direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Camping
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 16 Recreatie - Camping

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor Recreatie - Camping aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van recreatieterreinen ten behoeve van kampeermiddelen;
 • b. stacaravans;
 • c. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. aan de functie als bedoeld onder a en b ondergeschikte horecavoorzieningen;
 • e. aan de functie als bedoeld onder a en b ondergeschikte detailhandelvoorzieningen;
 • f. afschermende beplanting met een breedte van minimaal 10 m langs de bestemmingsgrenzen;
 • g. bedrijfswoningen;
 • h. groenvoorzieningen en water;
 • i. erven en tuinen;
 • j. paden en wegen.
16.1.2 Speelvoorziening

In afwijking van het bepaalde in lid 16.1.1 zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' uitsluitend bestemd voor een speelvoorziening.

16.1.3 Detailhandel in caravans

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - detailhandel in caravans' zijn de gronden tevens bestemd voor detailhandel in caravans.

16.1.4 Recreatiewoning

Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor één recreatiewoning.

16.1.5 Agrarisch

Ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch' zijn de gronden tevens bestemd voor agrarische activiteiten.

16.1.6 Bed & breakfast

De in lid 16.1.1 bedoelde gronden zijn binnen de bestaande bebouwing tevens bestemd voor bed & breakfast als ondergeschikte nevenactiviteit.

16.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

16.2.1 Gebouwen
 • a. binnen de bestemming maximaal 2% van de gronden bebouwd mag worden;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch' een agrarisch bedrijfsgebouw mag worden gebouwd;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' een recreatiewoning mag worden gebouwd waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • d. stacaravans moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • 1. de inhoud bedraagt maximaal 250 m3;
  • 2. de oppervlakte aan bijgebouwen per stacaravan bedraagt maximaal 12 m2;
  • 3. de bouwhoogte van stacaravans en bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;
  • 4. de afstand tussen stacaravans bedraagt minimaal 5 m.
  • 5. de bovenzijde beganegrondvloer van een stacaravan mag niet hoger liggen dan 0,5 m, gemeten vanaf de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
 • e. per bestemmingsvlak niet meer dan één bedrijfswoning is toegestaan;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder e ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' het aantal bedrijfswoningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
 • g. in afwijking van het bepaalde onder e ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • i. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3; tenzij de inhoud van de bestaande bedrijfswoning reeds groter is in welk geval de bestaande inhoud als maximum geldt;
 • j. bij een bedrijfswoning bijgebouwen en overkappingen mogen worden opgericht waarbij:
  • 1. de maximale gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2;
  • 2. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen
  • 3. de bebouwing minimaal 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd;
  • 4. de bebouwing op maximaal 50 m van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd.
16.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2.1 onder h, sub 1 ten behoeve een grotere oppervlakte aan bijgebouwen onder de voorwaarde dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning niet meer bedraagt dan 75 m2;
 • b. de bijgebouwen vanuit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar zijn dan wel op andere wijze in het landschap zijn ingepast.
16.4 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van gebruik van wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het gebruik van een stacaravan of kampeermiddel voor permanente bewoning.