direct naar inhoud van Artikel 29 Sport - Zeilschool
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 29 Sport - Zeilschool

29.1 Bestemmingsomschrijving
29.1.1 Algemeen

De voor Sport - Zeilschool aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een zeilschool, met de daarbij behorende voorzieningen ten behoeve van beheer, opslag van zeilboten, reparatie en botenverhuur;;
 • b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • c. aan de functie als bedoeld onder a ondergeschikte horecavoorzieningen;
 • d. bedrijfswoningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. erven en tuinen;
 • g. paden en wegen.
29.1.2 Bed & breakfast

De in lid 29.1.1 bedoelde gronden zijn binnen de bestaande bebouwing tevens bestemd voor bed & breakfast als ondergeschikte nevenactiviteit.

29.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 29.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

29.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte' waarbij de gezamenlijke grondoppervlakte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. niet meer dan één bedrijfswoning per bestemmingsvlak is toegestaan;
 • d. de inhoud van een bedrijfswoning niet meer dan 750 m3 mag bedragen tenzij de inhoud van de bestaande bedrijfswoning reeds groter is in welk geval de bestaande inhoud als maximum geldt;
 • e. bij een bedrijfswoning bijgebouwen en overkappingen mogen worden opgericht waarbij:
  • 1. de maximale gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2;
  • 2. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen
  • 3. de bebouwing minimaal 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd;
  • 4. de bebouwing op maximaal 50 m van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd.
29.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.
29.3 Afwijken van de bouwregels
29.3.1

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.2.1 onder f ten behoeve van de afdekking van gebouwen met een geringere dakhelling en/of een platte afdekking van gebouwen, indien het een bijgebouw betreft.

29.3.2

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 29.2.1. onder e, sub 1 ten behoeve een grotere oppervlakte aan bijgebouwen onder de voorwaarde dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning niet meer bedraagt dan 75 m2;
 • b. de bijgebouwen vanuit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar zijn dan wel op andere wijze in het landschap zijn ingepast.