direct naar inhoud van Artikel 45 Waarde - Natuur en landschap
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 45 Waarde - Natuur en landschap

45.1 Bestemmingsomschrijving
45.1.1

De voor Waarde - Natuur en landschap aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding;
 • b. rietlanden, oeverstroken en graslanden;
 • c. extensieve recreatie;
 • d. behoud, versterking en herstel van de aan de gronden eigen zijnde landschappelijke en natuurlijke waarde.
45.1.2

De belangen van de in lid 45.1.1 bedoelde dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de andere daar voorkomende bestemmingen.

45.2 Bouwregels
45.2.1

Ten aanzien van de in lid 45.1 bedoelde dubbelbestemming gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
45.2.2

Ten aanzien van de in lid 45.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemmingen gelden de volgende bouwregels:

 • a. bouwwerken zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bouwwerken.
45.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 45.2.2 voor het toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming genoemde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouw conform de bestemmingsregels, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappelijke en natuurlijke waarde.

45.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
45.4.1

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 45.1.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het vellen, rooien of anderszins ernstig beschadigen van houtopstanden;
 • c. het planten van houtgewas anders dan ten dienste van landschapsherstel en -verbetering;
 • d. het verwijderen van natuurlijke vegetatie alsmede het scheuren van grasland;
 • e. het verrichten van bodemwerkzaamheden;
 • f. het vergroten of verkleinen van watergangen en waterpartijen;
 • g. het verlagen van het waterpeil.
45.4.2

Het bepaalde in lid 45.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden inhouden;
 • b. vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn;
 • c. worden uitgevoerd in het kader van een verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet.
45.4.3

Een vergunning als bedoeld in lid 45.4.1 wordt uitsluitend verleend indien de landschappelijke en de natuurwaarde niet in onevenredige mate worden aangetast.

45.4.4

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 45.4.1 advies inwinnen bij een natuur- en landschapsdeskundige.