direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080502-VA01

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemmingen 'Wonen - 1', 'Tuin', en/of 'Groen' worden gewijzigd in de bestemming 'Woongebied', mits:

 • a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1';
 • b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 22 van overeenkomstige toepassing zijn;
 • c. de aantallen en de kwaliteit van de woningbouw in overeenstemming zijn met het gemeentelijke woonbeleid, dat de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten heeft;
 • d. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de verkeersveiligheid; en
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.