direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Nutsvoorziening" aangewezen gronden zijn bestemd voor voorzieningen van openbaar nut met de bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "nutsbedrijf", de gronden bestemd zijn voor een nutsbedrijf met een onderstation hoogspanning.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming.

7.2.2 Gebouwen

Gebouwen dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

  • a. de goothoogte mag maximaal 3,5 m bedragen;
  • b. de bouwhoogte mag maximaal 6,5 m bedragen.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 4 m bedragen.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van:

  • a. gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie.