de dakhelling van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
4.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 5 Bos

Link naar de toelichting op de bestemming 'Bos'.

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos / bebossing;
 • b. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. wegen en paden;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. nutsvoorzieningen;

waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van de gronden wordt nagestreefd;

met de daarbijbehorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van de gronden;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dobben en onverharde wegen/paden;
 • b. het ontginnen, aanvullen, egaliseren, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden en het op een andere manier ingrijpend wijzigen van de bodemopbouw;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het dempen, graven en het verleggen van sloten, vijvers en watergangen;
 • e. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere houtopstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunningswerkzaamheden betreft ter uitvoering van of op basis van de Wet natuurbescherming;
 • f. het planten van houtopstanden, tenzij wordt herplant ter uitvoering van of op basis van de Wet natuurbescherming;
 • g. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen;
 • h. het aanbrengen en/of verleggen van bovengrondse energie-, telecommunicatie- en transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
5.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
5.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van het gebied.

Artikel 6 Gemengd

Link naar de toelichting op de bestemming 'Gemengd'.

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. winkels, met uitzondering van een supermarkt voorzover het de eerste bouwlaag betreft, tenzij in de bestaande situatie winkels in de tweede en/of hogere bouwlaag aanwezig zijn, in welk geval de bestaande winkels zijn toegestaan;
  • 2. een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
  • 3. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
  • 4. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
  • 5. horecabedrijven, categorie A;
  • 6. horecabedrijven, categorie A en B, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2';
  • 7. horecabedrijven, categorie A t/m C, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3';
  • 8. horecabedrijven, categorie A t/m D, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4';
  • 9. maatschappelijke voorzieningen;
  • 10. woningen;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woning;
 • c. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';

met daaraan ondergeschikt:

 • d. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de voorgevel van het hoofdgebouw zal ten hoogste twee meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
 • b. de diepte van een hoofdgebouw dat uitsluitend wordt gebruikt voor het wonen zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
 • c. de diepte van een hoofdgebouw dat uitsluitend wordt gebruikt voor een andere functie dan het wonen zal ten hoogste 30,00 m bedragen, tenzij de bestaande diepte groter is, in welk geval de bestaande diepte als maximale diepte geldt;
 • d. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte bedragen;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen.
6.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
 • d. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • e. indien een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping wordt voorzien van een kap, zal de dakhelling ten hoogste de dakhelling van het hoofdgebouw bedragen.
6.2.4 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • b. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bestaande hoogte als maximum bouwhoogte geldt.
6.2.5 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
6.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.2.1 sub a in die zin dat gebouwen of overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. het gaat om een ondergeschikte uitbreiding;
  • 2. er sprake is van een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten zal niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 6.2.2 sub b in die zin dat de diepte van een hoofdgebouw, dat wordt gebruikt voor een andere functie dan het wonen dan wel ten behoeve van het wonen in combinatie met een andere functie wordt vergroot;
 • c. het bepaalde in lid 6.2.2 sub d in die zin dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 7,00 m;
 • d. het bepaalde in lid 6.2.3 sub a in die zin dat een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd;
 • e. het bepaalde in lid 6.2.3 sub c in die zin dat de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping wordt vergroot, mits:
  • 1. dit voor een hoofdgebouw vanuit architectonische overwegingen aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke versterking van een straat of straatwand.
6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van hoofdgebouwen voor woningen over een diepte van meer dan 15,00 m voor woningen, tenzij het bestaande gebruik daarvan afwijkt, in welk geval het bestaande gebruik van toepassing is;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;
 • c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een woning voor bewoning;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan de bedrijven genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden, anders dan horecabedrijven categorie A, horecabedrijven categorie A t/m C en horecabedrijven categorie A t/m D ter plaatse van respectievelijk de aanduidingen 'horeca van categorie 2', 'horeca tot en met categorie 3' en 'horeca tot en met categorie 4'.
6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.5 sub d in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 , maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben;
 • b. het bepaalde in lid 6.5 sub e in die zin dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor horecabedrijven categorie A t/m C en F, mits:
  • 1. de verkeers- en parkeersituatie en de woonsituatie van aangrenzende percelen ter plekke niet onevenredig wordt aangetast;
  • 2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor de woon- en bedrijfssituatie van belendende percelen;
  • 3. er geen onevenredige parkeerdruk op de openbare weg ontstaat.
6.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. een aanduidingsvlak 'supermarkt' wordt verruimd, mits de verkoopvloeroppervlakte per supermarkt ten hoogste 1.500 m² bedraagt;
 • b. de aanduiding 'supermarkt' wordt aangebracht, mits geen verstoring optreedt van de gewenste detailhandelsstructuur in Beetsterzwaag;
 • c. een aanduiding 'supermarkt' wordt verwijderd.

Artikel 7 Groen

Link naar de toelichting op de bestemming 'Groen'.

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bebossing;
 • c. wegen en paden;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. kassen, ter plaatse van de aanduiding 'kas';
 • f. een bijgebouw ten behoeve van het aangrenzende woonperceel, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

met daaraan ondergeschikt:

 • g. tuinen, erven en terreinen;
 • h. in- en uitritten;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. kunstobjecten;

met de daarbijbehorende:

 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als gebouw mogen uitsluitend de in lid 7.1 sub e en f genoemde gebouwen worden gebouwd;
 • b. een kas mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'kas';
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen zal ten hoogste 350 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een kas zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
 • e. het bijgebouw mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • f. de goothoogte van het bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
7.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2.1 sub a in die zin dat gebouwen ten behoeve van een muziekkoepel of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerk mogen worden gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 100 m² zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 6,00 m zal bedragen.

Artikel 8 Groen - 2

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bebossing;
 • c. dierenweide;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. paden;
 • e. extensieve dagrecreatie;
 • f. tuinen, erven en terreinen;
 • g. in- en uitritten;
 • h. waterlopen en waterpartijen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. kunstobjecten;

met de daarbijbehorende:

 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dobben en onverharde wegen/paden;
 • b. het ontginnen, aanvullen, egaliseren, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden en het op een andere manier ingrijpend wijzigen van de bodemopbouw;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het dempen, graven en het verleggen van sloten, vijvers en watergangen;
 • e. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere houtopstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunningswerkzaamheden betreft ter uitvoering van of op basis van de Wet natuurbescherming;
 • f. het planten van houtopstanden, tenzij wordt herplant ter uitvoering van of op basis van de Wet natuurbescherming;
 • g. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen;
 • h. het aanbrengen en/of verleggen van bovengrondse energie-, telecommunicatie- en transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
8.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 8.4.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
8.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van het gebied.

Artikel 9 Kantoor

Link naar de toelichting op de bestemming 'Kantoor'.

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. kantoren;
  • 2. bestaande bedrijfswoningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • g. tuinen, erven en terreinen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 • b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
9.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
9.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.2.1 sub a in die zin dat gebouwen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

 • a. het gaat om een ondergeschikte uitbreiding;
 • b. er sprake is van een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding.
9.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van gebouwen voor bewoning.

Artikel 10 Maatschappelijk

Link naar de toelichting op de bestemming 'Maatschappelijk'.

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. maatschappelijke voorzieningen;
  • 2. zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
  • 3. zalencentrum met daaraan gerelateerde horeca ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zalencentrum';
  • 4. dienstverlening en ambachtelijke bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning', voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan de onder 1 en 2 genoemde functies;
  • 5. een woning, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • b. een kinderboerderij, ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij';
 • c. het behoud van bos/bebossing, ter plaatse van de aanduiding 'bos';
 • d. begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';

met daaraan ondergeschikt:

 • e. een al dan niet overkapte mestopslag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - mestopslag';
 • f. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. cultuurgrond;
 • k. sport- en speelterreinen;
 • l. grondwallen;

met de daarbijbehorende:

 • m. tuinen, erven en terreinen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m) ' aangegeven goothoogte bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m) ' aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen buiten ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de gebouwen mogen niet ter plaatse van de aanduiding 'bos' worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de buiten het bouwvlak gebouwde gebouwen zal ten hoogste 500 m² bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder c mag ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning', de bouwhoogte van gebouwen over een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 600 m², 12,00 m bedragen.
10.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijke - mestopslag' een overkapping ten behoeve van de mestopslag worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte hiervan ten hoogste 6,00 m mag bedragen.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.1 sub a in die zin dat gebouwen of overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

 • a. er sprake is van een incidentele uitbreiding;
 • b. uitsluitend ondergeschikte gebouwen en overkappingen geheel buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
10.5 Specifieke gebruiksregels
10.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen voor bewoning, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'wonen' of 'zorgwoning';
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor meer zorgwoningen per bestemmingsvlak dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal:
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor ten hoogste één woning;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve de uitoefening van detailhandel, tenzij het betreft een detailhandelfunctie die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de maatschappelijke functie;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, met uitzondering van:
  • 1. een horecafunctie die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de maatschappelijke functie ;
  • 2. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zalencentrum', in welk geval aan een zalencentrum gerelateerde horeca is toegestaan.
10.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.6.1 Vergunningplicht

Ter plaatse van de aanduiding 'bos' is voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het vergraven en verplaatsen van wallen, dobben en onverharde wegen/paden;
 • b. het ontginnen, aanvullen, egaliseren, ophogen, afgraven en diepploegen van gronden en het op een andere manier ingrijpend wijzigen van de bodemopbouw;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met uitzondering van paden;
 • d. het dempen, graven en het verleggen van sloten, vijvers en watergangen;
 • e. het verwijderen van houtwallen, houtsingels en andere houtopstanden, tenzij wordt herplant of het uitdunningswerkzaamheden betreft ter uitvoering van of op basis van de Wet natuurbescherming;
 • f. het aanleggen en inrichten van opslag-, stort- en bergplaatsen.
10.6.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 10.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
10.6.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning zal slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarden van het gebied.

10.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, het plan wijzigen in die zin dat de gronden tevens worden bestemd voor dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, mits:

 • a. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
 • b. de betreffende functie op een adequate wijze wordt ontsloten;
 • c. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.

Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats

Link naar de toelichting op de bestemming 'Maatschappelijk - Begraafplaats'.

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een begraafplaats
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • d. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer;
 • e. erven en terreinen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 12 Recreatie - Volkstuinen

Link naar de toelichting van 'Recreatie - Volkstuinen'.

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuinen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. een gebouw ten behoeve van het onderhoud en beheer;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldend de volgende regels:

 • a. er mag ten hoogste één gebouw ten behoeve van het onderhoud en beheer worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 20 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
12.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2.1 sub a in die zin dat per kavel één berging mag worden gebouwd, mits:

 • a. de oppervlakte van de kavel ten minste 50 m² bedraagt;
 • b. de oppervlakte van de berging ten hoogste 2 m² bedraagt;
 • c. de berging een bouwhoogte heeft ten hoogste 2,00 m.

Artikel 13 Sport

Link naar de toelichting op de bestemming 'Sport'.

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en speelterreinen;
 • b. gebouwen en overkappingen ten behoeve van doeleinden van sport en recreatie, met de daarbijbehorende voorzieningen, zoals een kantine;
 • c. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  • 1. onderhoud en beheer;
  • 2. sanitaire voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. bebossing;
 • h. cultuurgrond;
 • i. waterlopen en waterpartijen;
 • j. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • k. erven en terreinen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 'antennemast'.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' zal de goothoogte van een gebouw ten hoogste de ter plaatse aangegeven goothoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' zal de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste de ter plaatse aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
13.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 20,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van ballenvangers zal ten hoogste 10,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder c mag ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' ten hoogste één antennemast worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 30,00 m.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 14 Verkeer

Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer'.

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. bermen en beplanting;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. kunstobjecten;

met de daarbijbehorende:

 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers, dammen en/of steigers.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het aanleggen van wegen en straten met meer dan twee rijstroken.

Artikel 15 Verkeer - Verblijf

Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer - Verblijf'.

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. bos, waarbij, ter plaatse van de aanduiding 'bos', het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van het gebied wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. kunstobjecten;

met de daarbijbehorende:

 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers, dammen en/of steigers.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
15.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.4.1 Vergunningplicht

Ter plaatse van de aanduiding 'bos' is voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van boombeplanting met een stamdikte van meer dan 0,4 m;
 • b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van aaneengesloten boombeplanting.
15.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 15.4.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
15.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van het gebied.

Artikel 16 Wonen

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen / Wonen - Landgoed'.

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor:
  • 1. een aan-huis-verbonden beroep;
  • 2. dienstverlening, ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
  • 3. detailhandel, voor zover het de eerste bouwlaag betreft, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
  • 4. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
 • c. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • d. bos, waarbij, ter plaatse van de aanduiding 'bos', het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van het gebied wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. woonstraten;
 • f. voet- en rijwielpaden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. water;
 • l. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • m. tuinen, erven en terreinen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken zal ten hoogste 50% van het bouwperceel bedragen, tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 50% van het bouwperceel, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximale toegestane oppervlakte geldt.
16.2.2 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt de volgende regel:

 • een gebouw of overkapping zal binnen een bouwvlak worden gebouwd.
16.2.3 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen zal ten hoogste het bestaande aantal bedragen, tenzij ter plaatse de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven, in welk geval het maximum aantal hoofdgebouwen het ter plaatse in de aanduiding aangegeven aantal bedraagt;
 • c. de oppervlakte per hoofdgebouw zal ten hoogste 150 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte groter is, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximum geldt;
 • d. de voorgevel van het hoofdgebouw zal ten hoogste twee meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd;
 • e. de afstand van een hoofdgebouw of een rij aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens zal ten minste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimale afstand geldt;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de achterperceelgrens zal ten minste 5,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimale afstand geldt;
 • g. een hoofdgebouw zal vrijstaand worden gebouwd, tenzij ter plaatse de aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden' is aangegeven, in welk geval het maximum aantal aaneen te bouwen hoofdgebouwen het ter plaatse in de aanduiding aangegeven aantal bedraagt;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' zal de goothoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding aangegeven goothoogte bedragen, tenzij de bestaande goothoogte groter is, in welk geval de bestaande goothoogte als maximum geldt;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' zal de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse aangegeven bouwhoogte bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte groter is, in welk geval de bestaande bouwhoogte als maximum geldt;
 • j. ter plaatse de aanduiding 'minimum - maximum dakhelling (graden)' zal de dakhelling van een hoofdgebouw ten minste respectievelijk ten hoogste de ter plaatse aangegeven dakhelling bedragen.
16.2.4 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op minder dan 1,00 m achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' carports worden gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 20 m²;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen;
  • 2. indien de bestaande oppervlakte groter is dan 100 m², geldt de bestaande oppervlakte als maximum;
 • e. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk zijn aan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
 • f. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
 • g. indien een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping wordt voorzien van een kap, zal de dakhelling ten hoogste de dakhelling van het hoofdgebouw bedragen.
16.2.5 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • b. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bestaande hoogte als maximum bouwhoogte geldt.
16.2.6 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
16.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 16.2.2 in die zin dat een gebouw of overkapping gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd;
 • b. het bepaalde in lid 16.2.3 sub b in die zin dat het aantal hoofdgebouwen wordt vergroot, mits de aantallen en de kwaliteit van de woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan, dat de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten heeft;
 • c. het bepaalde in lid 16.2.3 sub e in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw c.q. een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt verkleind;
 • d. het bepaalde in lid 16.2.3 sub g in die zin dat de hoofdgebouwen in rijen van ten hoogste 4 hoofdgebouwen aaneen worden gebouwd;
 • e. het bepaalde in lid 16.2.3 sub h in die zin dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 7,00 m;
 • f. het bepaalde in lid 16.2.3 sub j in die zin dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verkleind c.q. dat een hoofdgebouw (gedeeltelijk) wordt voorzien van een plat dak;
 • g. het bepaalde in lid 16.2.3 sub j in die zin dat de dakhelling van hoofdgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 80°;
 • h. het bepaalde in lid 16.2.2 en lid 16.2.4 sub a en in die zin dat een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping minder dan 1,00 m achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd;
 • i. het bepaalde in lid 16.2.4 sub d in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 150 m², mits:
  • 1. de oppervlakte van het bouwperceel ten minste 1.000 m² bedraagt;
  • 2. ten aanzien van het gebruik van gebouwen het bepaalde in lid 16.5 sub f en lid 16.6 sub b onverminderd van toepassing blijft;
 • j. het bepaalde in lid 16.2.4 sub e in die zin dat de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde overkapping wordt vergroot, mits dit voor een hoofdgebouw vanuit architectonische overwegingen aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke versterking van een straat of straatwand.
16.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'gemengd', in welk geval detailhandel is toegestaan;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'gemengd', in welk geval bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2 zijn toegestaan;
 • f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m²;
 • g. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecabedrijven;
 • h. het gebruik van gronden en bouwwerken voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven.
16.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 16.5 sub b in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt als woning, mits:
  • 1. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
  • 2. er sprake blijft van één huishouden;
  • 3. het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte geen onevenredige afbreuk doet aan de woonsituatie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • b. het bepaalde in lid 16.5 sub e in die zin dat de gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen;
  • 2. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast;
  • 3. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
  • 4. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft;
  • 5. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aangetoond;
  • 6. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij het detailhandel betreft welke ondergeschikt is aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
  • 7. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
  • 8. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt;
 • c. het bepaalde in lid 16.5 sub e in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting kunnen hebben.
16.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.7.1 Vergunningplicht

Ter plaatse van de aanduiding 'bos' is voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van boombeplanting met een stamdikte van meer dan 0,4 m;
 • b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van aaneengesloten boombeplanting.
16.7.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 16.7.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
16.7.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van het gebied.

16.8 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'dienstverlening' of 'gemengd' wordt verwijderd, indien de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.

Artikel 17 Wonen - Landgoed

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen / Wonen - Landgoed'.

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van een state of een daarmee vergelijkbaar voornaam woonhuis;
 • b. gebouwen, voor zover ten dienste van de state of het daarmee gelijk te stellen voornaam woonhuis, ten behoeve van:
  • 1. een bedrijfswoning;
  • 2. het onderhoud en beheer;
 • c. parken, tuinen, erven en terreinen;
 • d. waterlopen en waterpartijen;

waarbij de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van de structureel bepalende groenelementen wordt nagestreefd;

met de daarbijbehorende:

 • e. paden;
 • f. tuinen, erven en terreinen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen genoemd in lid 16.1.a

Voor het bouwen van de in lid 17.1 sub a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen;
 • c. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste respectievelijk ten hoogste de ter plaatse de aanduiding 'minimum - maximum dakhelling (graden)' aangegeven dakhelling bedragen.
17.2.2 Gebouwen genoemd in lid 16.1.b.1

Voor het bouwen van de in lid 17.1 sub b onder 1 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste twee bedragen;
 • c. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' aangegeven goothoogte bedragen;
 • d. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste respectievelijk ten hoogste de ter plaatse de aanduiding 'minimum - maximum dakhelling (graden)' aangegeven dakhelling bedragen.
17.2.3 Gebouwen genoemd in lid 16.1.b.2

Voor het bouwen van de in lid 17.1 sub b onder 1 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
17.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
17.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m².
17.5 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.4 sub c in die zin dat de gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen;
 • b. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
 • d. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft;
 • e. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aangetoond;
 • f. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij het detailhandel betreft welke ondergeschikt is aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
 • g. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
 • h. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.
17.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.6.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • het verwijderen van bebossing
17.6.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 17.6.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
17.6.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van het gebied.

Artikel 18 Wonen - Wooncentrum

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen - Wooncentrum'.

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Wooncentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van woningen in combinatie met maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. woonstraten en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. bebossing;
 • g. waterlopen;
 • h. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt de volgende regel:

 • a. een gebouw of overkapping zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' zal de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse aangegeven goothoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' zal de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum dakhelling (graden)' aangegeven dakhelling bedragen.
18.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
18.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2.1 sub a in die zin dat gebouwen of overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen ten hoogste gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het bouwvlak;
 • b. de geluidbelasting van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
18.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel.

Artikel 19 Wonen - Woongebouw 1

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen - Woongebouw'.

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. bijgebouwen en overkappingen;
 • c. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';

met daaraan ondergeschikt:

 • d. woonstraten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. bebossing;
 • h. waterlopen;
 • i. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Woongebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
 • b. een woongebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' zal de goothoogte van een woongebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven goothoogte bedragen;
 • d. de dakhelling van een woongebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
19.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal buiten het bouwvlak ten hoogste 200 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
19.2.3 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • b. de oppervlakte van een garagebox zal ten hoogste 25 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bestaande hoogte als maximum bouwhoogte geldt.
19.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
19.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
19.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 19.2.1 sub b in die zin dat gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. er sprake is van een incidentele uitbreiding;
  • 2. uitsluitend ondergeschikte gebouwen en overkappingen geheel buiten het bouwvlak worden gebouwd;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 19.2.1 sub d in die zin dat de dakhelling van woongebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 80°.
19.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane grondvloeroppervlakte van de woning;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m²;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecabedrijven.
19.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 19.5 sub d in die zin dat de gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen;
 • b. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
 • d. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft;
 • e. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aangetoond;
 • f. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij het detailhandel betreft welke ondergeschikt is aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
 • g. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
 • h. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.

 

Artikel 20 Wonen - Woongebouw 2

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen - Woongebouw'.

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met:
  • 1. ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
  • 2. maatschappelijke voorzieningen;
  • 3. cultuur en ontspanning, alsmede dienstverlening in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';
 • b. bijgebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. woonstraten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. bebossing;
 • g. waterlopen;
 • h. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende

 • i. tuinen, erven en terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Woongebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
 • b. een woongebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' zal de goothoogte van een woongebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven goothoogte bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' zal de bouwhoogte van een woongebouw ten hoogste de in de aanduiding aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder b mag de goothoogte over 30% van de totale gootlijn ten hoogste 1,00 m hoger zijn dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)';
 • f. de dakhelling van een woongebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
20.2.2 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal buiten het bouwvlak ten hoogste 200 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
20.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
20.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
20.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 20.2.1 sub b in die zin dat gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. er sprake is van een incidentele uitbreiding;
  • 2. uitsluitend ondergeschikte gebouwen en overkappingen geheel buiten het bouwvlak worden gebouwd;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 20.2.1 sub f in die zin dat de dakhelling van woongebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 80°.
20.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane grondvloeroppervlakte van de woning;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m²;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecabedrijven.
20.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 20.5 sub d in die zin dat de gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen;
 • b. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
 • d. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft;
 • e. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aangetoond;
 • f. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij het detailhandel betreft welke ondergeschikt is aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
 • g. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
 • h. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.

 

Artikel 21 Wonen - Woongebouw 3

 

Link naar de toelichting op de bestemming 'Wonen - Woongebouw'.

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Woongebouw 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. gebouwen ten behoeve van (half)ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • c. bijgebouwen;

waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van het gebied wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. woonstraten;

e. voet- en rijwielpaden;

f. parkeervoorzieningen;

g. speelvoorzieningen;

h. groenvoorzieningen;

i. bebossing;

j. waterlopen en waterpartijen;

k. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

l. tuinen, erven en terreinen;

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag de eerste bouwlaag van een gebouw niet worden gebouwd;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwgrens worden overschreden door de tot een hoofdgebouw behorende balkons, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3,00 m;
 • d. het aantal woningen zal ten hoogste 47 bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder e mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw over ten hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw 16,00 m bedragen;
 • g. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
21.2.2 (Half)ondergrondse parkeervoorzieningen

Voor het bouwen van (half)ondergrondse parkeervoorzieningen geldt de volgende regel:

 • de verticale diepte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
21.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en overkappingen zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw of aangebouwde overkapping zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • c. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of vrijstaande overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
21.2.4 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
21.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 21.2.1 sub b in die zin dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd;
 • b. het bepaalde in lid 21.2.1 sub e in die zin dat het maximaal aantal woningen wordt vergroot, mits de aantallen en de kwaliteit van de woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan, dat de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten heeft.
 • c. het bepaalde in lid 21.2.3 onder b en toestaan dat de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw wordt vergroot, mits dit voor een woongebouw vanuit architectonische overwegingen aanvaardbaar is en de verhoging bijdraagt tot een ruimtelijke versterking van een straat of straatwand.
21.4 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
21.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane grondvloeroppervlakte van de woning;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m²;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecabedrijven.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 19.5 sub d in die zin dat de gebouwen worden gebruikt ten behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen op het bouwperceel, met dien verstande dat de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen;
 • b. de woonfunctie niet onevenredig wordt aangetast;
 • c. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
 • d. er voldoende bergruimte in of bij de woning overblijft;
 • e. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval de hoofdbewoner(s) van de woning. Ten behoeve van ondersteuning (o.a. administratie) mogen maximaal 2 personen in dienst zijn. De bedrijfstechnische of -economische noodzaak hiertoe moet worden aangetoond;
 • f. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, tenzij het detailhandel betreft welke ondergeschikt is aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
 • g. het parkeren op eigen erf plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van de voorgenomen activiteit niet onevenredig toenemen;
 • h. de verkeersdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.

Artikel 22 Leiding - Gas

Link naar de toelichting op de bestemming 'Leiding - Gas'.

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. hoofdgastransportleidingen en de instandhouding van ondergrondse hogedruk hoofdgastransportleidingen;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
22.2 Voorrangsregeling

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

22.3 Bouwregels
22.3.1 Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) worden op of in deze gronden geen bouwwerken gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Deze bepaling geldt niet voor bestaande bouwwerken.

22.3.2 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

22.3.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
22.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 16.7.1 in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
 • b. geen afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding';
 • c. geen kwetsbare objecten worden gebouwd.
22.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object.
22.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 22.5 sub b en toegestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als risicogevoelig object, mits:

 • a. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 • b. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goederen;
 • c. het groepsrisico voldoende kan worden gemotiveerd.
22.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.7.1 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
22.7.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 22.7.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
 • b. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
 • c. het normale onderhoud betreffen;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
22.7.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder en er geen afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van gasleidingen.

Artikel 23 Leiding - Riool

Link naar de toelichting op de bestemming 'Leiding - Riool'.

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding;

met de daarbijbehorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) worden op of in deze gronden geen bouwwerken gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. Deze bepaling geldt niet voor bestaande bouwwerken.

23.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

23.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
23.2.4 Afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 23.2.1 in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) toegelaten gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
 • b. geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding.
23.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.3.1 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
 • c. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 30 cm;
 • d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
 • e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen, die dieper wortelen of kunnen wortelen dan 30 cm.
23.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 23.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
23.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning zal slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding.

Artikel 24 Waarde - Cultuurhistorie

Link naar de toelichting van 'Waarde - Cultuurhistorie'.

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • de bescherming en instandhouding van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zoals omschreven in hoofdstuk 3 van de toelichting.
24.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.2.1 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het kappen en/of rooien van opgaande bebossing en beplanting;
 • b. het egaliseren, afgraven en/of ophogen van gronden.
24.2.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 24.2.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
24.2.3 Toetsingscriteria

De in lid 24.2.1 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in hoofdstuk 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied.

Artikel 25 Waarde - Natuur

Link naar de toelichting van 'Waarde - Natuur'.

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. het behoud en herstel van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden, zoals omschreven in paragraaf 2.19 van de toelichting ;

met de daarbijbehorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
25.2 Bouwregels
25.2.1 Gebouwen en overkappingen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en), mogen op of in deze gronden geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
25.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.3.1 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het verwijderen van bebossing en beplanting;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het verharden, verbreden en aanleggen van paden dan wel het wijzigen van het beloop of het profiel van de padenstructuur.
25.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 25.3.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
25.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in paragraaf 2.19 van de toelichting aangegeven landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

Artikel 26 Waarde - Ruimtelijk waardevol gebied

Link naar de toelichting van 'Waarde - Ruimtelijk waardevol gebied'.

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ruimtelijk waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. het behoud, herstel en de uitbouw van de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing;
 • b. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ aangegeven beeldbepalende bebouwing.
26.2 Bouwregels

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' zal (zullen) per gebouw een (of meer) gevel(s) in de gevellijn worden gebouwd;
 • b. de breedte van de in de gevellijn gebouwde gevel zal ten minste 6,00 m en ten hoogste 10,00 m bedragen, tenzij de bestaande gevel breder is, in welk geval de bestaande gevelbreedte als maximum geldt;
 • c. in afwijking van het bepaalde in de bouwregels van de andere daar voorkomende bestemming(en), geldt ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dat de oppervlakte, goothoogte en dakhelling van een hoofdgebouw ten minste en ten hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte en dakhelling zal bedragen.
26.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing, kan met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 26.2 sub a in die zin dat een gevel achter de ter plaatse aangeduide 'gevellijn' wordt gebouwd;
 • b. het bepaald in lid 26.2 sub b in die zin dat de breedte van de ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' gebouwde gevel wordt vergroot;
 • c. het bepaalde in lid 26.2 sub c in die zin dat ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' wordt afgeweken van de bestaande maatvoering, indien handhaving van het beeldbepalende gebouw vanwege de bouwtechnische staat redelijkerwijs niet mogelijk is, met dien verstande dat bij vervangende nieuwbouw de bouwregels van de ter plaatse geldende bouwregels van toepassing zijn.
26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.4.1 Vergunningplicht

Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het kappen van bomen;
 • b. het op de gevels aanbrengen van reclame-uitingen en verlichtingsornamenten.
26.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 26.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
26.4.3 Toetsingscriteria

De in lid 26.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing.

26.5 Omgevingsvergunning voor het slopen
26.5.1 Sloopwerkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

26.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in 26.5.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden:

 • a. van ondergeschikte betekenis, indien door burgemeester en wethouders schriftelijk is medegedeeld, dat daarvoor geen sloopvergunning is vereist;
 • b. voortvloeiende uit het normale onderhoud;
 • c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. ter voldoening aan een aanschrijving of een besluit van burgemeester en wethouders.
26.5.3 Toetsingscriteria
 • a. Een omgevingsvergunning voor het deels slopen kan slechts worden verleend, indien:
  • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het beeldbepalend karakter van de bebouwing; of
  • 2. het delen van een gebouw of bijbehorend bouwwerk betreft, die op zichzelf niet als beeldbepalend zijn aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de beeldbepalende bebouwing plaatsvindt; of
  • 3. het om delen van een bouwwerk gaat die wel als beeldbepalend zijn aan te merken, maar worden vervangen door gelijkwaardige beeldbepalende delen en het beeldbepalend karakter van het bouwwerk daardoor niet wordt aangetast.
 • b. Een omgevingsvergunning voor het geheel slopen kan slechts worden verleend, indien:
  • 1. het beeldbepalend pand teniet is gegaan door een calamiteit en herbouw in de oorspronkelijke staat redelijkerwijs niet verlangd kan worden; of
  • 2. heet beeldbepalend karakter niet langer aanwezig is en/of de beeldbepalende elementen niet langer aanwezig zijn en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; of
  • 3. het beeldbepalend karakter in zijn geheel redelijkerwijs niet te handhaven is in relatie tot de functie die het gebouw moet of uitsluitend nog kan vervullen; of
  • 4. handhaving of herstel van het beeldbepalend pand vanwege de bouwtechnische staat redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • c. Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om de omgevingsvergunning voor het slopen te verlenen op basis van het gestelde in sub a en b, wordt voorafgaand aan vergunningverlening een ter zake deskundige om advies gevraagd.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 27 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

Artikel 28 Algemene bouwregels

De bouwgrenzen mogen in afwijking van het plan en de bestemmingen in deze regels uitsluitend worden overschreden door:

 • a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;
 • b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m.

Artikel 29 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • b. het storten van puin en afvalstoffen;
 • c. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf.

Artikel 30 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bestemmingsregels in die zin dat openbare (nuts)-gebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits de inhoud per gebouwtje ten hoogste 75 m³ zal bedragen;
 • e. de bestemmingsregels in de artikelen 5, 6, 7, 10, 15 en 16 in die zin dat gebouwtjes ten behoeve speelvoorzieningen worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouwtje ten hoogste 5 m² zal bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouwtje ten hoogste 5,00 m zal bedragen;
 • f. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;
 • g. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m, mits zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande verticale elementen, zoals gebouwen, torens en bestaande masten;
 • h. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot, mits:
  • 1. deze vergroting niet meer dan 20 m² per plaatselijke verhoging bedraagt;
  • 2. de vergroting leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt.

Artikel 31 Algemene aanduidingsregels

31.1 veiligheidszone - bedrijven
31.1.1 Aanduidingsomschrijving

De voor 'veiligheidszone - bedrijven' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van het bouwen en/of gebruiken van gebouwen als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object vanwege locaties voor risicovolle inrichtingen.

31.1.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

31.1.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 31.1.2 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

31.1.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
31.1.5 Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 31.1.4 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbare object, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

Artikel 32 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing en

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bedrijf', 'Gemengd' 'Kantoor' of 'Maatschappelijk' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen', alsmede de situering en de vorm van de aangegeven bouwvlakken wordt gewijzigd dan wel nieuwe bouwvlakken worden aangebracht, mits:

 • a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de regels van artikel 16 van toepassing zijn;
 • b. er een gemiddelde aan parkeergelegenheid van ten minste 1 parkeerplaats per woning wordt gerealiseerd;
 • c. de betreffende functie op een adequate wijze wordt ontsloten;
 • d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
 • e. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • f. deze wijzigingsbevoegdheid primair wordt toegepast voor hergebruik van de bestaande gebouwen. Indien een woonfunctie in de bestaande bebouwing redelijkerwijs niet mogelijk is, mag herinvulling plaatsvinden;
 • g. de aantallen en de kwaliteit van de woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan, dat de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten heeft.

Artikel 33 Overige regels

33.1 Voldoende parkeergelegenheid
 • a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
 • b. De omgevingsvergunning voor het bouwwerk wordt beoordeeld aan de hand van de parkeernormen in de CROW-uitgave 2018 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’ (publicatie 381), met dien verstande dat indien voornoemde uitgave gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
 • c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 34 Overgangsrecht

34.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
 • c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
34.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 35 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

bestemmingsplan Beetsterzwaag Kom

van de gemeente Opsterland .

Behorende bij het besluit van 5 juli 2021.