direct naar inhoud van 6.4 Handhavingsaspecten van het bestemmingsplan
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-0002

6.4 Handhavingsaspecten van het bestemmingsplan

De overheidscultuur op het gebied van handhaving kon tot voor kort worden omschreven als sterk gedogend: een weinig zichtbare overheid met te weinig oog voor de risico's die daar het gevolg van zijn. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat een cultuurverandering op dit gebied noodzakelijk is. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dan ook extra aandacht voor de handhaving. Reeds in het raadsprogramma 2002-2006 is opdracht gegeven de integrale handhaving in Pijnacker-Nootdorp vorm te geven.

Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een Nota Integraal Handhavingsbeleid. Met deze nota worden inhoudelijke beleidsregels ten aanzien van handhaving vastgelegd, wordt het ambitieniveau van de gemeente bepaald en wordt communicatie van het handhavingsbeleid nagestreefd. Op 22 mei 2003 heeft de gemeenteraad de Nota Integraal Handhavingsbeleid vastgesteld.

In deze nota is tevens aandacht besteed aan specifieke gebieden van handhaving zoals de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze is met name gericht op het gebruik van gronden en gebouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is de handhaafbaarheid van de regels als randvoorwaarde meegenomen. Daarbij is niet alleen in absolute zin gekeken of de regels juridisch te handhaven zijn, maar is ook in kwalitatieve zin bezien of de regel doelmatig te handhaven is.

Naast de bovenstaande maatregelen, die zijn gericht op het voorkomen van een overtreding van de regels, beschrijft de Nota Integrale Handhaving tevens de wijze waarop de gemeente Pijnacker-Nootdorp omgaat met geconstateerde overtredingen. Daarbij kan zowel gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot het innen van een dwangsom als van het toepassen van bestuursdwang. In onderstaande figuur zijn de uitgangspunten voor de toepassing van het handhavingsinstrumentarium uitgewerkt.

Overtreding   Ernstig1   Urgent   Aanpak  
Handelen in strijd met vergunning- of meldingsplicht   Ja   Hoog   Dwangsom, mogelijkheid strafrechtelijke vervolging onderzoeken  
  Nee   Lager   Dwangsom  
Handelen in strijd met de vergunning en/of vergunningvoorschriften   Ja   Hoog   Bestuursdwang of dwangsom en/of intrekking van de vergunning, mogelijkheid strafrechtelijke vervolging onderzoeken  
  Nee   Lager   Dwangsom  
Overtreding regels bestemmingsplan   Ja   Hoog   Bestuursdwang of dwangsom  
  Nee   Lager   Bestuursdwang of dwangsom  
Handelen in strijd met andere wettelijke regelingen en/of voorschriften   Ja   Hoog   Bestuursdwang of dwangsom, mogelijkheid strafrechtelijke vervolging onderzoeken  
  Nee   Lager   Bestuursdwang of dwangsom  
Lichte overtredingen met niet te herstellen gevolgen, veel voorkomende overtredingen   Nee     Strafrechtelijke vervolging  

Figuur 6: Uitgangspunten voor toepassing van het handhavingsinstrumentarium (Bron: Nota Integrale Handhaving)