direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - Wegverkeer - 1
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-0002

Artikel 11 Verkeer - Wegverkeer - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebiedsontsluitingswegen, met ten hoogste twee rijstroken,
 • b. voorzieningen, zoals in- en uitvoeg- en opstelstroken, bushaltes en geluidwerende voorzieningen, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen,
 • c. parkeerstroken en -voorzieningen,
 • d. fiets- en voetpaden,
 • e. bermen en andere groenvoorzieningen,
 • f. watergangen en duikers, en
 • g. nutsvoorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 11.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. ondergeschikte gebouwen en andere bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals abri's en telefooncellen, en
 • b. bij de bestemming behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties en straatmeubilair, waartoe mede gerekend worden onder- en bovengrondse containers voor huishoudelijke afvalstoffen en fietsenstallingen en -rekken.
11.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 11.2, gelden de volgende bepalingen:

 • a. van gebouwen mag de oppervlakte niet meer dan 20 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van licht- en andere masten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties mag niet meer dan 10 m bedragen en van overige andere bouwwerken niet meer dan 3 m.