direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd -1
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Artikel 7 Gemengd -1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren tot een maximum van 500 m2 bruto vloeroppervlakte per perceel;
 • b. maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geluidgevoelige objecten - waaronder scholen, medische kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen - niet zijn toegestaan;
 • c. zakelijke dienstverlening;
 • d. produktiebedrijven, bedrijven in de bouwnijverheid en bedrijven ten behoeve van de verhuur van roerende goederen en dienstverlenende bedrijven met uitzondering van kantoren, met dien verstande dat:
  * deze bedrijven uitsluitend zijn toegestaan in de categorieën 1 en 2 als bedoeld in de bij dit plan behorende Lijst van bedrijfstypen, echter met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen,
  * maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak van de bebouwing mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste van het ter plaatse gevestigde bedrijf;
 • e. recreatie;
 • f. sport;
 • g. wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' de functie wonen niet is toegestaan;
 • h. logies met ontbijt, met dien verstande dat deze functie uitsluitend mag worden uitgeoefend in een woning en ten dienste van deze functie maximaal twee (slaap)kamers voor toeristisch-recreatief nachtverblijf mogen worden gebruikt;
 • i. detailhandel, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding detailhandel, met dien verstande dat:
  - de hier bedoelde detailhandel uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
  - detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in motorbrandstoffen niet zijn toegestaan,
  - detailhandel in de vorm van een supermarkt uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding supermarkt;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. additionele voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemene bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde doeleinden.

7.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal de op de kaart aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage mag maximaal het op de kaart aangegeven aangegeven percentage bedragen;
 • d. de op de kaart aangegeven vloerindex moet in acht worden genomen.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen.

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a. de woonsituatie:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy;

b. het straat- en bebouwingsbeeld:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

 • een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
 • een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

c. de verkeersveiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;

d. de sociale veiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;

e. de milieusituatie:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.

7.4 Ontheffing van de bouwregels
7.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 7.2.2 onder a voor het overschrijden van het op de kaart aangegeven bouwvlak met maximaal 3,00 meter, met dien verstande dat deze ontheffing niet mag worden toegepast voor overschrijding van de bouwgrens die evenwijdig aan het Van Starkenborghkanaal is gesitueerd;
 • b. het bepaalde in lid 7.2.2 onder a voor het toestaan van gebouwen buiten het op de kaart aangegeven bouwvlak tot een maximum oppervlakte van 30 m² en een hoogte van maximaal 3 meter, met dien verstande dat deze ontheffing niet mag worden toegepast voor overschrijding van de bouwgrens die evenwijdig aan het Van Starkenborghkanaal is gesitueerd;
 • c. het bepaalde in lid 7.2.2 onder b voor het vergroten van de toegestane bouwhoogte met maximaal 3,50 meter, waarbij de toegestane vloerindex als bedoeld in lid 7.2.2 onder d evenredig mag worden verhoogd, met dien verstande dat deze ontheffing niet mag worden toegepast voor overschrijding van de bouwgrens die evenwijdig aan het Van Starkenborghkanaal is gesitueerd;
 • d. het bepaalde in lid 7.2.2 onder c voor het vergroten van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met maximaal het getal 10.
7.4.2 Voorwaarden voor ontheffing

De in lid 7.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Het gestelde in lid 7.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

7.5 Ontheffing van de gebruiksregels
7.5.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 7.1 onder d ten behoeve van de vestiging van de daar genoemde bedrijven, die in de 'Lijst van bedrijfstypen' zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 7.1 onder d genoemde categorieën, mits het geen geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen betreft;
 • b. het bepaalde in lid 7.1 onder d ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in de 'Lijst van bedrijfstypen' zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 7.1 onder d genoemde categorieën, mits het geen geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen betreft.
7.5.2 Voorwaarden voor ontheffing

De ontheffing bedoeld in lid 7.5.1 onder a en b wordt niet verleend dan nadat een advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu is ingewonnen.

7.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 'wro-zone-wijzigingsgebied-3' wijzigen in de bestemming Woongebied, mits:
  * de maximum hoogte tot een diepte van 15 meter gerekend vanaf de aangrenzende bestemming Weg maximaal 14 meter hoog mag zijn, en
  * de maximum hoogte tot een diepte van minimaal 5 meter gerekend vanaf de achterzijde van de aangrenzende bestemming Wonen maximaal 7 meter hoog mag zijn;
  * het tussenliggend gebied maximaal 11 meter hoog mag zijn;
  * de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 'wro-zone-wijzigingsgebied-4' wijzigen in de bestemming Wonen, mits:
  * de afstand van de woningen tot de rand van het Van Starkenborghkanaal minimaal 25 meter bedraagt;
  * het bebouwingspercentage maximaal 70 bedraagt;
  * de hoogte voor het blok woonbebouwing aan de zijde Van Starkenborghkanaal maximaal 14 meter en voor overige woonbebouwing maximaal 10 meter bedraagt;
  * rekening wordt gehouden met windafscherming ten behoeve van het scheepvaartverkeer, bijvoorbeeld door bebouwing aan de zijde Van Starkenborghkanaal hieraan evenwijdig te projecteren;
  * de geluidbelasting vanwege inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en van wegverkeer op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  * het groepsrisico verantwoord is conform het Besluit transport externe veiligheid (Btev).