direct naar inhoud van Bijlage 4 Inspraakreacties
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Bijlage 4 Inspraakreacties

De mondelinge en schriftelijke inspraakreacties zijn hierna opgenomen.

Mondelinge inspraakreacties

Verslag van: Inspraakavond voorontwerp-bestemmingsplan Korrewegwijk-
De Hoogte 2009

Locatie: Het Floreshuis, Floresplein 19d

Datum: 12 oktober 2009

Tijd: 19.30 – 21.15

Aanwezig: Liesbeth Bunnik (onafhankelijk voorzitter), Rianne Meinderts (jurist RO/EZ),
Harmen Postma, Anne Makkink en Martien Borggreve (stedenbouwkundigen), zes
insprekers

Verslag: Jorrit Bosma (Notuleerservice Mooi Werk)

1. Opening

De voorzitter opent de formele inspraakavond en heet iedereen hartelijk welkom.
De schriftelijke inspraak loopt tot en met 28 oktober 2009 en reacties kunnen gericht worden aan het college van B&W, per adres RO/EZ afdeling Juridische Zaken. Mondelinge en schriftelijke inspraak worden gebundeld in een inspraakrapport.

Het college beslist op basis van het inspraakrapport en ambtelijk advies of het wijzigingen doorvoert. Het ontwerp zal daarna zes weken ter visie liggen om schriftelijk op te reageren. Raadscommissie en raad bespreken vervolgens het plan inclusief de schriftelijke reacties; de besluitvorming (vaststelling) staat voor volgend najaar gepland.

De uitnodiging voor deze inspraakavond stond in de rubriek Stadsberichten van de Gezinsbode van 30 september.

De bewoners betreuren dat vanavond ook een belangrijke informatieavond over de RegioTram in het Treslinghuis plaatsvindt; daardoor is de opkomst laag.

2. Redenen om het bestemmingsplan te wijzigen

Een vertegenwoordiger van de gemeente licht de reden tot wijziging toe. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, ingevoerd sinds 1 juli 2008) schrijft voor dat gemeenten over actuele bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar moeten beschikken. Naast het bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte is er een bestemmingsplan voor het beschermd stadsgezicht.

De verplichte actualisering houdt ook in dat er niet heel veel ontwikkelingen zijn: het oude bestemmingsplan is vertaald naar de nieuwe eisen die de Wro aan plankaarten en regels stelt, waardoor de kaart er anders en overzichtelijker uitziet. Zo is de kaart klaar voor de komende verplichte digitalisering, waardoor straks met een klik op de kaart de voorschriften kunnen verschijnen. Nieuwe bouwplannen zijn meegenomen, ook plannen die wel vergund maar nog niet in uitvoering zijn. De plankaart hangt samen met de voorschriften die in de toelichting onderbouwd worden. De oude sportvelden De Hoogte zijn buiten het plangebied gelaten. Gezien de compleet nieuwe ontwikkeling wordt hiervoor een apart bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan is ook in te zien op http://bestemmingsplannen.groningen.nl

3. Toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan

Een vertegenwoordiger van de gemeente schetst de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen aan de hand van de grote plankaart. De grenzen van de wijk zijn het spoor, het Van Starkenborghkanaal, het Oosterhamrikkanaal en de Noorderstationstraat. Het vooroorlogse deel is beschermd stadsgezicht, gekenmerkt door het Berlageplan: gesloten bouwblokken en samenhang tussen stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. Het naoorlogse deel kent meer strookverkaveling en flatjes. Bij renovatie en nieuwbouw is ook hier het Berlageplan uitgangspunt om de kwaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld gestapelde appartementen aan pleinen te bouwen en elders te kiezen voor grondgebonden woningen. De Korreweg is de belangrijkste radiaal stedenbouwkundig, gevolgd door de Bedumerweg. De Y-vorm in de bebouwing van de Sumatralaan en Kapteynlaan heeft een herkenbare betekenis.
De Hoogte is gebouwd volgens de oude tuinstadgedachte. In de jaren '80 is hier veel gerommeld. Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit van de huidige bebouwing.

Ontwikkelingen

  • Bij twee industrieterreintjes aan het Oosterhamrikkanaal wordt gekeken naar mogelijkheden van woonbebouwing.
  • De Noordzeebrug gaat omhoog, er komt een en de Ringweg gaat dan zonder stoplichten door. Dit betekent dat de Bedumerweg doorgetrokken kan worden en meer ruimte ontstaat aan de kant van het winkelcentrum.
  • De gemeenteraad heeft in het verleden – na inspraak - al ingestemd met de bebouwing aan de Antillenstraat.
  • Lefier is bezig met herstructurering rond de Curaçaostraat; ook bij de Timorstraat en omstreken is Lefier druk bezig. Aan de kop van het Molukkenplantsoen is net als in het vigerende plan nieuwbouw toegestaan (Woonzorg).
  • Er zijn twee witte vlekken op de plankaart: de sportvelden De Hoogte en een gebied aan het Oosterhamrikkanaal, dat vroeger stedenbouwkundig onder het CiBoGaterrein viel en nu bij het bestemmingsplan Bodenterrein/UMCG is getrokken. Deze gebieden vallen nu buiten bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009.
  • Lefier bekijkt nog de mogelijkheid het Floreshuis te ontwikkelen.

4. Inspraak

Borneoplein

Vraag: Op pagina 36 staat het streven benoemd de huidige horecavestiging aan Borneoplein 5 te vervangen. Wat is de precieze status?

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: Borneoplein 5 is positief bestemd en voorzien van een uitsterfregeling vanwege de overlastklachten (zie pagina 66). Dit betekent dat de functie niet mag terugkeren als deze één jaar niet in gebruik is geweest.

Reactie insprekers: Al 15 jaar hebben omwonenden een niet geringe geluidsoverlast van poolcentrum Raxx. Het begon als garage, nu is het een horecagelegenheid die veel overlast veroorzaakt. De isolatie is slecht met een golfplaten dak. Buren kunnen de gasten 's nachts letterlijk bier horen bestellen, 46 dB is binnen in huis nog te horen. De gemeente heeft veel fouten gemaakt en steeds een vergunning verleend, de huur wordt zelfs betaald ter compensatie. De Milieudienst is niet bereid de ultieme toets te doen: boxen naar het plafond richten en dan meten aan de muur op zondagochtend. De politie noteert klachten, maar komt niet meer in actie. Bewoners zijn met gemeente en uitbater tot de Hoge Raad geweest, die oordeelde dat de tent dicht moet als er geen stappen worden ondernomen geluidsoverlast te verminderen. Ondanks een geluidsbegrenzer blijft de overlast voortduren. Raxx zal proberen de bestemde functie te behouden. Kan het bestemmingsplan iets bijdragen aan een oplossing?

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: Helaas is er via het bestemmingsplan niks aan dit probleem te doen, omdat het gaat om bestaande rechten. Zoals gezegd is een uitsterfregeling opgenomen. Bij de Milieudienst zal worden geïnformeerd hoe het staat met eventuele sluiting of handhaving van een aanvaardbaar geluidsniveau en via dit verslag het antwoord meedelen.

(Het antwoord van de Milieudienst:Aanvankelijk was er sprake van een misverstand. De gemeente verkeerde in de veronderstelling (mee ook gevoed door uitspraken van Raxx-kant) dat het eind van de exploitatie door Raxx in het huidige pand was gemarkeerd. Later heeft Raxx aangegeven dat die exploitatie zou worden voortgezet. Er zijn opnieuw afspraken over handhaving gemaakt met de indiener van de klacht over geluidoverlast, dat hij meldt wanneer hij overlast ondervindt. De Milieudienst, afdeling Vergunningen & Handhaving is stand-by om dan onmiddellijk naar Groningen te rijden met een geluidmeter. De gemeente kan alleen iets doen in de handhaving als wordt vastgesteld dat de geluidbelasting van woningen in de buurt te hoog is. Verder zijn afspraken gemaakt dat de politie bij een telefonische melding van klachten niet aan de voorkant van het pand een waarneming doet, maar bij de woning van de klager.)

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: Eric Mooij is in gesprek met de eigenaar en een corporatie om uitkoop of ruil van objecten te onderzoeken, de problematiek moet ophouden.

Vraag: Hoe hoog mag bij het Borneoplein precies gebouwd worden?

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: 4 meter hoog en in een aangewezen gebied 11 meter.

Vraag: Je zou mensen niet zo dicht op elkaar moeten willen laten wonen aan de zuidkant van het Borneoplein. De grond is waarschijnlijk vervuild.

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: Een kleinschalige 'verborgen woning' zou een oplossing zijn, alleen te bereiken via de tuin. Weer een garage is ook een mogelijkheid, of een tuin.

Oever Oosterhamrikkanaal

Inspreker: De boomzone aan de kade van het Oosterhamrikkanaal staat in hoofdstuk 5 beschreven als een belangrijke ecologische verbinding, waarom is deze niet groen gekleurd op de plankaart? Tijdens de voorinspraak is hier ook op gewezen, wijkbewoners vrezen dat deze groenstrook zal verdwijnen.

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: In de groenstructuurvisie staat al het groen omschreven, zowel de hoofd- als de nevenstructuur. Deze plankaart geeft alleen het groen weer dat van belang is voor de stedenbouwkundige structuur, en niet al het groen. Dat is ook niet nodig omdat het elders al vaststaat.

Reactie inspreker: Het groen is juist kenmerkend voor de kade. Het zal wellicht op moeten schuiven voor de trambaan of weg, maar het zou goed zijn het toch vast te leggen in het bestemmingsplan, zodat het niet zomaar kan verdwijnen.

Getallen op de locaties A en B Oosterhamrikkade

Inspreker: Het bewonersoverleg Professorenbuurt en de top van RO/EZ hadden afgesproken de getallen van bouwhoogtes niet op te nemen. Nu leggen de getallen druk op de planvorming en bestaat het risico dat de buurt niet akkoord gaat, terwijl de plannen juist op hun kwaliteit beoordeeld moeten worden.

Reactie van vertegenwoordiger van de gemeente: De oude bouwmogelijkheden in het vigerend bestemmingsplan zijn ongunstiger voor de buurtbewoners. Nu blanco invullen is niet handig. Tijdens de planvorming zal goed overleg tussen bewoners en projectleider plaats moeten vinden.

Reactie inspreker: Na overleg met achterban en bestudering van de cijfers volgt eventueel nog schriftelijke inspraak over dit onderwerp.

Floreshuis

Inspreker: Al lang is het Floreshuis onderwerp van gesprek, maar bij navraag over een eventuele winkel of parkeergarage en de veiligheid van de weg is het antwoord steeds dat het nog 'in behandeling' is. Het zou jammer zijn als de plannen er straks opeens liggen en bewoners alleen nog mee mogen praten over de kleur verf.

Antwoord van vertegenwoordiger van de gemeente: De gemeente heeft Lefier tot 1 december 2009 de tijd gegeven om met plannen te komen en een exploitatieovereenkomst te sluiten, verplicht door de Wro. Vervolgens keurt de gemeente de plannen goed of af aan de hand van ruimtelijke randvoorwaarden als bouwhoogte en volumes.
Als Lefier op tijd met een plan komt en de gemeente kan ermee instemmen, dan zal dit verwerkt worden in het bestemmingsplan dat ter visie zal worden gelegd. De bestemming Centrum op de plankaart wordt dan verruimd. De buurt kan daar op reageren.

(P.S. Inmiddels heeft Lefier te laten weten geen plannen te hebben voor een winkel of parkeergarage. Er zal daarover ten behoeve van dit bestemmingsplan dan ook geen exploitatie-overeenkomst worden gesloten.)

Inspreker: Is een parkeergarage toegestaan?

Antwoord: Ja, als het plan doorgaat, is dat zelfs nodig om aan de parkeernorm te voldoen.

Inspreker: Als het maar niet een openbaar zwembad wordt zoals elders.

Inspreker: Het parkeerterrein achter wordt dan opgeheven?

Antwoord: Ja, de parkeerplaatsen komen dan ondergronds.

Inspreker: De verkeersveiligheid aan het Floresplein is bedroevend.

Antwoord: Dit hoort niet bij het bestemmingsplan; de melding wordt doorgeleid naar de afdeling Verkeer. Het staat op de politieke agenda, de gemeenteraad heeft de verkeerssituatie onlangs besproken.

Tram

Inspreker: Waarom is de tram niet bijgetekend op de plankaart?

Antwoord: De huidige bestemming verkeer maakt een tram vermoedelijk al mogelijk. (P.S. Dit is afhankelijk van het soort tram waarvoor wordt gekozen.)

Inspreker: De smalle verbinding tussen Korreweg en Boterdiep waar nu een busbaan loopt is ongeschikt voor dubbelspoor.

Vervuiling Oosterhamriktracé

Inspreker: Het aantal vervuilde locaties aan het Oosterhamriktracé is nu uitgebreid, zo staat er dat nummer 84/86 zijn gesaneerd. Waar gaat het precies om?

Antwoord: De actuele informatie over individuele locaties is raadpleegbaar via www.eloket.groningen.nl.

Studentenhuisvesting

Inspreker: Wordt studentenhuisvesting geregeld via het bestemmingsplan?

Antwoord: Nee, het bestemmingsplan regelt alleen de bestemming wonen, niet door wie of wat voor soort wonen.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de inspraakavond om 21.15 uur onder dankzegging en wenst iedereen wel thuis.

Schriftelijke inspraakreactie

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0053.jpg"