direct naar inhoud van Artikel 11 Groen
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 11 Groen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Groen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'water' voor water en/of de instandhouding van de walbeschoeiing;
 • d. water - niet zijnde insteekhavens - en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn gelegen binnen de in artikel 29.2 aangegeven beheersgrenzen;

met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, paden en verhardingen.

11.2 Bouwregels

Op de voor ' Groen ' aangewezen gronden mogen uitsluitendworden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming.

11.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen, grenzend aan de weg of het openbaar groen, niet meer dan 1 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van beeldende kunstwerken niet meer dan 6 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer dan 2 m mag bedragen.
11.3 Afwijken van de bouwregels
11.3.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in:

 • a. 11.2.1 onder a voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 2 m bij uitsluitend visueel open erfafscheidingen;
 • b. 11.2.1 onder b voor het verhogen van de bouwhoogte tot ten hoogste 3 m, mits de noodzaak voor afschermende en beschermende werking is aangetoond.
11.3.2 Afwegingskader

De in 11.3.1 genoemde omgevingsvergunningen worden slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de woonsituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de externe veiligheid;
 • f. de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.