direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - Woonwagens
Plan: Kom Oudenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1655.BP1000-C001

Artikel 21 Wonen - Woonwagens

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagens' aangewezen gronden zijn bestemd voor woondoeleinden in de vorm van woonwagens met daarbij behorende voorzieningen.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd dan wel geplaatst:

 • a. woonwagens met bijbehorende bijgebouwen, waaronder bergingen, sanitaire ruimten, dierenverblijven, kassen, garages en carports;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, passende in de bestemming.
21.2.2 Situering gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende situeringseisen:

 • a. woonwagens mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding “bouwvlak”;
 • b. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding “bouwvlak" en/of ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen”;
 • c. vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van minimaal 1 m tot de woonwagen te worden gesitueerd.
21.2.3 Maatvoering woonwagens en bijgebouwen

De bouwwerken als bedoeld in 21.2.1 sub a zijn uitsluitend toegestaan indien per standplaats wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bouwhoogte van de woonwagen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • b. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 m bedragen;
 • d. de bebouwde oppervlakte op het bouwperceel (standplaats) van de te plaatsen woonwagen met aanbouw mag maximaal 90 m2 bedragen;
 • e. op de standplaats is een bijgebouw toegestaan met een maximale oppervlakte van 20 m2.
21.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwwerken als bedoeld in 21.2.1 sub b zijn uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak en de aanduiding "bijgebouwen" mag niet meer bedragen dan 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag binnen het “bouwvlak” en/of ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen” niet meer bedragen dan 3 m.
21.3 Specifieke gebruiksregels
21.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

 • a. voor het opslaan, storten of bergen van materialen en producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het plaatsen van caravans;
 • c. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf;
 • d. zelfstandige bewoning van vrijstaande bijgebouwen.