direct naar inhoud van Artikel 9 Groen
Plan: Bebouwde kom Bruinisse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1676.00026BpAwk-va01

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 • a. plantsoen, bermstroken, bermsloten, waterpartijen, taluds, oevers, bruggen, paden, verhardingen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, afvalverzamelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, geluidwerende voorzieningen en andere tot de bestemming behorende groen- en recreatieve voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing ' uitsluitend voor de aanleg en instandhouding van groen in de vorm van landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in bijlage 5.
9.1.2 Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 9.1.1 bedoelde bestemming worden gebouwd:
 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

9.2.1 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15 m²;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal:
  • 1. antennes: 5 meter;
  • 2. speeltoestellen: 4 meter;
  • 3. openbare nutsvoorzieningen: 3,50 meter;
  • 4. lichtmasten en overige masten: 8 meter;
  • 5. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 meter.

9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 sub c onder 5 tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter;

9.3.2 De in lid 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:
 • a. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.