Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Westrand.

Artikel 7 Gemengd - 1

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor::

 

 1. kantoren, waarvan de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.500 m2;

 2. maatschappelijke voorzieningen: zoals bibliotheken, gezondheidszorg, jeugdopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn, met uitzondering van functies voor minder zelfredzame personen en geluidgevoelige functies;

 3. voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning zoals een atelier, podium, een (muziek)theater en dergelijke met uitzondering van een seksinrichting;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie ' tevens industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' tevens industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' tevens industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorie 1, 2 en 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' tevens industriële en ambachtelijke bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 8. ter plaatse van de aanduiding 'sportzaal' tevens een ruimte voor het beoefenen van sport;

 9. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Gemengd-evenementenhal' tevens een evenementenhal ten behoeve van evenementen met dien verstande dat:

 1. per kalenderjaar niet meer dan 6 evenementen mogen plaatsvinden met een maximale duur van 15 dagen per evenement, inclusief opbouwen en afbreken van de voorzieningen ten behoeve van het evenement;

 2. bij een evenement niet meer dan 1000 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn;

 3. voordat een evenement gehouden kan worden, aan de volgende bepalingen voldaan dient te worden:

 1. alvorens het evenement start, dient aangetoond te worden, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het evenement niet meer bedraagt dan:

 • 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);

 • 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);

 • 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur);

 1. indien blijkt dat niet voldaan kan worden aan voorwaarde a. dan bestaat de mogelijkheid tot het treffen van additionele voorzieningen opdat wel voldaan wordt aan het bepaalde in voorwaarde a. Alvorens het evenement geëxploiteerd kan worden, dient aan het bevoegd gezag een rapportage van een akoestisch onderzoek te worden overgelegd, waaruit blijkt welke additionele voorzieningen getroffen dienen te worden opdat aan de grenswaarden uit de eerste voorwaarde voldaan wordt. Het evenement mag na goedkeuring van het bevoegd gezag plaatsvinden;

 2. berekening en/of bepaling van de vorengenoemde geluidniveaus dient te geschieden conform het gestelde in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van april 1999;

 3. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen en water.

 

7.2 Bouwregels

 

7.2.1 Algemeen

 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 

 1. gebouwen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

 

 

 

7.2.2 Gebouwen

 

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

 1. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak;

 2. het maximale oppervlak aan gebouwen mag per bouwvlak niet meer bedragen dan 90%;

 3. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1 m te bedragen;

 4. de goot- en/ of bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste bedragen:

 1. goothoogte: zie aangegeven goothoogte;

 2. bouwhoogte: zie aangegeven bouwhoogte en anders 4 m hoger dan de toegestane goothoogte;

 

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:

 1. erfafscheidingen 2 m;

 2. vlaggenmasten 6 m;

 3. reclamemasten 15 m;

 4. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

 

7.3 Afwijken van de bouwregels

 

7.3.1 Hoogte

 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.3 onder a 4 voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m.

 

7.4 Specifieke gebruiksregels

 

7.4.1 Smart- en growshops, groothandel in smart- en growproducten en belwinkels

 

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken als smart- en/of growshop en/of groothandel in smart- en growproducten en/of belwinkel.

 

7.4.2 Horeca

 

Het is niet toegestaan om gebouwen te gebruiken ten behoeve van horeca-activiteiten, met uitzondering van kleinschalige horecavoorzieningen ten behoeve van de eigen werknemers en bezoekers van de in 7.1 onder a. tot met i. genoemde functies.

 

7.4.3 Detailhandel

 

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken ten behoeve van detailhandel met uitzondering van detailhandel in ondergeschikte zin van ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen.

 

7.5 Parkeren

 

Voor wat betreft het bouwen en het gebruik van (bestaande) opstallen, gelden de parkeernormen zoals opgenomen in de bijlage bij dit bestemmingsplan met dien verstande dat de parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd.

 

 

 

 

 

7.6 Afwijken van parkeernormering

 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.5 mits:

 

 1. de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt;

 2. het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;

of

 1. op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.