direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 1
Plan: Kern Kwintsheul
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.ABP00000018-ONHE

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. het wonen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens horeca uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1': tevens opslag en verkoop van consumentenvuurwerk;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - 2': tevens een café-restaurant uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend gestapelde hoofdgebouwen toegestaan;
 • e. indien de hoofdgebouwen niet in de erfgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de erfgrens ten minste 1,5 m te bedragen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond tot een hoogte van 2,5 m niet worden gebouwd.

5.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
 • a. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op het erf bedraagt ten hoogste 50 % van het zij- en achtererf van de woning tot een maximum van 50 m2;
 • b. indien het zij- en achtererf een grotere oppervlakte heeft dan 100 m2 mag bij de maximale oppervlakte van 50 m2 een percentage van 10% van het meerdere worden opgeteld, tot een maximum van 75 m2;
 • c. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 m;
 • d. indien niet in de erfscheiding wordt gebouwd bedraagt de afstand tot de erfscheiding ten minste 1m;
 • e. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw op de aangrenzende gronden;
 • f. de bouwhoogte van aan-, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • g. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen/aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • h. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m;
 • i. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

 • a. van erfafscheidingen tussen de voorgevelrooilijn en de openbare weg: 1 m;
 • b. van erfafscheidingen elders: 2 m;
 • c. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is niet toegestaan met uitzondering van het bepaalde ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1' is opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk niet toegestaan;
 • c. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • d. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel is niet toegestaan;
 • e. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden ondernemingen bedraagt ten hoogste 25 % van de vloeroppervlakte van de hoofdgebouwen met een maximum van 50 m² voor zover:
  • 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
  • 3. er geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
  • 4. de onderneming uitsluitend door een van de bewoners (zonder ander personeel) wordt uitgeoefend;
  • 5. voor de activiteiten van de onderneming geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist en de inrichting valt onder het begrip type A van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
  • 6. er geen horeca- en/of detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;
  • 7. de activiteiten worden uitgevoerd in het hoofdgebouw plus aan-, uitbouw en aangebouwd bijgebouw.