direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-4003

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water met daarbij behorende taluds en oevers.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in lid 15.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. bij de bestemming behorende andere bouwwerken, zoals duikers, bruggen, kademuren, beschoeiingen, een en ander uitgezonderd steigers en andere aanlegplaatsen, en
  • b. bij aangrenzende wegen behorende andere bouwwerken zoals overkluizingen ten behoeve van in- en uitritten en paden.
15.2.2 Bouwen

De bouwhoogte van bouwwerken als bedoeld in sublid 15.2.1, mag niet meer dan 3 m bedragen.

15.3 Wijzigingsbevoegdheid
15.3.1 Wijziging naar 'Agrarisch - Glastuinbouw'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat binnen een bestemmingsvlak geen behoefte meer bestaat aan een watergang of waterpartij als oppervlaktewater, de in dat vlak geldende bestemming 'Water' te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw', met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. het wijzigen mag slechts geschieden indien de beheerder van de watergang of waterpartij daarmee schriftelijk heeft ingestemd;
  • b. naar gelang de situatie ter plaatse en in aansluiting op aangrenzende gronden, wordt een bouwvlak aangeduid, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van glastuinbouw voor het milieu in de omgeving.