direct naar inhoud van Artikel 11 Detailhandel
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 11 Detailhandel

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de onderstaande tabel:

Adres   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Maximale toegestane oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Opmerkingen
 
Sint Jansgildestraat   37   Beek   Woninginrichtingsbedrijf   2.675   3.076    
Wehlseweg   4   Kilder   Woninginrichtingsbedrijf   2.000   3.000    
Wehlseweg   92   Loil   Supermarkt   271   312    

*)De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning

 • b. aan huis gebonden beroep indien een bedrijfswoning is toegestaan of het bestaande bedrijf aan huis,

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • c. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 • d. ontsluitingen/inritten;
 • e. parkeervoorzieningen.

11.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, inclusief bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 11.1;
 • b. ten hoogste is één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
 • c. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   6   10   -   -  
Bedrijfswoning   4,5, dan wel de goothoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   9, dan wel de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   800
 
-  
Bijgebouwen bij bedrijfswoning   3, dan wel de goothoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   6, dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   -   100  
Erf- en terreinafscheidingen   -

 
2,5   -   -  
Licht- en vlaggenmasten   -
 
12   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -


 
10   -   -  

 • d. bouwkundige voorzieningen zijn toegestaan ten behoeve van zelfstandige inwoningsituaties uitsluitend waar dit op grond van lid 11.4.1 kan worden en wordt toegestaan;
 • e. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub c, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan.

11.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning of een bijgebouw voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 • c. het gebruik ten behoeve van bedrijf aan huis.
 • d. een gebruik voor andersoortige detailhandel dan genoemd in lid 11.1 sub a.

11.4 Afwijken van de gebruiksregels
11.4.1 Zelfstandige inwoningsituatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.3 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:

 • a. is aangetoond dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden;
 • b. de relatie met de bedrijfsvoering is aangetoond.

11.4.2 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.3 sub c ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. het bedrijf aan huis (binnen de bebouwing) wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 • c. de beroepsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m2;
 • d. geen buitenopslag plaatsvindt;
 • e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • g. het betreffende bedrijf aan huis geen belemmering mag opleveren voor de omliggende functies;
 • h. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd is op de betreffende locatie van het bedrijf aan huis;
 • i. het bedrijf aan huis naar aard en schaal passend is te achten met de hoofdfunctie van het bestemmingsvlak;
 • j. het geen horeca betreft.

11.4.3 Andersoortige detailhandel of uitbreiding activiteiten bestaand detailhandelsbedrijf

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.3 sub d ten behoeve van het vestigen van andersoortige detailhandel of het uitbreiden van de activiteiten van het bestaande detailhandelsbedrijf, mits:

 • a. het nieuwe detailhandelsbedrijf dan wel de nieuwe detailhandelsactiviteit wordt ondergebracht in de bestaande bebouwing;
 • b. geen sprake is van detailhandel welke naar aard en omvang als zwaarder is aan te merken dan de in lid 11.1 sub a genoemde nadere bestemming;
 • c. omliggende functies hierdoor niet worden belemmerd;
 • d. de toegestane oppervlakte aan gebouwen zoals opgenomen in de tabel in lid 11.1 sub a niet toeneemt.

11.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die gevallen als genoemd in artikel 43.