direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Bebouwde kom Bruinisse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1676.00026BpAwk-va01

Artikel 14 Recreatie - Dagrecreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 • a. dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. en voor:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': tevens volkstuinen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan': tevens een ijsbaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - dagrecreatie - skatevoorziening'; tevens een skatebaan;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': tevens speelvoorzieningen;
 • c. wegen, parkeerruimte, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, waterlopen en waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

14.1.2 Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 14.1.1 bedoelde bestemming worden gebouwd:
 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

14.2.1 Gebouwen
 • a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' mogen tuinhuisjes worden gebouwd waarbij de oppervlakte van een tuinhuisje maximaal 10 m² mag bedragen en de bouwhoogte maximaal 3 meter;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' mogen (kweek)kasjes worden gebouwd waarbij de oppervlakte van een (kweek)kasje maximaal 5 m² mag bedragen en de bouwhoogte maximaal 2,50 meter;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' mogen gebouwen worden gebouwd, waarbij de oppervlakte per gebouw maximaal 50m² mag bedragen en de bouwhoogte maximaal 3,50 meter;
 • d. het totale oppervlak van gebouwen ter plaatse van de aanduiding ijsbaan' bedraagt niet meer dan het op de verbeelding aangegeven bebouwingspercentage.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat het bouwen van een overkapping niet tot gevolg mag hebben dat het zij- of achtererf voor meer dan 50% wordt bebouwd;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal:
  • 1. overkappingen: 3 meter;
  • 2. speeltoestellen: 4 meter;
  • 3. tuin- of erfafscheiding die gebouwd wordt vóór de gevellijn: 1 meter;
  • 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 meter.

14.3 Nadere eisen
14.3.1 Het bevoegd gezag mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning, nadere eisen stellen ten aanzien van:
 • a. de plaatsing van gebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten opzichte van de bouwperceelsgrens en ten opzichte van elkaar;
 • b. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;
 • c. de plaatsing en vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.3.2 Deze nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.

14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 • a. lid 14.2.2, sub c onder 4 voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een bouwhoogte van maximaal 10 meter.

14.4.2 De in lid 14.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits:
 • a. dit passend is in het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

14.5 Specifieke gebruiksregel
14.5.1 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt gerekend:
 • a. het gebruiken, te doen of laten gebruiken van gronden als uitstallings-, opslag-, stand-, of ligplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het gebruiken, te doen of laten gebruiken van gronden als winterstalling voor kampeermiddelen.