direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0018.BP096Woongebieden-31va

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:

 • a. vijver;
 • b. (vaar)water;
 • c. waterberging;

en voor de ondergeschikte functies:

 • d. brug;
 • e. gemaal, stuw, afsluitvoorziening;
 • f. groen, groenvoorziening, park;
 • g. nutsvoorziening;
 • h. speelvoorziening, sportvoorziening;
 • i. kunstwerken.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegelaten.

18.2.2 Licht- en vlaggenmasten

Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 5 meter hoogte.

18.2.3 Overige andere bouwwerken

Overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits hierbij

 • geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld, en
 • sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
 • sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en
 • geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
 • geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen,

met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend andere maten en percentages genoemd worden;
 • b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. het bepaalde in 18.2.3 en toestaan dat overige andere bouwwerken worden opgericht tot een hoogte van 5 meter.
18.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.2 onder b. van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
 • b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken en werkzaamheden;
 • c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, een horecabedrijf en/of seksinrichting.