direct naar inhoud van Artikel 22 Woongebied
Plan: Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080502-VA01

Artikel 22 Woongebied

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen;
 • c. tuinen en erven;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. woonstraten en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. sloten, bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
22.2 Bouwregels
22.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen zal ten hoogste 28 bedragen;
 • c. de afstand van een hoofdgebouw, dan wel een blok van aaneen gebouwde hoofdgebouwen, tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 3,00 m bedragen;
 • d. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 6,50 m bedragen;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
 • f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
22.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen zullen ten minste 3,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel achter het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw, zal ten hoogste 60 m² bedragen;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw zal ten hoogste 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, voorzover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, bedragen;
 • d. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten hoogste 3,30 m bedragen;
 • e. de dakhelling van een aan- of uitbouw of een bijgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.
22.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (de) hoofdgebouw(en) en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
22.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
22.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 22.2.1 onder d in die zin dat de afstand van een hoofdgebouw, dan wel een blok van aaneengebouwde hoofdgebouwen, tot de zijdelingse perceelgrens wordt verkleind;
 • b. het bepaalde in lid 22.2.1 onder f in die zin dat de dakhelling van hoofdgebouwen wordt verkleind;
 • c. het bepaalde in lid 22.2.1 onder g in die zin dat de dakhelling van hoofdgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 80°;
 • d. het bepaalde in lid 22.2.2 onder a in die zin dat aan- en uitbouwen en bijgebouwen minder dan 3,00 meter achter dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, worden gebouwd;
 • e. het bepaalde in lid 22.2.2 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 100 m², mits:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bij woningen ten hoogste 60 m² zal bedragen, dan wel, indien de oppervlakte van het hoofdgebouw meer dan 60 m² bedraagt, ten hoogste gelijk zal zijn aan de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 • f. het bepaalde in lid 22.2.2 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen wordt vergroot tot 100% van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw, mits de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van de huisvesting van (een) gehandicapte(n).
22.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel en horeca;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel;
  • 2. meer bedraagt dan 50 m²;
 • e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep.
22.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 22.5 sub c in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in bijlage 2, mits de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen; en
 • b. de activiteiten niet mogen plaatsvinden binnen vrijstaande bijgebouwen.