direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Landhuis
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 28 Wonen - Landhuis

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landhuis' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. per woning een aan huis gebonden beroep of het bestaande bedrijf aan huis;
 • c. bed and breakfast
 • d. groen,

met daaraan ondergeschikt:

 • e. extensieve dagrecreatie,

met de daarbij behorende:

 • f. terreinen;
 • g. tuinen en erven;
 • h. ontsluitingen, inritten, wegen en paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. water;
 • k. maximaal 1 paardenbak per landhuis.

28.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van het hoofdgebouw gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal woningen in het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3;
  • 2. de inhoud mag niet meer bedragen dan 2.000 m³;
  • 3. de bouwhoogte mag niet minder dan 9 m en niet meer dan 11 m bedragen;
  • 4. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 30 graden.

 • b. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen van 6 m;
  • 2. de totale oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 300 m².
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de maatvoering van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer mag bedragen dan aangegeven in de onderstaande tabel:

Functie van het bouwwerk   Bouwhoogte (m)   Toegestane oppervlakte (m²)  
Erf- en terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn   2   -  
Overige erf- en terreinafscheidingen   1   -  
Verbindende muur   2,5   -  
Overkappingen en pergola's, uitsluitend achter de voorgevel   3   45*  
Hooiberg, uitsluitend achter de voorgevel   10   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend achter de voorgevel   10   -  
Afscheiding van een paardenbak   1,5   -  

*Overkappingen als onderdeel van het dakvlak van de woning of een bijgebouw worden niet meegerekend bij de toegestane oppervlakte aan overkappingen.

28.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. het gebruik van gedeelten van de gebouwen voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 • c. het gebruik ten behoeve van bedrijf aan huis;
 • d. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning.

28.4 Afwijken van de gebruiksregels
28.4.1 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 28.3 sub c ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. het bedrijf aan huis (binnen de bebouwing) wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 • c. de beroepsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m2;
 • d. geen buitenopslag plaatsvindt;
 • e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • g. het betreffende bedrijf aan huis geen belemmering mag opleveren voor de omliggende functies;
 • h. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd is op de betreffende locatie van het bedrijf aan huis;
 • i. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit.