direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer
Plan: Bebouwde kom Bruinisse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1676.00026BpAwk-va01

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 • a. doorgaande straten en verblijfsgebied;
 • b. en voor:
  • 1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage': garageboxen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein': mede voor het houden van evenementen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; een parkeerterrein;
  • 4. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras': een horecaterras behorend bij nabijgelegen horecabedrijven of detailhandelsvestigingen met ondersteunende horeca-activiteiten, waaronder inbegrepen terrasschermen, parasols en horecaterrasoverkappingen;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': ten hoogste één muziektent/kiosk;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 1': een kassagebouwtje.
 • c. voet- en fietspaden, rabatten, parkeerterreinen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, afvalverzamelvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, kaden met laadvoorzieningen, taluds, oevers, bruggen ten dienste van de bestemming en voorzieningen ten behoeve van het openbare nut.

17.1.2 Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 17.1.1 bedoelde bestemming worden gebouwd:
 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

17.2.1 Gebouwen
 • a. de oppervlakte van gebouwen bedraagt maximaal 15 m² met inachtneming van het onderstaande in sub b, c en d;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garage' moeten de gebouwen binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de oppervlakte van deze gebouwen maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' mag de oppervlakte van de kiosk maximaal 30 m² bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 1' mag de oppervlakte van een kassagebouwtje maximaal 6,00 m² bedragen;
 • e. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van de kiosk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' maximaal 5 meter mag bedragen;
 • f. bij toepassing van hellende dakvlakken mag de dakhelling maximaal 55° bedragen, waarbij de bouwhoogte ten hoogste 5 meter mag bedragen.

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal:
  • 1. antennes: 5 meter;
  • 2. speeltoestellen: 4 meter;
  • 3. openbare nutsvoorzieningen: 3,50 meter;
  • 4. lichtmasten en overige masten: 8 meter;
  • 5. horecaterrasoverkapping: 4 meter;
  • 6. parasols: 5 meter;
  • 7. horecaterrasscherm: 1,50 meter;
  • 8. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 meter;

met dien verstande dat de onder sub 5, 6 en 7 genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'terras';

 • b. de afstand tussen een horecaterrasoverkapping of parasol en de voorgevels van omliggende bebouwing bedraagt minimaal 3 meter;
 • c. bij horecaterrasoverkappingen dienen de uitvalschermen onder een hellingshoek van 20° gemonteerd te worden.

17.3 Nadere eisen
17.3.1 Het bevoegd gezag mag, bij het verlenen van een omgevingsvergunning, nadere eisen stellen ten aanzien van:
 • a. de plaatsing van gebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten opzichte van de bouwperceelsgrens en ten opzichte van elkaar;
 • b. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;
 • c. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.3.2 Deze nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

17.4 Afwijken van de bouwregels
17.4.1 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 • a. lid 17.1.1. sub b. onder 4 ten einde op locaties zonder de aanduiding 'terras' eveneens een horecaterras toe te staan;
 • b. lid 17.2.1, sub e. tot een steilere dakhelling;
 • c. lid 17.2.2, sub a. onder 8 tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter, met uitzondering van overkappingen.

17.4.2 De in lid 17.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits:
 • a. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.