direct naar inhoud van 4.10 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

4.10 Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand.

Voor gebieden waar een menging van functies voorkomt of wordt nagestreefd is een aparte zoneringslijst van toepassing. In deze gebieden worden (bedrijfs)activiteiten niet toegestaan op basis van een richtafstand, maar de mate waarin ze direct naast of onder woningen kunnen worden toegestaan. Deze VNG-lijst voor functiemenging wordt toegepast in centrumgebieden en gebieden met waar een menging van woonfuncties en lichte bedrijvigheid wordt nagestreefd.

Toetsingskader en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen geen grootschalige bedrijfsactiviteiten voor die kunnen leiden tot onaanvaardbare milieuhinder ter plaatse van woningen.

In het plangebied komen op verschillende plekken gebieden voor met een ietwat verbreed functiegebruik. In het centrumgebied rondom de Hoge Wetering zijn voorzieningen gevestigd die thuis horen in een woonomgeving: scholen, een supermarkt en een gezondheidscentrum. Er is in de huidige situatie geen sprake van onaanvaardbare milieuhinder.

Ten aanzien van beoogde aanlegsteigers wordt het volgende geconstateerd. De aanlegsteigers en bijbehorende voorzieningen liggen op relatief korte afstand van woningen en voldoen daardoor niet aan de richtafstand uit de VNG-brochure (50 meter). Toch wordt de functie goed inpasbaar geach om de volgende redenen.

  • Ten eerste, omdat het aansluit bij het centrumgebied en een gebied waar woon- en werkfuncties worden gemengd. Samen met de beoogde aanlegsteigers zorgt het recreatiebedrijf voor een verlevendiging van dit gebied.
  • Ten tweede omdat de nabijgelegen woonfuncties en de aanlegsteigers op elkaar zijn afgestemd. De woningen aan de noord- en zuidzijde vormen namelijk een gesloten woonblok en zijn voor hun rust geori├źnteerd op de binnenkant van het woonblok.
  • Ten derde wordt de recreatiefunctie voornamelijk in de dagperiode gebruikt. Door alleen lichte horeca toe te staan, wordt voorkomen dat er sprake is van verstoring van de nachtrust. Voor de aanlegsteigers geldt hetzelfde als voor de recreatiefunctie op de wal. Deze wordt alleen in de dagperiode gebruikt en ligt aan de 'drukke' zijde van de nabijgelegen woonfuncties.

In het plangebied domineert de woonfunctie. Op een aantal plekken wordt een verbreding van functies toegestaan, het gaat om functies die goed zijn te mengen met woonfuncties en die de levendigheid van de woonomgeving juist ten goede komen. Ten aanzien van de verschillende locaties met functieverbreding geldt het volgende:

  • In het centrumgebied (Centrum) en het gebied ten noorden daarvan (Gemengd - 3) wordt een menging van wonen en werken wenselijk geacht. De functies worden mogelijk gemaakt op basis van Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging. Functies die zorgen voor verkeer- en parkeeroverlast zijn niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor detailhandel en horecafuncties. De beoogde functies leiden niet onaanvaardbare hinder voor woningen in de omgeving.
  • De Oranjewoudlocatie (Gemengd - 1) aan de oostzijde van het plangebied, ligt op grotere afstand van woningen (100 m). Op deze plek kunnen derhalve ook functies als middelzware horeca (categorie 2b van Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten), bedrijven (categorie B van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging), cultuur en ontspanning, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen worden toegestaan.
  • In de Vier Kwadranten (Gemengd - 2) wordt tevens een menging van woon- en werkfuncties mogelijk gemaakt. Dit specifieke woonmilieu ligt op ruime afstand van de niet-gemengde woongebieden. Er kan daardoor geen sprake zijn van onderlinge hinder.

Wat betreft de bestemming 'Recreatie' ten zuiden van de Noorderplassen wordt geconstateerd dat deze op ruim 100 meter van woningen ligt en voldoet aan de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. De aanduiding 'recreatie' op het Noorderplassenstrand ligt op een afstand van circa 47 meter van de dichtstbijzijnde woningen en voldoet ook aan de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'.