direct naar inhoud van Regels
Plan: Inpassingsplan Grebbelinielandschap
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9926.IP1401GREBBELINIE-VA01

Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het inpassingsplan Grebbelinielandschap met identificatienummer NL.IMRO.9926.IP1401GREBBELINIE-VA01 van de provincie Utrecht;

1.2 inpassingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3 afwijken

afwijken bij een omgevingsvergunning van een bestemmingsplan ex art. 3.6 lid 1 onder c Wet ruimtelijke ordening;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 bestaand

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig is en/of de legale bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010);

1.6 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.7 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolgde de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.8 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.9 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.10 omgevingsvergunning voor afwijken

omgevingsvergunning ex art. 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of omgevingsvergunning ex art. 2.1 lid 1 onder c jo art. 2.12 lid 1 onder a 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.11 omgevingsvergunning voor uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

omgevingsvergunning ex art. 2.1 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.12 wijzigen

het wijzigen van een bestemmingsplan ex art. 3.6. lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Afstemmingsregel

 • a. De binnen het inpassingsplan vigerende bestemmingsplannen en de op deze bestemmingsplannen betrekking hebbende herzieningen blijven, indien en voor zover zij betrekking hebben op het bepaalde in artikel 3, van toepassing;
 • b. Het bepaalde in Artikel 3 Waarde - Grebbelinielandschap betreft een aanvulling op de bestemmingsplanregeling van de vigerende bestemmingsplannen en de op deze bestemmingsplannen betrekking hebbende herzieningen zoals bedoeld in lid a en dient enkel betrokken te worden bij omgevingsvergunningen voor afwijken en bij wijzigingen zoals gedefinieerd in artikel 1;
 • c. De in sub a en b bedoelde vigerende bestemmingsplannen en de op deze bestemmingsplannen betrekking hebbende herzieningen betreffen in ieder geval:
  • 1. het bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' (vastgesteld op 31 mei 2007) van de gemeente Bunschoten;
  • 2. het bestemmingsplan 'Eemdijk' (vastgesteld op 31 mei 2012) van de Gemeente Bunschoten;
  • 3. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied' (vastgesteld op 26 augustus 2009) van de gemeente Baarn;
  • 4. het bestemmingsplan Buitengebied West (vastgesteld op 20 december 2011) van de gemeente Amersfoort;
  • 5. het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' (vastgesteld op 2 april 2009) van de gemeente Leusden;
  • 6. het bestemmingsplan ''t Spieghel 2010' (vastgesteld op 23 september 2010) van de gemeente Leusden;
  • 7. het bestemmingsplan 'De Horst' (21 mei 1992) van de gemeente Leusden;
  • 8. de beheersverordening 'Leusden en Achterveld actualisering bestemmingsplannen' (vastgesteld op 2013) van de gemeente Leusden;
  • 9. het bestemmingsplan ''t Vliet 2007' (vastgesteld op 14 devember 2006) van de gemeente Leusden;
  • 10. het bestemmingsplan 'Valleipark 2009 (vastgesteld op 17 december 2009) van de gemeente Leusden;
  • 11. het bestemmingsplan 'Herziening Valleipark 2013' (vastgesteld op 11 april 2013) van de gemeente Leusden;
  • 12. het bestemmingsplan 'De Schammer' (vastgesteld op 15 juni 2006) van de gemeente Leusden;
  • 13. het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' (vastgesteld op 23 september 2010) van de gemeente Woudenberg;
  • 14. het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (herziening)' (vastgesteld op 27 juni 2013) van de gemeente Woudenberg;
  • 15. het bestemmingsplan 'Buitengebied Renswoude 2010' (vastgesteld op 5 oktober 2010) van de gemeente Renswoude;
  • 16. het bestemmingsplan 'Reparatieherziening Buitengebied Renswoude' (vastgesteld op 12 november 2013) van de gemeente Renswoude;
  • 17. het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Renswoude' (vastgesteld op 8 oktober 2013) van de gemeente Renswoude;
  • 18. het bestemmingsplan 'Amerongen buitengebied 1995' (vastgesteld op 18 december 1995) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
  • 19. het bestemmingsplan 'Leersum buitengebied 2005/2009 geconsolideerd' (vastgesteld op 19 juni 2006) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
  • 20. bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld op 27 juni 2013) van de gemeente Veenendaal;
  • 21. bestemmingsplan 'Woongebied West' (vastgesteld op 13 december 2007) van de gemeente Veenendaal;
  • 22. het bestemmingsplan 'Rhenen buitengebied 2010' (vastgesteld op 20 september 2011) van de gemeente Rhenen;
  • 23. bestemmingsplan Veenweg 15/ Friesteeg ong. van de gemeente Rhenen;
  • 24. bestemmingsplan Buitengebied 2010, partiële herziening 2013 van de gemeente Rhenen;
  • 25. bestemmingsplan N225 fietspad Grebbeberg Rhenen van de gemeente Rhenen;
  • 26. bestemmingsplan Nude 23 van de gemeente Rhenen.
 • d. Uitsluitend voor artikel 3 is het bepaalde in de artikelen 1 en 4, 5 en 6 van het inpassingsplan van toepassing.

Hoofdstuk 2 Inpassingsregels

Artikel 3 Waarde - Grebbelinielandschap

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Grebbelinielandschap' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen en aanduidingen krachtens de bestemmingsplannen zoals bedoeld in artikel 2 onder a, tevens aangewezen voor het behoud, herstel en bescherming van de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de cultuurhistorische waarden, deeluitmakende van de Grebbelinie zoals beschreven in Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie behorende bij deze regels.

3.2 Afwijken van de bouwregels

Toepassing bij afwijken

 • a. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijken geldt de voorwaarde dat voor het bouwen van bouwwerken geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de cultuurhistorisch waarden, deeluitmakende van de Grebbelinie;
 • b. Bij de afweging voor verlening van de onder a bedoelde omgevingsvergunning, wordt in ieder geval het bepaalde in Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie behorende bij deze regels betrokken.

3.3 Afwijken van de gebruiksregels

Toepassing bij afwijken

 • a. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijken geldt de voorwaarde dat voor het gebruik van gronden en bouwwerken geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de cultuurhistorische waarden, deeluitmakende van de Grebbelinie;
 • b. Bij de afweging voor verlening van de onder a bedoelde omgevingsvergunning wordt in ieder geval het bepaalde in Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie behorende bij deze regels betrokken.

3.4 Wijzigingsbevoegdheid


Toepassing bij wijziging

 • a. Bij wijziging van een bestemmingsplan geldt, voor zover sprake is van het bouwen van bouwwerken, de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de cultuurhistorische waarden, deeluitmakende van de Grebbelinie.
 • b. Bij de afweging voor wijziging zoals bedoeld onder a, wordt in ieder geval het bepaalde in Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie behorende bij deze regels betrokken.


Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 5.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 5.1 sub a met maximaal 10%.
 • c. Lid 5.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.2 sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Lid 5.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het inpassingsplan Grebbelinielandschap.