direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Agrarisch ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een agrarisch bedrijf;
  • b. het weiden van vee en/of het telen van gewassen;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan', voor een ijsbaan;
  • d. infrastructurele voorzieningen zoals deze bestonden op het tijdstip van de vaststelling van het plan;
  • e. water met de daarbij behorende recreatieve vaarroutes en voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • f. recreatief medegebruik in de vorm van voet-, fiets- en/of ruiterpaden;
  • g. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van parkeer- en picknickvoorzieningen, visplaatsen, aanlegplaatsen en naar de aard daarmee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen;

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, en voorzieningen - niet zijnde bouwwerken, geen gebouw zijnde, of voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest.

3.2 Bouwregels

Op de voor ' Agrarisch ' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

3.2.1 Gebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' geldt voor gebouwen dat:

  • a. een gebouw uitsluitend binnen een bouwvlak mag worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
  • c. de dakhelling mag niet minder dan 15° bedragen, met uitzondering van een oppervlakte van maximaal 100 m², dan wel ten minste het bestaande aantal graden indien dit minder is.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste bedraagt 2 m.