Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Breukelen Woongebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Algemene wijziging
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:
 1. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
 2. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft.
De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
35.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 1' te wijzigen met dien verstande dat:
 1. het wijzigingsplan detailhandel, uitsluitend op de begane grond, en woningen, op de bovenliggende bouwlagen, mogelijk kan maken;
 2. de maximaal te realiseren bouwhoogte 12 m bedraagt; 
 3. het aantal woningen niet meer bedraagt dan 16;
 4. het wijzigingsplan niet voorziet in een vergroting of verandering van het bestaande bouwvlak;
 5. per woning ten minste 1.3 parkeerplaats wordt gereserveerd;
 6. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 7. dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma;
 8. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 9. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld;
 10. dat het wijzigingsplan stedenbouwkundig inpasbaar is.
35.3 Wro-zone - wijzigingsgebied 2
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' te wijzigen met dien verstande dat:
 1. de maximaal te realiseren bouwhoogte van gestapelde woningen 9 meter bedraagt; 
 2. de maximaal te realiseren goot- en bouwhoogte van niet- gestapelde woningen 6 en 11 meter bedraagt;
 3. de woningdichtheid van de ontwikkeling tussen de 25 en 40 woningen per hectare bedraagt;
 4. per woning ten minste 1.3 parkeerplaats wordt gereserveerd;
 5. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 6. dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma;
 7. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 8. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld;
 9. dat het wijzigingsplan stedenbouwkundig inpasbaar is.
35.4 Wro-zone - wijzigingsgebied 3
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 3' te wijzigen in de bestemming Wonen - 1 met dien verstande dat:
 1. het aantal gestapelde woningen niet meer mag bedragen dan 11;
 2. de maximaal te realiseren bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10,5 m; 
 3. het wijzigingsplan in overeenstemming is met de reeds uitgevoerde massastudie; 
 4. het wijzigingsplan voorziet in voldoende parkeergelegenheid;
 5. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 6. dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma;
 7. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 8. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld.
35.5 Wro-zone - wijzigingsgebied 4
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 4' te wijzigen in Wonen - 2 met dien verstande dat: 
 1. maximaal 1 grondgebonden woning mag worden toegevoegd;
 2. de goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 en 7 m;
 3. de sloop van bestaande opstallen juridisch is geborgd; 
 4. het maximale bouwvolume niet meer bedraagt dan van de te slopen stal;
 5. het wijzigingsplan voorziet in de in de bijlage opgenomen parkeernormen;
 6. het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is waarin in ieder geval is aangetoond dat:
  1. voldaan wordt aan het gestelde in de VNG-pubicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ danwel middels een onderzoek kan worden aangetoond dat belangen van derden niet worden geschaad;
  2. de ecologische waarden van het wijzigingsgebied en (directe) omgeving als gevolg van het wijzigingsplan niet worden geschaad;
  3. sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat;
 7. het wijzigingsplan past in een nader op en vast te stellen beeldkwaliteitsplan;
 8. het wijzigingsplan wordt uitgevoerd als een boerderij-ensemble zoals beschreven in het op en vast te stellen beeldkwaliteitsplan;
 9. het wijzigingsplan stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en landschappelijk inpasbaar is;
 10. het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 11. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld;
 12. voorzien wordt in voldoende watercompensatie.
35.6 Wro-zone - wijzigingsgebied 5
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van de vergroting van de bouwvlakken voor het hoofdgebouw onder de volgende voorwaarden:
 1. het bouwvlak mag op het achtererfgebied met ten hoogste 2,5 meter worden vergroot ten behoeve van de uitbreiding van het totale hoofdgebouw;
 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven hetgeen middels onderzoek moet worden aangetoond;
 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige beeldkwaliteit en ritmiek van de rij woningen en een positief welstandsadvies is ontvangen.
 4. uit een bezonningsstudie blijkt dat het naburige erf niet onevenredig wordt belast;
 5. de onder d. gestelde onderzoeksverpliching is niet van toepassing als de eigenaar van het naburige erf akkoord geeft op het bouwplan.
35.7 Wijziging Archeologie
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3'  en 'Waarde - Archeologie 4' de regels van het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van archeologisch onderzoek, daartoe aanleiding geeft.