Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Westrand.

Artikel 24 Gemengd - Uit te werken bestemming

 

 

24.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Gemengd - Uit te werken bestemming' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. maatschappelijke voorzieningen;

 2. woningen en bijbehorende bouwwerken, alsmede aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;

 3. tuinen en erven;

 4. wegen, voet- en fietspaden;

 5. parkeervoorzieningen;

 6. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;

 7. speelvoorzieningen;

 8. voorzieningen van algemeen nut;

 9. overige voorzieningen.

 

24.2 Uitwerkingsregels

 

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 

 1. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot uitwerking, zal uit de noodzakelijke milieuonderzoeken gebleken moeten zijn dat de locatie geschikt is voor de onder 24.1 genoemde functies;

 2. maatschappelijke voorzieningen mogen uitsluitend op de begane grond plaatsvinden;

 3. de woningen mogen vrijstaand, geschakeld, twee-aaneen, aaneengebouwd en gestapeld worden opgericht;

 4. er mogen maximaal 66 woningen c.q. wooneenheden worden gerealiseerd;

 5. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer dan 65 % bedragen;

 6. de bouwhoogte van gestapelde woningen mag niet meer bedragen dan 25 m en van grondgebonden woningen niet meer dan 10 m;

 7. voor wat betreft het parkeren, gelden de parkeernormen zoals opgenomen in de bijlage bij dit bestemmingsplan met dien verstande dat de parkeerplaatsen ondergronds c.q. op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd. De benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van aaneengebouwde en gestapelde woningen mogen in voldoende mate ook in het openbaar gebied worden gerealiseerd;

 8. de parkeervoorzieningen mogen uitsluitend binnen het uitwerkingsgebied worden gesitueerd;

 9. voor het overige wordt voor de bestemmingsregels aansluiting gezocht bij de in dit plan voorkomende bestemmingen.

 

24.3 Tijdelijk gebruik van de gronden

 

Zolang uitwerking niet heeft plaatsgevonden, mogen de gronden tijdelijk worden gebruikt c.q. ingericht als buurttuin, openlucht ontmoetingsplek, hondenlosloopterrein, speelvoorziening en andere vergelijkbare functies met dien verstande dat bebouwing niet is toegestaan.

 

24.4 Belangenprocedure

 

Bij de toepassing van de uitwerkingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, dienen de procedureregels zoals opgenomen in artikel 36.3 in acht te worden genomen.