direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.bp10056-4002

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

17.1.1 Wonen

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met inbegrip van beroep aan huis, en
 • b. functies op de begane grondlaag die hierna zijn aangegeven:
functies   ter plaatse van de aanduiding:  
een detailhandelsbedrijf   detailhandel  
dienstverlenend bedrijf   dienstverlening  
garageboxen   garage  
onderdoorgang   onderdoorgang  
17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 17.1, mogen uitsluitend worden gebouwd woningen, aan- of uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.

17.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 17.2, gelden de volgende bepalingen:

woningen

 • a. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, met de voorgevel in de voorgevelrooilijn;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a, geldt ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" dat woningen met de voorgevel in de "gevellijn" worden gebouwd;
 • c. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd op de hierna aangegeven wijze:
  bouwwijze   ter plaatse van de aanduiding  
  alle woningen uitsluitend aaneengebouwd, in niet-gestapelde vorm   aaneengebouwd  
  uitsluitend in gestapelde vorm   gestapeld  
  uitsluitend half-vrijstaand of vrijstaand   twee-aaneen  
  uitsluitend vrijstaand   vrijstaand  
 • d. binnen een bouwvlak mag tussen twee niet aaneengebouwde woningen de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 3 m bedragen of niet minder dan de bestaande afstand, indien die minder dan 3 m is;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" mogen de gebouwen uitsluitend worden gerealiseerd indien een onderdoorgang wordt gerealiseerd met een minimale hoogte van 2,5 m.

aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

 • g. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, op ten minste 3 m achter de aangegeven voorgevelrooilijn dan wel indien aangegeven "gevellijn";
 • h. van aan- of uitbouwen mag de diepte gemeten uit de gevels van de oorspronkelijke woning en de verlengden daarvan, niet meer dan 3 m bedragen;
 • i. de gezamenlijke oppervlakte van bouwvergunningplichtige bijgebouwen en overkappingen, buiten bouwvlakken, mag bij elke woning niet meer dan 50 m² bedragen, onverminderd het bepaalde onder j;
 • j. de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag bij elke woning niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke oppervlakte van de bij die woning behorende gronden, buiten het bouwvlak, en gronden als bedoeld in artikel 12 (Tuin);
 • k. van gronden, buiten de oorspronkelijke woning, mag van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen de bouwhoogte niet meer bedragen dan 3,5 m, doch in ieder geval niet meer dan 0,25 m boven de bouwvloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • l. ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte" mag in tegenstelling tot het bepaalde onder 17.2.2 onder i en j, de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen, buiten bouwvlakken, niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding;
 • m. in afwijking van het hiervoor bepaalde, mogen bestaande aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen buiten bouwvlakken, zoals bestaande erkers en ingangspartijen aan woningen, bergingen en carports, uitsluitend op dezelfde plaats en in ten hoogste dezelfde omvang worden gebouwd;

andere bouwwerken

 • n. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's:   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige andere bouwwerken:   3 m  

bruto vloeroppervlakte beroep aan huis

 • o. de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis mag, in voorkomend geval samen met de bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis als bedoeld in lid 17.3, niet meer bedragen dan 30% van de totale bruto vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, en in ieder geval niet meer dan 75 m².
17.3 Ontheffing van de gebruiksregels
17.3.1 Ontheffing bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 28 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 17.1, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van een bedrijf aan huis, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte ten behoeve van een beroep aan huis als bedoeld in lid 17.2.2, onder p, niet meer bedraagt dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, en in ieder geval niet meer dan 75 m²;
 • b. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve van het bedrijf plaatsvindt,
 • c. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden, en
 • d. de bedrijfsactiviteiten door hun aard, omvang en visuele aspecten, het woonkarakter van de woning en het milieu van de omgeving niet onevenredig aantasten.