direct naar inhoud van Artikel 8 Detailhandel
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 8 Detailhandel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. een supermarkt, ter plaatse van de aanduiding 'Supermarkt';

alsmede voor:

 • c. erven en tuinen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water en voorzieningen ten behoeve de waterhuishouding;
 • g. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • h. hoofdgebouwen;
 • i. bijgebouwen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 25 en 27 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

8.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 8.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen alsmede de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' bedragen maximaal de/het op de verbeelding aangegeven goothoogte, bouwhoogte respectievelijk bebouwingspercentage;
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor:

 • a. het afwijken van het bepaalde in lid 8.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.
 • b. het afwijken van het bepaalde in lid 8.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2,5 m, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.