direct naar inhoud van Artikel 21 Sport
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 21 Sport

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen met bijbehorende ondersteunende horeca, uitsluitend met de nadere bestemming welke is weergegeven in de onderstaande tabel:

Adres   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Maximale oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Opmerkingen
 
Baarleweg   8   Didam   Kleiduivenschietsport   246   283    
Baarleweg   8   Didam   Hondensport   100   115    
Groeneweg   8   Zeddam   Sportvelden   310   415    
Luijnhorststraat   8   Didam   Sportvelden   265   305    
Vincwijcweg   1a, 1b   Didam   Sportcentrum met tennisbanen   4.700   5.405    
Vinkwijk   6   Zeddam   Sportvelden   635   730    
Vincwijcweg   12   Didam   Sportvelden   1.925   2.213    

*)De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning

 • b. aan huis gebonden beroep indien een bedrijfswoning is toegestaan of het bestaande bedrijf aan huis,

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • c. erven, terreinen en groenvoorzieningen
 • d. ontsluitingen/inritten;
 • e. parkeervoorzieningen.

21.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. een bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de oppervlakte van de gebouwen inclusief bijgebouwen mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 21.1;
 • c. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen in de onderstaande tabel is aangegeven:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   4   8   -   -  
Bedrijfswoning   4,5   9   800   -  
Bijgebouwen bij bedrijfswoning   3
 
6   -   100  
Erf- en terreinafscheidingen   -
 
2,5   -   -  
Licht- en vlaggenmasten   -
 
15   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -


 
10   -   -  

 • d. bouwkundige voorzieningen ten behoeve van zelfstandige inwoningsituaties uitsluitend waar dit op grond van lid 21.4.1 kan worden en wordt toegestaan;
 • e. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub c, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan;
 • f. in afwijking van het bepaalde van sub c gelden voor de kleiduivenschietvereniging en de hondensport aan de Baarleweg 8 de volgende afwijkende maatvoeringen:

Adres   Nadere bestemming   Goothoogte   Bouwhoogte   Opmerkingen  
Baarleweg 8   Kleiduivenschietvereniging   4   6   Ter plaatse van de kleiduivenschietvereniging is één bouwlift toegestaan met een maximale bouwhoogte van 20 m.  
Baarleweg 8   Hondensport   -   4,5   De maximale bouwhoogte van de erf- en terreinscheiding bedraagt 1 m.  

21.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning of een bijgebouw voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 • c. het gebruik ten behoeve van bedrijf aan huis;
 • d. het houden van zelfstandige, geen relatie met de (nadere) bestemming hebbende, feesten en partijen;
 • e. het gebruik van de gronden en opstallen voor nachtverblijf van al dan niet recreatieve aard.

21.4 Afwijken van de gebruiksregels
21.4.1 Zelfstandige inwoningsituatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.3 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:

 • a. is aangetoond dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden;
 • b. de relatie met de bedrijfsvoering op het perceel is aangetoond.

21.4.2 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.3 sub c ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het beroeps- en bedrijfsactiviteiten betreft die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld voor wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. het bedrijf aan huis wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 • c. de beroepsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m2;
 • d. geen buitenopslag plaatsvindt;
 • e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • g. het betreffende bedrijf aan huis geen belemmering mag opleveren voor de omliggende functies;
 • h. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd is op de betreffende locatie van het bedrijf aan huis;
 • i. het bedrijf aan huis naar aard en schaal passend is te achten met de hoofdfunctie van het bestemmingsvlak;
 • j. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit.