direct naar inhoud van Artikel 4 Agrarisch met waarden - 2
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 4 Agrarisch met waarden - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen

De voor Agrarisch met waarden - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van agrarische bedrijfsvoering met uitzondering van:
  • 1. sierteelt en bosbouw;
  • 2. intensieve kwekerij.
 • b. behoud en herstel van de aan het gebied eigen zijnde landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde;
4.1.2 Ondergeschikte functies

De in lid 4.1.1 bedoelde gronden zijn, voor zover passend binnen de functies als daar bedoeld, tevens bestemd voor:

 • a. water;
 • b. extensief recreatief medegebruik.
4.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

4.2.1 Gebouwen

gebouwen niet zijn toegestaan.

4.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 2 m.

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Uitgesloten activiteiten

Ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 is het niet toegestaan werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren, voor zover betreft:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen van waterbassins en mestbassins;
 • c. het aanleggen van paardenbakken.
4.3.2 Omgevingsvergunningplichtige activiteiten

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders:

 • a. het dempen, graven en vergraven van watergangen, waaronder mede begrepen het aanleggen van dammen;
 • b. het beplanten van gronden met bomen of andere houtopstanden;
 • c. het afgraven en ophogen van de bodem.
4.3.3

Het bepaalde in lid 4.3.2 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die uit het oogpunt van te beschermen belangen van ondergeschikte betekenis zijn, waaronder mede begrepen onderhoud en beheer van watergangen.

4.3.4

Een vergunning als bedoeld in lid 4.3.2 onder wordt uitsluitend verleend indien door de uit te voeren werkzaamheden geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde, waaronder met name begrepen de openheid, dan wel de waterstaatkundige waarde van het gebied.

4.3.5

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 4.3.2 advies inwinnen bij een landschapsdeskundige.