direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Uiterwaarden
Plan: Buitengebied Overbetuwe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-VSG1

Artikel 28 Wonen - Uiterwaarden

28.1 bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de bestaande woningen, waarbij inwoning is toegestaan;
 • b. maximaal het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 • c. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan-, uitbouwen en bijgebouwen, tot maximaal 75 m2 mag worden gebruikt voor de activiteit;
  • 2. degene die de activiteit in de woning, inclusief aan-, uitbouwen en bijgebouwen, uitoefent tevens de bewoner van de woning is;
  • 3. de activiteit qua aard en omvang past in de woonomgeving;
  • 4. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse;
  • 5. er geen detailhandel anders dan de verkoop van lokaal of streekeigen geproduceerde producten mag plaatsvinden;
 • d. de bestaande publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis;
 • e. de bestaande paardenbakken;
 • f. waterstaatkundige doeleinden, zoals de berging en afvoer van water, ijs en sediment;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

28.2 bouwregels
28.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover een bouwvlak is opgenomen, worden hoofgebouwen binnen dat bouwvlak gebouwd;
 • b. gezamenlijke oppervlakte maximaal de oppervlakte als in bijlage 4 aangegeven;
 • c. goothoogte is maximaal:
  • 1. 4 m voor woningen met een bestaande inhoud kleiner dan of gelijk aan 450 m3;
  • 2. 6 m voor de overige woningen;
  • 3. 3 m voor bijgebouwen;
 • d. bouwhoogte is maximaal:
  • 1. 8 m voor woningen met een bestaande inhoud kleiner dan of gelijk aan 450 m3;
  • 2. 10 m voor de overige woningen;
  • 3. 5 m voor bijgebouwen.

28.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde2 m.

28.2.3 herbouw bestaande locatie

Het is niet toegestaan om een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk te herbouwen op, dan wel geheel of gedeeltelijk te verplaatsen naar een andere dan de bestaande locatie.

28.2.4 verbod vervangende nieuwbouw

Het is niet toegestaan om de bestaande gebouwen te vervangen door één nieuw gebouw, dan wel door een kleiner aantal gebouwen dan het bestaande aantal.

28.3 afwijken van de gebruiksregels
28.3.1 mantelzorg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.1 voor het toestaan dat een bijgebouw bij de bedrijfswoning wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. duidelijk is wie de zorgbehoevende is of zorgbehoevenden zijn;
 • c. de bereikbaarheid voor (aanleg van) algemene voorzieningen en nutsvoorzieningen en voor hulpdiensten gewaarborgd blijft;
 • d. de oppervlakte maximaal 90 m2 bedraagt;
 • e. er geen zelfstandige woning ontstaat;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.

28.3.2 publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.1 onder e voor het toestaan van een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, mits:

 • a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan-, uitbouwen en bijgebouwen, tot maximaal 75 m2 wordt gebruikt voor de activiteit;
 • b. degene die de activiteit in de woning, inclusief aan-, uitbouwen en bijgebouwen, uitoefent tevens de bewoner van de woning is;
 • c. de activiteit qua aard en omvang past in de woonomgeving;
 • d. het een activiteit betreft die valt in de categorieën 1 en 2 zoals opgenomen in bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • e. er geen activiteiten plaatsvinden die vergunningplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse;
 • g. geen detailhandel anders dan de verkoop van lokaal of streekeigen geproduceerde producten plaatsvindt;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • i. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.

28.4 specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van lawaaisporten.

28.5 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.5.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 28.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen en verharden van wegen , paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van vijvers, poelen, kolken en waterlopen;
 • d. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting, houtopstanden en bebossing.

28.5.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatkundige doeleinden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

28.5.3

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.5.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning;
 • c. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen het bouwvlak.

28.6 wijzigingsbevoegdheid

woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het splitsen van woningen in twee woningen, mits:

 • a. de gesplitste woningen een inhoud hebben van minimaal 400 m3;
 • b. de oppervlakte of inhoud van de gesplitste woningen en de bijgebouwen niet wordt vergroot;
 • c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.