direct naar inhoud van Artikel 9 Bos
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 9 Bos

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Bos ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (hoog)opgaande afschermende beplanting en bos;
 • b. water en waterlopen,

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, en paden.

9.2 Bouwregels

Op de voor ' Bos ' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming.

9.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen, grenzend aan de weg of het openbaar groen, niet meer dan 1 m mag bedragen;
 • b. in de overige situaties de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen;
 • c. voor de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.
9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

 • a. 9.2.1 onder a voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 2 m bij uitsluitend visueel open erfafscheidingen;
 • b. 9.2.1 onder b voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 3 m, mits de noodzaak voor afschermende en beschermende werking is aangetoond.
9.3.2 Afwegingskader

De in 9.3.1 genoemde omgevingsvergunningen worden slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de woonsituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de externe veiligheid
 • f. de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.