direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 2
Plan: Kern Poeldijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.ABP00000021-onhe

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel in volumineuze goederen en dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten, waarbij eveneens zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen) uit categorie 2 van de Staat van Horeca-activteiten is toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens wonen op de verdieping(en);
 • e. ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel – 1 ': tevens een parkethandel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel – 2': tevens een meubelzaak;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en water.
7.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

7.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de goothoogte mag alleen worden overschreden door een kap;
 • e. de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwperceel;
 • f. indien de hoofdgebouwen niet in de zijdelingse of achterste perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de erfgrens ten minste 1,5 m te bedragen.

7.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 50% van het zij- en achtererf van het hoofdgebouw tot een maximum van 50 m²;
 • b. indien het zij- en achtererf een grotere oppervlakte heeft dan 100 m², mag bij de maximale oppervlakte van 50 m² een percentage van 10% van het meerdere worden opgeteld, tot een maximum van 75 m²;
 • c. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 m;
 • d. indien niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, bedraagt de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1 m;
 • e. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 0,3 m boven de vloer van de 1e verdieping van het hoofdgebouw op de aangrenzende gronden;
 • f. de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • g. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • h. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m;
 • i. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m.

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

 • a. van erfafscheidingen tussen de voorgevelrooilijn en de openbare weg: 1 m;
 • b. van erfafscheidingen elders: 2 m;
 • c. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • b. de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden ondernemingen bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de hoofdgebouwen met een maximum van 50 m² voor zover:
  • 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
  • 3. er geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
  • 4. de onderneming uitsluitend door één van de bewoners (zonder ander personeel) wordt uitgeoefend;
  • 5. voor de activiteiten van de onderneming geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist en de inrichting valt onder het begrip type A van het Beslulit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
  • 6. er geen horeca- en/of detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;
  • 7. de activiteiten worden uitgevoerd in het hoofdgebouw, plus aan-, uitbouw en aangebouwd bijgebouw.
7.4 Specifieke afwijkingsregel

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.1 teneinde detailhandel, dienstverlening en horecabedrijven tevens op de verdieping toe te laten, indien dit voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is en aangetoond is dat geen mogelijkheden voor uitbreiding op de begane grond aanwezig zijn.