direct naar inhoud van Artikel 20 Water
Plan: Landelijk Gebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1916.lg2011-0010

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. watergangen en -partijen;
 • c. waterhuishouding en -berging;
 • d. verkeer te water;

en mede bestemd voor:

 • e. een jachthaven, ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' (jh) (Meerburgerlaan 7);
 • f. water- en oeverrecreatie, ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' (r), voor zover door deze functie geen afbreuk wordt gedaan aan de onder h. bedoelde waarden;
 • g. een botenloods van de politie, ter plaatse van de aanduiding 'schiphuis';
 • h. instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van voorkomende dan wel potentiële natuur-, ecologische, cultuurhistorische en/of landschappelijke waarden, bestaande uit onder meer oevervegaties en de openheid, ter plaatse van de aanduiding 'natuur' (n);

met de daarbij behorende:

 • i. bebouwing, zoals oeververbindingen en aanlegsteigers;
 • j. voorzieningen ten behoeve van water- en oeverrecreatie, zoals zwem- en visplaatsen;
 • k. inlaatwerken;
 • l. oevers, taluds en groenvoorzieningen.

20.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 20.1.1 genoemde gronden tevens zijn aangewezen voor de bestemming(en) 'Leiding - Gas', 'Leiding - Water', 'Waarde - Archeologie hoge verwachting', 'Waarde - Archeologie lage verwachting', 'Waarde- Ecologie' en/of 'Waterstaat - Waterkering', is het bepaalde in de regels behorende bij de desbetreffende bestemming(en), primair van toepassing.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen, met inachtneming van het bepaalde in lid 20.2.2, uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van en/of noodzakelijk voor de bestemming worden gebouwd, waaronder mede begrepen oeververbindingen, met dien verstande dat:

 • a. de bebouwing ruimtelijk dan wel landschappelijk goed dient te worden ingepast, met inachtneming van de in de Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf beschreven ruimtelijke kwaliteit en karakteristiek van het gebied en de in lid 20.1.1 onder h. genoemde waarden;
 • b. burgemeester en wethouders over de landschappelijke inpassing van bebouwing advies kunnen inwinnen bij een landschapsdeskundige.

Een gebouw (botenloods) ten dienste van de bestemming is, met in achtneming van het bepaalde lid 20.2.2, uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'schiphuis'. Het bepaalde in dit lid onder a. en b. is dienovereenkomstig van toepassing.

20.2.2 Inrichting bestemmingsvlak en maatvoering bebouwing

Voor de bouw van bouwwerken als bedoeld in lid 20.2.1 gelden de volgende regels:

 • a. aanlegsteigers zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'jachthaven', voor zover deze bouwwerken bestaand zijn, en ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'recreatie';
 • b. de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de aanlegsteigers ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' geldt als maximum toegestaan en mag niet worden vergroot;
 • c. voor zover elders in het plangebied bestaande aanlegsteigers aanwezig zijn ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan, is het bepaalde in dit lid onder b. van overeenkomstige toepassing;
 • d. de oppervlakte van het gebouw (botenloods) ter plaatse van de aanduiding 'schiphuis' mag niet meer bedragen dan 112 m²;
 • e. de hoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande tabel:

Bouwwerken   max. goothoogte (m)   max. bouwhoogte (m)  
Inlaatwerken   -   4  
Overige bouwwerken   -   3  

20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken met deze bestemming wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 32, in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken op een wijze die de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen op enige wijze negatief beïnvloedt;
 • b. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens, woonschepen en woonarken.