direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen – 1
Plan: Kern Gulpen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1729.BPLKOM01000-VG01

Artikel 18 Wonen – 1

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen – 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met inbegrip van aan-huis-gebonden beroepen en mantelzorg;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend voor garageboxen ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen, fietsen en opslag inherent aan de woonfunctie;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' voor een kunstgalerie,

en de daarbij behorende voorzieningen.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 35.2.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op de tot 'Wonen – 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen;
 • b. bijgebouwen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend garageboxen;
 • d. bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.

met dien verstande dat voldaan wordt aan het bepaalde in 18.2.2 tot en met 18.2.4.

18.2.2 Regeling bouwvlak

Ter plaatse van het 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het hoofdgebouw mag uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. per bouwvlak mogen niet meer woningen worden opgericht dan:
  • 1. het aantal woningen dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
  • 2. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór inwerkingtreding van het bestemmingsplan verleende bouwvergunning;
  • 3. tenzij geen woning aanwezig is, dan is maximaal één nieuwe woning toegestaan;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven
 • c. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;
 • d. de voorgevel zal in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bebouwingsgrens worden gebouwd;
 • e. er mag ten hoogste in 2 bouwlagen worden gebouwd uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'maximum aantal bouwlagen' waar het afwijkende aantal aangeduide bouwlagen is toegestaan
  • 2. 'garage' waar de goot- en bouwhoogte maximaal 3,50 meter bedraagt.
 • f. de hoogte van iedere afzonderlijke bouwlaag mag ten hoogste 3.50 m bedragen;
 • g. het gebouw zal met kap van ten hoogste 60° worden afgedekt, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' waar uitsluitend een plat dakconstructie is toegestaan.
18.2.3 Regeling bijgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen eveneens ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd;
 • b. bij vrijstaande woningen dient één zijerf onbebouwd te blijven;
 • c. bijgebouwen mogen in ten hoogste 1 bouwlaag worden gebouwd waarvan de goothoogte lager of gelijk is aan de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • d. bijgebouwen mogen plat of met een kap van ten hoogste dezelfde dakhelling als het hoofdgebouw worden afgedekt;
 • e. het oppervlakte aan bijgebouwen mag per bouwperceel ten hoogste 70 m² mag bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw behorende bouwperceel bebouwd mag worden.
18.2.4 Overige regels
 • a. Binnen het bestemmingsvlak mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 2.60 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. de hoogte van erfafscheidingen, welke voor zover aanwezig voor de naar de weg gekeerde bouwgrens ten hoogste 1.00 m en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens ten hoogste 2.00 m mag bedragen;
  • 2. de hoogte van palen, masten en plastische kunstwerken, welke ten hoogste 8.00 m mag bedragen.
 • b. Het bouwvlak en het vlak met de aanduiding 'bijgebouwen' mogen niet door bebouwing worden overschreden, met uitzondering van overschrijding ten behoeve van:
  • 1. de bouw van erkers, over een breedte van 70% van de naar de weg gekeerde bouwgrens, mits de diepte van de erker niet meer bedraagt dan 1,50 m., de hoogte van de erker niet meer bedraagt dan de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw en de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3,00 m. bedraagt;
  • 2. aansluitende luifels boven de voordeur en kappen op erkers, mits deze vanuit het stedenbouwkundig beeld en afmetingen van ondergeschikte betekenis zijn en de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3.00 m. bedraagt;
  • 3. ondergeschikte onderdelen van het gebouw, als schoorstenen, lichtkoepels en antennes, met uitzondering van liftopbouwen en luchtbehandelingsinstallaties.
18.3 Nadere eisen
18.3.1

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing;
 • b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van de hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
18.3.2

De onder 18.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:

 • a. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing;
 • b. ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor de milieusituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en gebruiksmogelijkheden en/of privacy van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • c. ter voorkoming van parkeerhinder indien op eigen terrein niet voldaan wordt aan de parkeernorm zoals bepaald in artikel 35.3;
 • d. ter verbetering van de gebiedskwaliteit.
18.4 Ontheffing van de bouwregels
18.4.1 Ontheffing plat afdekken gebouwen

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 18.2.2 ten aanzien van de wijze van afdekken van gebouwen, met dien verstande, dat het gebouw ook plat afgedekt mag worden mits dit voldoet aan redelijke eisen van welstand.

18.4.2 Ontheffing oppervlakte aan bijgebouwen

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 18.2.3 ten aanzien van het bouwen van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', met dien verstande, dat:

 • a. het oppervlakte aan bijgebouwen 100 m² mag bedragen;
 • b. de noodzaak daartoe vanuit de is aangetoond;
 • c. een goede stedenbouwkundige inpassing verzekerd is;
 • d. het woonmilieu op de belendende percelen niet onevenredig wordt geschaad.
18.4.3 Procedure ontheffing

Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid de in artikel 34.1 gegeven procedure.

18.5 Specifieke gebruiksregels
18.5.1 Gebruik van de gronden

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt tenminste verstaan gebruik van de grond anders dan voor en/of als:

 • a. parkeren;
 • b. groen en/of tuin;
 • c. opslag, overeenkomstig het toegelaten gebruik.
18.5.2 Gebruik van de bebouwing

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt tenminste verstaan het gebruik van bebouwing voor en/of als:

 • a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning, behoudens bij mantelzorg;
 • b. ambachtelijke en/of industriële doeleinden, behoudens voor aan-huis-gebonden beroepen, waarbij:
  • 1. maximaal 100 m² bebouwd oppervlak gebuikt wordt als beroepsmatige werk- en/of opslagruimte;
  • 2. door dit gebruik de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;
  • 3. dit gebruik geen ernstige of onevenredige hinder oplevert voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
  • 4. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
  • 5. er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, ander dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane gebruik.
 • c. detail- en/of groothandel;
 • d. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik.
18.6 Ontheffing van de gebruiksregels
18.6.1 Toestaan consumentverzorgende en/of ambachtelijke doeleinden

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 18.5.2, ten behoeve van de uitoefening van consumentverzorgende en/of ambachtelijke doeleinden, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. deze doeleinden geen onevenredige hinder voor het woonmilieu zal opleveren en geen onevenredige afbreuk zal doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • c. vaststaat dat de doeleinden een kleinschalig karakter hebben en die ter plaatse zullen behouden;
 • d. de doeleinden naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming zijn en het geen publieksgerichte voorzieningen betreffen;
 • e. de doeleinden de woonfunctie ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de doeleinden in de woning uitoefent, tevens de gebruiker van de woning is;
 • f. op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn overeenkomstig de geldende parkeernorm zoals bepaald in artikel 35.3;
 • g. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van een beperkte verkoop in het klein in verband met de bedrijfsmatige activiteit in of bij de woning,

met dien verstande, dat:

 • 1. ten hoogste 100 m² van de bebouwing voor consumentverzorgende en/of ambachtelijke doeleinden mag worden gebruikt.
18.6.2 Procedure ontheffing

Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid de in artikel 34.1 gegeven procedure.

18.7 Wijzigingsbevoegdheid
18.7.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 3

Burgemeester en Wethouders kunnen, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 3', de bestemming wijzigen zodat ter plaatse woningen gebouwd kunnen worden danwel wijzigen in de bestemming 'Dienstverlening', mits:

 • a. de toegestane activiteiten ter plaatse kunnen worden danwel beëindigd zijn;
 • b. de herontwikkeling plaatsvindt op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze en aansluit op de bestaande stedenbouwkundige structuur;
 • c. de woningbouw past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma;
 • d. in de parkeerbehoefte wordt voorzien overeenkomstig de parkeernormen zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen en Parkeerfonds' (d.d. 16-12-2008);
 • e. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
 • f. de effecten op de omgeving niet onevenredig zullen toenemen;
 • g. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
 • h. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets).
 • i. voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 18.2 respectievelijk artikel 9.2, met dien verstande dat, het wijzigingsplan duidelijkheid geeft over (nieuwe) bouwvlakken en de bouwaanduiding 'bijgebouwen', alsmede het aantal en de aard van de woningen.
18.7.2 Procedure wijziging

Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de procedure zoals vervat in artikel 3.9a Wro.