Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Haren - Dilgt, Hemmen en Essen (deelgebied 5 en 6)
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0017.BPHDHB12UITB1-VA01

Artikel 7 Sport

7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. sport- en speelterreinen;

  met de daarbijbehorende:
 2. paden;
 3. groenvoorzieningen;
 4. water;
 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
7.2.2 Overige bouwwerken
Voor het bouwen van overige bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van ballenvangers zal ten hoogste 10,00 meter bedragen;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 meter bedragen;
 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 meter bedragen.
7.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
 1. een goede woonsituatie;
 2. de sociale veiligheid;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. een goede waterhuishouding;
 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van de gronden voor parkeervoorzieningen.