direct naar inhoud van 4.7 Wegverkeerslawaai
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

4.7 Wegverkeerslawaai

Toetsingskader

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken'' een geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.

Toetsingskader en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

In het plangebied worden geen (nieuwe) geluidsgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Op een aantal punten zijn de bouwmogelijkheden verruimd, maar geluidsgevoelige gevels komen daardoor niet dichter bij wegen te liggen. Het vaststellen van hogere grenswaarden is daardoor niet aan de orde.

In de mer-beoordeling is (indicatief) in beeld gebracht welke bijdrage ontwikkelingen in het plangebied hebben voor de geluidsbelasting van maatgevende wegen in het plangebied: de Hoge Ring, de Boegdreef, de Kombuis en het Grootzeil. Daarbij zijn de invoergegevens uit de onderstaande tabel gehanteerd. Op basis van paragraaf 4.6 wordt uitgegaan van een toename van 375 motorvoertuigen per etmaal. In de berekening wordt rekening gehouden met 400 motorvoertuigen. Dit kan worden gezien als een worst-case scenario.

Maatgevende wegvakken   Toekomstige situatie (2020, autonome ontwikkeling)   Voertuigverdeling in de dagperiode (zwaar/middelzwaar/licht)   Maximum snelheid   Wegbreedte   Wegdektype  
Hoge Ring ter hoogte van Noorderplassen West   64.600 (in twee richtingen)   0,85/0,11/0,04   100 km/h   2x2 rijstroken (2x3 in 2030)   Standaard Asfalt (DAB)  
Kombuis   22.700 (twee richtingen)   0,85/0,11/0,04   50 km/h   5,5 m   DAB  
Boegdreef   29.500 (twee richtingen)   0,85/0,11/0,04   50 km/h   5,5 m   DAB  
Grootzeil   6300 (in beide richtingen)   0,85/0,11/0,04   30 km/h   4,5 m   klinkers  

Maatgevende wegvakken   Afstand eerstelijnsbebouwing en as van de weg   Geluidsbelasting autonome situatie   Geluidsbelasting (inclusief ontwikkelingen)  
Hoge Ring ter hoogte van Noorderplassen West   210 meter   53 dB   53 dB  
Kombuis   20 meter   61 dB   61 dB  
Boegdreef   70 meter   54 dB   54 dB  
Grootzeil   8 meter   60 dB   60 dB  

Uitkomst van de berekening is dat de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe functies in het plangebied dusdanig klein is, dat de bijdrage aan de geluidsbelasting valt te verwaarlozen. De geluidsbelasting in de autonome en toekomstige situatie is namelijk vrijwel gelijk.