Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Breukelen Woongebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01

Artikel 33 Algemene aanduidingsregels

33.1 Archeologisch rijksmonument
Ter plaatse van de aanduiding 'archeologisch rijksmonument' zijn de gronden tevens bestemd voor de bescherming en instandhouding van archeologische rijksmonumenten.
33.2 Specifieke bouwaanduiding - monument
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' zijn de gronden en gebouwen tevens bestemd voor de bescherming en instandhouding van monumenten.
33.2.1 Sloopverbod
Het is verboden bebouwing ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding - monument’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen of bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
33.2.2 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in artikel 33 lid 2.1 geldt niet voor zover het werkzaamheden betreft ten behoeve van het normale beheer en onderhoud van de bebouwing.
33.2.3 Afwijken
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 33 lid 2.1, indien handhaving van de bestaande bebouwing in redelijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd.
33.2.4 Splitsing
Bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken regels voor het creëren van een extra woning binnen één bouwperceel indien de woning nader is aangeduid 'specifieke bouwaanduiding - monument', mits:
 1. dit noodzakelijk is voor het behoud van het gebouw;
 2. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein;
 3. de behoefte aan het hebben van meer gebouwde ruimte, ten behoeve van bijvoorbeeld opslag en stalling van materiaal voor tuinonderhoud en motorvoertuigen, niet wordt vergroot;
 4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 6. de waarden van de monumentale bebouwing niet worden aangetast;
 7. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten dient advies te worden gevraagd aan een terzake deskundige.
33.2.5 Samenvoeging
Bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken regels voor samenvoegen van meerdere woningen binnen één bouwperceel tot een woning indien deze woningen nader zijn aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - monument', mits:
 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 3. de waarden van de karakteristieke bebouwing niet worden aangetast;
 4. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten dient advies te worden gevraagd aan een terzake deskundige.
33.3 Specifieke bouwaanduiding - karakteristiek
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding karakteristiek’ zijn de gronden en gebouwen tevens bestemd voor de bescherming en instandhouding van de aanwezigen karakteristieken bebouwing.
33.3.1 Sloopverbod
Het is verboden bebouwing ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding - karakteristiek ’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen of bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.
33.3.2 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in artikel 33 lid 3.1  geldt niet voor zover het werkzaamheden betreft ten behoeve van het normale beheer en onderhoud van de bebouwing.
33.3.3 Afwijken
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 33 lid 3.1 , indien handhaving van de bestaande bebouwing in redelijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd.
33.3.4 Splitsing
Bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken regels voor het creëren van een extra woning binnen één bouwperceel indien de woning nader is aangeduid 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek', mits:
 1. dit noodzakelijk is voor het behoud van het gebouw;
 2. voldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein;
 3. de behoefte aan het hebben van meer gebouwde ruimte, ten behoeve van bijvoorbeeld opslag en stalling van materiaal voor tuinonderhoud en motorvoertuigen, niet wordt vergroot;
 4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 6. de waarden van de karakteristieke bebouwing niet worden aangetast;
 7. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten dient advies te worden gevraagd aan een terzake deskundige.
33.3.5 Samenvoeging
Bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken regels voor samenvoegen van meerdere woningen binnen één bouwperceel tot een woning indien deze woningen nader zijn aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek', mits:
 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 3. de waarden van de monumentale bebouwing niet worden aangetast;
 4. ten aanzien van de bovengenoemde aspecten dient advies te worden gevraagd aan een terzake deskundige.
33.4 Vrijwaringszone - Vaarweg
33.4.1 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - vaarweg' dienen de gronden in het kader van de nautische belangen van de vaarweg vrij gehouden te worden van bebouwing en opslag.
 
Bouwen en opslag binnen deze aanduiding is niet toegestaan, met uitzondering van bouwwerken die worden gebouwd welke direct verband houden met mogelijke toekomstige reconstructies en/of uitbreidingen aan de nabij gelegen vaarweg, alsmede voor het creëren van een optimale nautische omgeving.
33.4.2 Afwijken van bouwregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van het vaarverkeer, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in artikel 33 lid 4.1, voor de bouw van bouwwerken en opslag welke zijn toegelaten krachtens de onderliggende bestemming nadat de vaarwegbeheerder terzake is gehoord.
33.4.3 Bestaande bebouwing
De in artikel 33 lid 4.2 bedoelde afwijking wordt geacht te zijn verleend ten aanzien van bouwwerken, een complex van bouwwerken of opslag die bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel mogen worden opgericht krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen.