direct naar inhoud van 3.4 De concentrische elementen
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.4 De concentrische elementen

In de ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk is een tweetal concentrische elementen van betekenis: de route Kapteynlaan/Sumatralaan/Asingastraat als interwijkverbinding, en het gebied waar het ringwegtracé was geprojecteerd in het structuurplan van Berlage (1928) en waarbinnen zich nu onder andere het Molukkenplantsoen bevindt.

De J.C.Kapteynlaan/Sumatralaan/Asingastraat

De wegen Kapteynlaan/Sumatralaan/Asingastraat vormen een belangrijke wijkontsluitingsroute afleesbaar in hun bredere profiel.

De gevels van de Kapteynlaan zijn in architectonisch opzicht interessant. De bebouwing langs deze route heeft overwegend een woonfunctie.

De Kapteynlaan, die op het Borneoplein splitst in de Sumatralaan en de Javalaan (de splitsing wordt ook wel de vork genoemd) heeft een herkenbaar straatprofiel met een bomenrij in het midden van de weg. Door het verschillend functioneren van de Javalaan en Sumatralaan, respectievelijk als woonstraat en als belangrijke wijkontsluitingsweg, heeft het Borneoplein zijn sterk symmetrische opzet verloren. Hier ligt een kans om door middel van de inrichting van het plein de symmetrische structuur te herstellen.

De flats aan de Asingastraat zijn een goed voorbeeld van naoorlogse woningverbetering.

Molukkenplantsoen/ Hamburgervijver

Het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver en omstreken maken onderdeel uit van het oor- spronkelijke ringwegtracé rond Groningen, zoals dat al door Berlage/Schut in 1932 was aangegeven. Zij vormen een concentrisch element in de stedebouwkundige hoofdstructuur van de wijk en sluiten aan op de Oosterhamriklaan en het Pioenpark in de Oosterparkwijk.

Het Molukkenplantsoen is als groene ruimte voor de wijk zeer waardevol. De Hamburgervijver is een waardevol element. De bebouwing rondom het Molukkenplantsoen zou zoveel mogelijk op het groen georiënteerd moeten zijn. Aan de Bedumerwegzijde, bij het complex ouderenwoningen, is een zone als parkgebied minder interessant. Door dit gebied te bebouwen kan deze omgeving sterk aan kwaliteit winnen, niet in het minst vanwege de ruimtelijke verbinding die tot stand kan worden gebracht tussen de West-Indische Buurt en de rest van de Korrewegwijk en de stad. Aan de noordzijde blijft het plantsoen onbebouwd. Gedeeltelijk is aan de zuidzijde incidenteel bebouwing mogelijk, altijd ondergeschikt aan de parkfunctie (er bevinden zich in deze zone nu onder meer al een school en een sportlokaal).