direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-0002

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen die hierna zijn aangegeven, ter plaatse van de daarbij aangegeven aanduiding:
  deelgebied   adres   maatschappelijke voorziening   ter plaatse van de aanduiding   max. oppervlakte gebouwen  
  6   Nootdorpseweg 5   politiebureau   'specifieke vorm van maatschappelijk - politiebureau'   990 m²  
  4   Noordeindseweg 40   zorgboerderij   'zorgboerderij'   540 m²  
 • b. tuinen en parkeer- en overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 9.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, niet zijnde bedrijfs- of andere woningen, en
 • b. andere bouwwerken, zoals palen, masten, verkeers- en andere tekens, telecommunicatievoorzieningen, bruggen, duikers en erf- of perceelafscheidingen.
9.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 9.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 5 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b, mag de afstand van gebouwen tot enige bestemmingsgrens van de bestemming 'Wonen' niet minder dan 7 m bedragen;
 • d. de oppervlakte van gebouwen mag op bij eenzelfde vestiging behorende gronden ten hoogste zoveel bedragen als in de tabel in lid 9.1, onder a, is aangegeven;
 • e. de goothoogte en bouwhoogte van de hierna genoemde bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij is aangegeven:
  bouwwerken   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
  gebouwen politiebureau Nootdorpseweg 5   12 m   12 m  
  gebouwen zorgboerderij Noordeindseweg 40   4 m   8 m  
  luifels, vlaggen- en ander masten   -   6 m  
  erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat   -   2 m  
  overige erf- of perceelafscheidingen   -   1 m  
  telecommunicatievoorzieningen   -   40 m  
  overige andere bouwwerken   -   3 m  
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen bergingen, fietsenstallingen en andere ondergeschikte dienstgebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, tot bij elke bedrijfsvestiging een gezamenlijke oppervlakte van 100 m² en een bouwhoogte van 3 m.