direct naar inhoud van Regels
Plan: Woongebieden 2019
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01 van de gemeente Weert.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aan huis gebonden bedrijf

Een dienstverlenend ambachtelijk bedrijf, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.

1.4 aan huis gebonden beroep

Een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Onder een aan huis gebonden beroep worden hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (bijvoorbeeld kapper, schoonheids-specialist(e), nagelstudio, atelier). Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning en aan maximaal 2 personen tegelijk mogen diensten worden aangeboden.

1.5 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 achtererfgebied

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1,00 m van de voorkant van het hoofdgebouw.

1.8 activiteit

Activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste of tweede lid Wabo.

1.9 afhankelijke woonruimte

Een extra woonruimte inpandig of in een direct aan het hoofdgebouw aangebouwd bijgebouw bij een woning, waarin een huishouding gevestigd is, dat mantelzorg ontvangt van de bewoner(s) in de zelfstandige woonruimte. Onder mantelzorg wordt verstaan langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

1.10 agrarisch

Het (bedrijfsmatig) telen van gewassen en/of het houden van dieren.

1.11 ambachtelijk

Het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, ver-/bewerken, herstellen of installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als ondergeschikte activiteit, van goederen die ter plaatse worden vervaardigd, ver- of bewerkt, waarbij de omvang van de activiteit zodanig is, dat als deze in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd.

1.12 ambachtelijk bedrijf

Een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als ondergeschikte activiteit, van goederen verband houdende met het ambacht.

1.13 archeologisch onderzoek

Onderzoek verricht door of namens de gemeente of door een dienst, bedrijf of instelling, beschikkend over een opgravingvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.14 archeologische verwachting

De aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische relicten.

1.15 archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden.

1.16 architectonische waarde

De aan een bouwwerk toegekende waarde in verband met de vormgeving, het materiaalgebruik en/of detaillering.

1.17 atelier

Werkplaats van een kunstenaar om in te werken annex galerie, zowel voor schilders, fotografen als andere kunstenaars.

1.18 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.19 bebouwingspercentage

Een in de regels c.q. op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van een deel van een bouwperceel aangeeft, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.20 bed & breakfast

Kleinschalige verblijfsrecreatie als kleinschalige toeristisch-recreatieve activiteit in de vorm van het ter beschikking stellen van maximaal 4 slaapplaatsen binnen de bestaande woning ten behoeve van overnachting voor een of enkele nachten waarbij het ontbijt voor de volgende dag inbegrepen is. Onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.21 bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen niet daaronder begrepen.

1.22 bedrijfsgebouw

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.23 bedrijfswoning

Een woning in of bij een bedrijf, slechts bedoeld voor (het huishouden van) één of meer personen, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op de bestemming.

1.24 bedrijvenlijst

Een in de bijlagen 3 en 5 opgenomen staat van inrichtingen, waarvan de categorie-indeling is gebaseerd op de VNG-publicatie, Bedrijven en milieuzonering, uitgave 2009.

1.25 beeldkwalitatieve waarde

Waarde van zaken, welk van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

1.26 begane grond

De natuurlijke oppervlakte van het terrein, zonder enige kunstmatige verhoging c.q. verlaging, alsmede dat gedeelte van een gebouw dat met die oppervlakte gelijk is. Is er sprake van hoogte verschillen in het terrein, dan geldt: de hoogte van het hoogst gelegen aangrenzend maaiveld.

1.27 besluit geluidhinder

Besluit van 20 oktober 2006 (staatsblad 532), betreffende de hogere grenswaarden bij geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones rond wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

1.28 besluit omgevingsrecht

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wabo.

1.29 bestaand
 • Onder bestaande bebouwing wordt verstaan bebouwing welke op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan aanwezig is of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning;
 • onder bestaand gebruik wordt verstaan het gebruik van grond en bouwwerken dat bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.30 bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.31 bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.32 Bevi-inrichting

Bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.33 bevoegd gezag

Bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 Wabo, dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.34 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.35 bijgebouw

Een al dan niet aangebouwd gebouw of uitbouw, dat in bouwkundig en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en bestaat uit één bouwlaag, al dan niet voorzien van een kap, waarbij de kap niet geheel of gedeeltelijk met een plat dak afgedekt mag worden.

1.36 bijgebouwgrens

De grens van de (bouw)aanduiding 'bijgebouwen'.

1.37 (bouw)aanduiding 'bijgebouwen'

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.38 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.39 bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.40 bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.41 bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.42 bouwperceelsgrens

De grens van een bouwperceel.

1.43 bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.44 bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.45 cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat ontstaan is door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt. Archeologische waarden worden hieronder mede begrepen.

1.46 cafetaria/snackbar

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken.

1.47 café

Een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.

1.48 cultuur

Het geheel van manifestaties van kunst, ontspanning en vermaak.

1.49 cultuur en ontspanning

Het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning, waaronder podiumkunsten, musea, muziek- en dansscholen, sportieve recreatie, oefenruimten en creativiteitscentra, met daarbij behorende ondergeschikte horecavoorzieningen. De uitoefening van zelfstandige detailhandel en/of horeca of het gebruik als seksinrichting wordt hieronder niet begrepen.

1.50 cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat ontstaan is door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt. Archeologische waarden worden hieronder mede begrepen.

1.51 dagrecreatie

Recreatie waarbij geen overnachting plaatsvindt.

1.52 deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

Een door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van archeologie. Deze dient in ieder geval te voldoen aan de in de KNA gestelde kwalificaties van senior archeoloog.

1.53 detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop, te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, ter verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan diegenen die, die goederen kopen resp. huren, voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.54 dienst/bedrijfswoning

Een woning in of bij een bedrijf, slechts bedoeld voor (het huishouden van) één of meer personen, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op de bestemming.

1.55 dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in:

 • a. zakelijke dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten, zoals administratie-, advertentie-, advocaten-, makelaars-, werkbemiddelings-, advies- en ingenieursbureaus (kantoren worden hieronder begrepen);
 • b. consumentverzorgende dienstverlening: dienstverlening door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden verricht of andere diensten verleend, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, kappers, pedicures, reis- en uitzendbureaus.
1.56 digitale verkoop

Een winkelbedrijf dat producten of diensten via internet verkoopt en gekochte waren thuisbezorgt.

1.57 discotheek

Een horecabedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen.

1.58 draaderfafscheiding

Een afscheiding bestaande uit draad met een maaswijdte of onderlinge afstand van minimaal 5 cm.

1.59 erf

Al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat hoofdgebouw en, voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt.

1.60 erfgrens

Een grens van een erf.

1.61 evenement

Een tijdelijke activiteit (in de openlucht) al dan niet in tijdelijke tenten of paviljoens, gericht op het bereiken van een algemeen of besloten publiek voor informerende, educatieve, vermaak, culturele en/of levensbeschouwelijke doeleinden.

1.62 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.63 gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

Stads- en dorpsgezicht, zoals vastgesteld ingevolge de gemeentelijke erfgoedverordening.

1.64 groen

Groenvoorzieningen die een wezenlijk onderdeel vormen van de ruimtelijke structuur met een duidelijke beeldbepalende rol.

1.65 groothandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan weder-verkopers, instellingen, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.66 hoofdgebouw

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.67 horeca van categorie 1

Horeca-activiteiten, waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, zoals een café, bar, dancing en nachtclub. Discotheken vallen hier niet onder. Horeca van categorie 2, zoals hieronder omschreven, is hier ook toegestaan.

1.68 horeca van categorie 2

Een eetgelegenheid, een winkel gebonden c.q. een winkelondersteunend bedrijf, dat gericht is op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken, zoals een cafetaria/snackbar, een restaurant, een tearoom, lunchroom, konditorei en/of een afhaalcentrum.

1.69 horecabedrijf

Een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd.

1.70 inwoning

Wonen in een deel van een woning als medegebruiker van het pand waarbij bepaalde ruimtes gemeenschappelijk worden gebruikt en geen sprake is van een zelfstandige woning.

1.71 jongeren ontmoetingsplek (JOP)

Een in de openbare ruimte gelegen onderkomen ten behoeve van een ontmoetingsplek voor jongeren.

1.72 kampeermiddel
 • a. Een tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan, vouwwagen, camper, stacaravan of huifkar;
 • b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 2.1 lid 1a van de Wabo een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is,

een en ander voor zover de onder a. en b. genoemde onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn in- of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.73 kanaal

Een door de mens (al dan niet met machines) gegraven vaarweg, meestal in een rechte lijn aangelegd en ten behoeve van de scheepvaart of de aan- of afvoer van water.

1.74 kantoor

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, waarin al dan niet ambtelijk/bestuurlijk of bedrijfsmatig activiteiten plaatsvinden van bestuurlijke, maatschappelijke, juridische, administratieve, ontwerptechnische, (sociaal) wetenschappelijke en daarmee gelijk te stellen aard.

1.75 kap

De volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw in een gebogen vorm dan wel met een dakhelling.

1.76 karakteristiek

Alle Rijks- en gemeentelijke monumenten, welke zijn opgenomen in 'Bijlage 9' bij de regels: 'Monumenten'.

1.77 karakteristieke beplanting

Beeldbepalende en/of waardevolle beplanting welke past bij de omgeving.

1.78 (kleine) windturbine

Een turbine met een tiphoogte tot maximaal 15 m en een relatief klein vermogen, geschikt voor gebruik in (de buurt van) stedelijk gebied.

1.79 kogelvanger

Bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor het kavelen door schutterijen met bijbehorende kogelvanger.

1.80 landschappelijke waarde

De aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.

1.81 maaiveld

Bovenkant van het afgewerkte terrein dat een gebouw/bouwwerk omgeeft.

1.82 maatschappelijke doeleinden

Maatschappelijke, sociale, educatieve, medische, culturele, levensbeschouwelijke en/of religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van overheids- en openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.83 molenbiotoop

De gehele omgeving van een molen, voor zover van invloed op het functioneren van de molen als maalwerktuig én als monument, waarbij naast windvang ook gelet moet worden op de belevingswaarde van de molen.

1.84 monument

Alle bouwwerken conform artikel 6 Monumentenwet, alsmede gemeentelijke monumenten.

1.85 normale onderhoudswerkzaamheden

Werkzaamheden die ter plaatse regelmatig terugkeren, teneinde tot een goed beheer van de gronden te komen. Hieronder wordt tevens verstaan het vervangen van zieke en dode bomen en/of groen en het vervangen van bomen en/of groen die als gevolg van een calamiteit onherstelbaar zijn beschadigd. Hieronder vallen niet incidentele ingrepen in bijvoorbeeld de cultuurtechnische situatie of werkzaamheden die een onherstelbare aantasting betekenen van de aan een gebied toegekende waarde.

1.86 omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wabo.

1.87 onderbouw

Een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 1,20 m boven peil is gelegen.

1.88 ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen op ten minste 1,75 m beneden peil.

1.89 onderkomen

Voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen, waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, stacaravans, kampeerauto's, alsook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van een recreatief buitenverblijf, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken.

1.90 ondersteunende horeca

Niet-zelfstandige horeca die wordt of is gerealiseerd binnen een bestemming waarvan de functie een andere is dan horeca en waarbij de ondersteunende horeca een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die geen onevenredige afbreuk doet aan de hoofdfunctie van het gebouw.

1.91 ontsluitingssituatie

De toegankelijkheid van een object via de openbare weg.

1.92 onzelfstandig verblijf

Woonruimte waarbij sprake is van kamerbewoning en waarbij keuken, douche en toilet worden gedeeld.

1.93 onzelfstandige bewoning

Bewoning waarin sprake is van 24 uurs begeleiding en zorg, medische zorg en/of therapeutische behandeling, een speciaal methodisch zorgplan in het kader van psychogeriatrische zorg en waarbij bewoning plaats vindt in het kader van een behandel- en begeleidingstraject met professionele medewerkers die ook in de nachtperiode aanwezig zijn.

1.94 overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.95 pand

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.96 patiowoning

Een woning waarbij de (bepalende) buitenruimte geheel of gedeeltelijk is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren zodat een binnenplaats of binnenhof wordt gevormd.

1.97 peil
 • a. Voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. in andere gevallen de gemiddelde kruinhoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, bij voltooiing van de bouw.
1.98 perifere detailhandel (PDV)

detailhandel in woninginrichting en meubels, bouwmarkt, keukencentra, sanitaircentra, tuincentra alsmede land- en tuinbouwcentra, die vanwege hun omvang en aard van de gevoerde artikelen een groot uitstallingsoppervlak nodig hebben en waarvan de verkoopvloeroppervlakte per vestiging minimaal 1.000 m² en maximaal 5.000 m² bedraagt met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte voor detailhandel in woninginrichting en meubels per vestiging maximaal 15.000 m² bedraagt.

1.99 productiegebonden detailhandel

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.100 prostitutie

Het bedrijfsmatig - of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt - gelegenheid bieden tot het ter plaatse, in een gebouw of vaartuig, verrichten van seksuele handelingen met een ander, nader te onderscheiden in:

 • a. raamprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening zichtbaar vanaf de (openbare) weg of openbaar vaarwater wordt aangeboden;
 • b. bordeelprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening in een besloten daarvoor ingerichte of bedoelde ruimte wordt aangeboden.
1.101 reclame-uiting

reclame-uitingen zoals toegestaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

1.102 recreatie

Activiteiten en mogelijkheden voor ontspanning c.q. vrijetijdsbesteding.

1.103 recreatief medegebruik

Vorm van recreatie waarvoor geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk is, doch kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en ondergeschikte voorzieningen zoals wegbewijzeringsbordjes, picknickbankjes en draaipoortjes, voor zover de overige functies van de gronden dit toelaten.

1.104 recreatietuin/volkstuin

Een perceel grond waarop voedings- en siergewassen worden geteeld voor vermaak of als bijvoeding, alsmede een perceel grond ingericht als siertuin ten behoeve van het buiten zijn.

1.105 ruimtelijke kwaliteit

De kwaliteit van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van die ruimte.

1.106 sierhekwerk

Hekwerk dienende als erfafscheiding bestaand uit smeedwerk of spijlen.

1.107 speelbos

Een bos dat gebruikt wordt als speelnatuur/vrij spelen, zoals klimmen en klauteren, hutten bouwen en spelen met water.

1.108 speelterrein

Een terrein in de openbare ruimte voor speeldoeleinden, zoals:

 • een terrein met meerdere (grote) speeltoestellen;
 • trapveld;
 • basketveld;
 • skate- c.q. skateboardbaan.
1.109 speeltoestel

Bouwwerk c.q. inrichting in de openbare ruimte bestemd voor vermaak of ontspanning bedoeld voor kinderen om mee te spelen, zoals een schommel, glijbaan, klimrek, wipwap of zandbak.

1.110 sporthal

Gebouw met afgezette en onderbroken ruimten die zijn aan te passen voor de uitoefening van verschillende sport- en recreatieactiviteiten en daarbij behorende kleedruimten en sanitaire voorzieningen alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.111 sportschool

Commercieel bedrijf waar men diverse vormen van sport kan beoefenen onder begeleiding, al dan niet met behulp van speciaal daartoe ontworpen apparatuur, met als doel lichamelijke conditie te verbeteren alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.112 stedenbouwkundig beeld

Ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing die wordt bepaald door de situering, de bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen, inclusief de ter plaatse door de infrastructuur, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde ruimte.

1.113 stedenbouwkundige waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en infrastructuur, alsmede de ligging van bouwwerken in dat gebied (tot uitdrukking komend de bouwmassa, hoogtematen, dakvorm en gevelopbouw).

1.114 straalpad

Een voorziening voor het transport van signalen via de ether tussen zender en ontvanger voor bijvoorbeeld radio en TV.

1.115 structureel groen

Groenvoorzieningen, die een wezenlijk onderdeel vormen van de ruimtelijke structuur met een duidelijke beeldbepalende rol.

1.116 terras

Een buiten de besloten ruimte van een hoofdgebouw liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden verstrekt.

1.117 tiphoogte

De hoogte van de windturbine wanneer één van de wieken verticaal boven de mast staat.

1.118 tuincentrum

Een bedrijf, dat is gericht al dan niet in combinatie met het telen van gewassen, op het verkopen en leveren van die gewassen en andere goederen voor het inrichten van tuinen.

1.119 verbeelding

De verbeelding behorend bij dit plan met idn-nummer NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01.

1.120 verblijfsrecreatie

Het totaal van mogelijkheden en voorzieningen om te recreëren op een bepaalde plaats waarbij recreatief nachtverblijf centraal staat.

1.121 verdieping

Een bouwlaag die is gelegen boven de eerste bouwlaag op de begane grond.

1.122 verkeersaantrekkende werking

De hoeveelheid verkeer die samenhangt met de aanwezigheid van een bedrijf of voorziening.

1.123 verkoopvloeroppervlak

De voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.

1.124 verstoringsoppervlakte

Oppervlakte van een bouwwerk, werk of werkzaamheid die nodig is om deze uit te voeren.

1.125 vloeroppervlak(te)

De totale oppervlakte, gemeten op vloerniveau, die voor een functie wordt gebruikt.

1.126 volkstuin

Een perceel grond dat hetzij als siertuin, hetzij voor de teelt van voedingsgewassen of bloemen en heesters in gebruik is bij een particulier en geen deel uitmaakt van het bouwperceel waarop de woning van de gebruiker staat.

1.127 voorgevel

Gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant van het gebouw vormt.

1.128 voorgevelrooilijn

Een virtuele lijn die samenvalt met de bestaande voorgevel van de woning, alsmede zich uitstrekt ter weerszijden van die voorgevel.

1.129 Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.130 water, watergang

Permanent en semi-permanent watervoerende oppervlaktewateren; verschijningsvormen zijn: riviertjes, beken, sloten, vloedsgraven, stroom- en grasbanen, fictieve of theoretische wateren (gelegen op de bodem van droogdalen of in vijvers / stilstaande wateren), regen-waterbuffers, wegwatergangen en overkluisde wateren; de taluds (het oppervlak tussen de bodem en de insteek) en eventueel onderhoudsstroken behoren ook tot het water.

1.131 waterhuishoudkundige doeleinden

Doeleinden die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang, voorzieningen voor de waterhuishouding e.d.

1.132 waterschap

Het waterschap Limburg of diens rechtsopvolger.

1.133 waterstaat

Toestand van het oppervlakte- en grondwater.

1.134 weg

Een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen, duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

1.135 wet geluidhinder

Wet van 16 februari 1979, Stb. 99, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder, zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 5 juli 2006, Stb. 2006, 350.

1.136 wonen

Het wonen in een woning.

1.137 woning/wooneenheid

Een (gedeelte van een) gebouw dat uitsluitend dient voor de huisvesting van één zelfstandige huishouding.

1.138 woningsplitsing

Het bouwkundig en functioneel splitsen van een bestaande woning in maximaal twee woningen ten behoeve van de vestiging van meer dan één huishouden.

1.139 zijerf

Gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw gelegen is.

1.140 zolder

Ruimte(n) in een gebouw die geheel of gedeeltelijk is (zijn) afgedekt met schuine daken en die in functioneel opzicht deel uitmaakt/uitmaken van (de) daaronder gelegen bouwlaag of bouwlagen. Van een zolder is geen sprake indien de desbetreffende ruimte gelijkwaardig is aan de verblijfsruimten op de bouwlagen onder deze ruimte.

1.141 zorginstelling

Instelling waar (on)zelfstandige bewoning plaatsvindt, waarbij sprake is van 24 uurs begeleiding en zorg. Begeleid/beschermd wonen wordt hieronder tevens begrepen.

Artikel 2 Wijze van meten

Meetvoorschriften

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens

Tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het desbetreffende gebouw, waar die afstand het kortst is.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5 de hoogte van een windturbine

Vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.6 de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7 de lengte, de breedte en de diepte van een bouwwerk

Tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidsmuren), met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte.

2.8 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.9 de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.10 het bebouwingspercentage

Het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd. Voor zover op de kaart bouwgrenzen zijn aangegeven wordt het bebouwingspercentage berekend over het gebied binnen de bouwgrenzen.

2.11 het bedrijfsvloeroppervlak

Binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

2.12 uitzondering op de meetregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken, bestemmingsvlakken of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftopbouwen, installaties, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0,50 m wordt overschreden. Voor luifels, erkers en balkons geldt dat de bouw- en/of bestemmingsgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden.

2.13 verkoopvloeroppervlak

Binnenwerks op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor verkoopruimte inclusief etalage.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met grondgebonden bedrijfsvoering;
 • b. structureel groen;
 • c. agrarisch grondgebruik;
 • d. behoud en ontwikkeling van bestaande landschappelijke karakteristiek en cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • e. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • f. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
 • g. landschappelijke inpassing en instandhouding overeenkomstig het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 30 mei 2016 van Jack van Haperen een en ander zoals bijgevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels;
 • h. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. hobbymatig agrarisch gebruik;
 • 2. groenvoorzieningen, waaronder mede wordt begrepen poelen;
 • 3. voorzieningen van openbaar nut;
 • 4. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn in verband met de bestemming uitsluitend toegelaten op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaande gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken en werkzaamheden.

3.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde paardenbakken en/of stapmolens, met dien verstande dat de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • b. omheiningen overeenkomstig Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan omheiningen en paardenbakken, dat als bijlage aan de regels is toegevoegd, met dien verstande dat de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • c. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals voederruiven, waarbij de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • d. bouwwerken passende binnen deze bestemming en landschappelijke inpassing en waterbergende en/of infiltrerende voorzieningen, welke gerealiseerd en in stand dienen te worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 30 mei 2016 van Jack van Haperen een en ander zoals bijgevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels.
3.3 Nadere eisen
3.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek' en/of 'gemeentelijk stads- en dorpsgezicht', met dien verstande dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
3.3.2 Toepassingscriteria

De onder 3.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken alsmede van omliggende waarden.
3.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepasing.

3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en opstallen voor:

 • a. standplaats van onderkomens en als standplaats van kampeermiddelen;
 • b. buitenopslag, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming 'Agrarisch'.
 • c. permanente bewoning en bewoning door (buitenlandse) werknemers van onderkomens en kampeermiddelen;
 • d. het aanbrengen van foliemestbassins;
 • e. het aanbrengen van permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, zoals boogkassen, platglas, containervelden en hagel- en hopschermen, behoudens uitgespreid afdekmateriaal zoals bijvoorbeeld folies;
 • f. het amoveren van paden en wegen alsmede het aanbrengen van verharde wegen;
 • g. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest;
 • h. het gebruik van de grond voor de beoefening van lawaaisporten;
 • i. reclamedoeleinden;
 • j. het innemen of hebben van een standplaats, met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel, teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden, dan wel anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek;
 • k. recreatief medegebruik.
3.5.2 Landschappelijke inpasing (voorwaardelijke verplichting)

Het gebruiken en/of het laten gebruiken van de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden en opstallen conform de bestemming 'Agrarisch', voor zover dit gebruik is toegelaten onder de voorwaarde van landschappelijke inpassing, is alleen toegestaan als die landschappelijke inpassing overeenkomst het inpassingplan zoals toegevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels volledig in stand wordt gehouden.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verharden van wegen, paden en het aanbrengen of verwijderen van andere oppervlakteverhardingen behoudens het gebied gelegen tussen de voorzijde van het agrarisch bedrijf en de ontsluitingsweg;
 • b. het verwijderen van houtopstanden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
 • c. het vellen of rooien van karakteristieke beplanting ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.
3.7.2 Uitzonderingen

Het in artikel 3.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale onderhoud en/of plaatsvinden in het kader van een normale agrarische bedrijfsexploitatie;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd.
3.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in artikel 3.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
3.7.1 sub a.
Het verwijderen van wegen en paden en het aanbrengen van overige verhardingen  
- De verhardingen moeten noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 3.1.1.
- De wegen en overige verhardingen betekenen geen aantasting van de aanwezige landschappelijke inpassing, danwel er wordt anderszins voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing.  
 3.7.1 sub b. en c.
Het rooien of kappen van bomen en het verwijderen van bomen/landschapselementen ter plaatse van de aanduidingen 'waardevolle boom' en 'landschapswaarden'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 3.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

3.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing

3.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing

Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen

De voor 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een agrarisch bedrijf met de daarbij behorende voorzieningen, met een geheel of in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, waarbij niet meer dan één bedrijf is toegestaan;
 • b. agrarisch grondgebruik;
 • c. behoud en ontwikkeling van de bestaande landschappelijke karakteristiek;
 • d. er is maximaal één bedrijfswoning toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • f. het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden ter plaatse van de aanduiding 'groen';
 • g. dierenverblijven behoudens dierenverblijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – dierenverblijf uitgesloten' waar geen dierenverblijven zijn toegestaan;
 • h. maximaal vier stageverblijven;
 • i. paardenbakken;
 • j. stapmolens;
 • k. landschappelijke inpassing en instandhouding overeenkomstig het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 14 november 2016 (Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg);

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. groenvoorzieningen;
 • 2. parkeervoorzieningen;
 • 3. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 4. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
 • 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.1.2 Nadere detaillering van de bestemming

Verhouding tussen de belangrijkste doeleinden van deze bestemming: binnen de bestemming Agrarisch - Agrarisch Bedrijf is het beleid primair gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een duurzame en concurrerende agrarische bedrijfsvoering; het agrarisch gebruik overweegt dus binnen deze bestemming. Daarnaast wordt gestreefd naar het beschermen van de lokaal bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Groen dient ter plaatse van de aanduiding 'groen' of 'waardevolle boom' op de verbeelding te worden gehandhaafd.

4.1.3 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken passende binnen de bestemming overeenkomstig het bepaalde in het inpassingsplan zoals toegevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels;
 • b. maximaal één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. bijgebouwen bij de bedrijfswoning met een maximale oppervlakte van 150 m²;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. maximaal vier stageverblijven;
 • f. kleinschalige picknickplaatsen, wegwijzers, zitbanken, afvalemmers e.d. ten behoeve van recreatief medegebruik;
 • g. bouwwerken passende binnen deze bestemming en landschappelijke inpassing en waterbergende en/infiltrerende voorzieningen, welke gerealiseerd en in stand dienen te worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 14 november 2016 zoals toegevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels.
4.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, de bedrijfswoning(en), bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd overeenkomstig de tabel bebouwing zoals opgenomen onder 4.2.4 en overeenkomstig het bepaalde in het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 14 november 2016 zoals toegevoegd als Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels en het bepaalde in Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan omheiningen en paardenbakken bij deze regels;
 • b. binnen het bouwvlak is maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan;
 • c. bedrijfsgebouwen, alsmede vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van de bedrijfswoning mogen niet voor de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan worden opgericht;
 • d. de onderlinge afstand tussen bedrijfsgebouwen mag maximaal 20 meter bedragen;
 • e. voor de huisvesting voor stagiaires mogen maximaal vier stageverblijven worden opgericht binnen een bedrijfsgebouw voor stagiaires die werkzaam zijn op het desbetreffende agrarische bedrijf;
 • f. bedrijfsgebouwen dienen aan de maatvoering en situering te voldoen zoals opgenomen in de tabel bebouwing onder 4.2.4;
 • g. bedrijfswoningen dienen aan de inhoud te voldoen zoals opgenomen in de tabel onder 4.2.4;
 • h. mestopslag is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 • i. het onbebouwde blijvende deel van het bouwvlak mag worden verhard.
4.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen buiten het bouwvlak, op het onbebouwd blijvende gedeelte van het bestemmingsvlak worden opgericht;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan de maatvoering te voldoen zoals opgenomen in de tabel bebouwing onder 4.2.4;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen en omheiningen mag maximaal 2,00 m bedragen en dienen te worden gebouwd overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan omheiningen en paardenbakken bij deze regels;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van recreatief medegebruik, zoals kleinschalige picknickplaatsen, wegwijzers, informatieborden, zitbanken, afvalemmers, e.d. zijn toegestaan met een bebouwingshoogte van maximaal 2 m.
4.2.4 Tabel bebouwing

Maatvoering   Bedrijfs- gebouwen   Erfafschei- dingen   Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   Bedrijfswoning   Bijgebouw- en bij de bedrijfs- woning  
Goothoogte   Maximaal 5,50 m.   N.v.t.   N.v.t.   Maximaal 5,50 m.   Maximaal 3,20 m.  
Bouwhoogte   Maximaal 10,00 m.   Maximaal 2,00 m   Maximaal 8,00 m.   Maximaal 8,00 m.   Maximaal 6,00 m.  
Dakhelling   Minimaal 120 uitge- zonderd onderge- schikte bouwdelen   N.v.t.   N.v.t.   Minimaal 120.   N.v.t.  
Inhoud   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   Maximaal 1.000 m³   N.v.t.  
Bebouwd oppervlak   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   Maximaal 150 m²  

4.3 Nadere eisen
4.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
4.3.2 Toepassingscriteria

De onder 4.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken alsmede van omliggende waarden.
4.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken en/of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen:

 • a. als opslag-, stort- en/of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en opstallen en met dien verstande dat bestaande, voor het bedrijf niet meer functionele bebouwing voor het stallen van voertuigen zoals caravans, campers, etc., boten, antieke auto's en tractoren (oldtimers) en oude landbouwwerktuigen mag worden gebruikt;
 • b. voor handels- en bedrijfsdoeleinden behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en opstallen;
 • c. voor detailhandel, behoudens detailhandel als ondergeschikte activiteit van op het eigen bedrijf of in de directe omgeving geproduceerde agrarische producten, alsmede van op het eigen bedrijf of in de directe omgeving op andere agrarische bedrijven bewerkte eigen agrarische producten, met dien verstande dat de verkoopruimte binnen de bestaande agrarische bebouwing is gelegen en de maximale maat van het verkoopvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 100 m²;
 • d. voor niet- of semi-agrarische nevenactiviteiten;
 • e. als standplaats van onderkomens en als standplaats van kampeermiddelen;
 • f. voor dierenverblijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - dierenverblijf uitgesloten';
 • g. voor permanente bewoning en bewoning door buitenlandse werknemers van onderkomens en kampeermiddelen;
 • h. het gebruik van bebouwing als bed and breakfast, plattelandsappartementen, plattelandskamers en/of trekkershutten;
 • i. voor zelfstandige bewoning, voor zover het niet betreft de bestaande woning, van een stageverblijf ten behoeve van stagiaires;
 • j. het gebruik van aangebouwde bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
 • k. voor zelfstandige bewoning of afhankelijke woonruimte, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft;
 • l. voor kantineactiviteiten, behoudens ten behoeve van het eigen bedrijf;
 • m. voor een horecabedrijf en/of –instelling;
 • n. voor reclamedoeleinden, behoudens ten behoeve van de eigen inrichting;
 • o. voor intensieve veehouderij;
 • p. voor glastuinbouw;
 • q. als manege;
 • r. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in de bestemmingsomschrijving omschreven vormen van bedrijfsmatig gebruik en met uitzondering van het gebruik van hoofd- en bijgebouwen voor een aan huisgebonden beroep en/of bedrijf tot een oppervlakte van maximaal 50 m²;
 • s. digitale verkoop via internet;
 • t. prostitutiedoeleinden;
 • u. ten behoeve van de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' zonder dat de landschappelijke inpassing zoals bedoeld in artikel 4.5.3 conform het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 14 november 2016 zoals opgenomen in de Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels volledig in stand wordt gehouden;
 • v. als zorgboerderij;
 • w. het gebruik van gronden en opstallen voor mestbewerking/-verwerking als nevenactiviteit ten behoeve van meerdere bedrijven is niet toegestaan, met dien verstande dat mestbewerking/-verwerking als nevenactiviteit voor het eigen agrarisch bedrijf wel is toegestaan;
 • x. het op het eigen bedrijf verwerken van producten geproduceerd op agrarische bedrijven van derden voor meer dan 10% van het hetzelfde product afkomstig uit het eigen bedrijf;
 • y. voor bewoning van de bedrijfswoning door derden.
4.5.2 Parkeren

Elk bedrijf dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

4.5.3 Landschappelijke inpassing (voorwaardelijke verplichting)

Het gebruiken en/of het laten gebruiken van de voor 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' aangewezen gronden en opstallen conform de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf', voor zover dit gebruik is toegelaten onder de voorwaarde van landschappelijke inpassing, is alleen toegestaan als die landschappelijke inpassing overeenkomstig het inpassingsplan van Forma Verde d.d. 14 november 2016 (Bijlage 1 Inpassingsplan Nelissenhofweg bij deze regels) volledig in stand wordt gehouden.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Afwijken voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.1 onder k. teneinde toe te staan dat een aangebouwd bijgebouw aan de bedrijfswoning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:

 • a. er geen sprake is van een zelfstandige woning;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen
 • c. waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • d. er maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaat;
 • e. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte niet meer dan 75 m² bedraagt.
4.6.2 Afwijken voor een grotere oppervlakte dan 50 m² of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.1 onder r. voor een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf in een deel van een woning of de daarbij behorende bijgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. de daar gepleegde activiteiten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie;
 • b. het gebruik naar de aard met de woonfunctie in overeenstemming is;
 • c. de woonfunctie op het betrokken perceel niet in betekenende mate wordt aangetast;
 • d. maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen als zodanig wordt gebruikt;
 • e. geen gebruik plaatsvindt, dat meldings- of vergunningsplichtig is in het kader van de Wet milieubeheer, tenzij ten aanzien van meldingsplichtige activiteiten door de aanvrager middels onderzoek kan worden aangetoond dat het woon- en leefklimaat door desbetreffende activiteit niet onevenredig worden aangetast;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het beroep of bedrijf;
 • g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk zijn en die niet binnen het perceelsgedeelte, dat binnen het bestemmingsvlak gelegen is, gerealiseerd kunnen worden.
4.6.3 Afwijken voor handel in de vorm van digitale verkoop via internet

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.1 onder s. voor handel in de vorm van digitale verkoop via internet, met dien verstande dat:

 • a. de producten door de klant niet ter plaatse besteld worden;
 • b. de bestelde producten door de ondernemer zelf of via de post c.q. een pakketdienst bij de klant thuis bezorgd worden;
 • c. er geen verkoop aan huis plaatsvindt;
 • d. maximaal 30 m² van het vloeroppervlak van de woning gebruikt wordt voor de digitale verkoop per internet, in de vorm van administratie en opslag goederen.
4.6.4 Afwijken ten behoeve van het toestaan van nevenactiviteiten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.1 ten behoeve van:

 • a. het gebruik als bed and breakfast, plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of trekkershutten gelegen binnen de bestaande bebouwing(smogelijkheden) met een totale oppervlakte van niet meer dan 300 m², inclusief een kleinschalige horecavoorziening. In totaal zijn per agrarisch bedrijf niet meer dan 10 slaapplaatsen in de vorm van plattelandsappartementen en/of plattelandskamers en/of trekkershutten toegestaan en maximaal 4 slaapplaatsen in de vorm van bed and breakfast; met dien verstande dat:
  • 1. er een woning aangeduid is middels de aanduiding 'bedrijfswoning';
  • 2. er binnen de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' tesamen maximaal 10 slaapplaatsen ten behoeve van dit gebruik zijn toegestaan;
 • b. kleinschalige dagrecreatie en daghoreca ten dienste van de extensieve recreatie in het buitengebied c.q. ondersteunend aan wandel- en fietsroutes;
 • c. expositie-, educatie- en culturele doeleinden alsmede doeleinden voor natuur- en landschapsbeheer;
 • d. een zorgboerderij, zoals dagopvang van gehandicapten en kinderopvang, gerelateerd aan de agrarische bedrijfsvoering;
 • e. in totaal zijn per agrarisch bedrijf nevenactiviteiten, zoals bedoeld onder a., b., c., en d. toegestaan binnen bestaande bebouwing tot een maximale vloeroppervlakte van 350 m², dit is inclusief de verkoopvloeroppervlakte van detailhandel, indien aanwezig;
4.6.5 Afwijken ten behoeve van het mede toestaan van bewoning van de bedrijfswoning door derden

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.1 onder y. ten behoeve van het toestaan van bewoning van de voormalige bedrijfswoning door derden, met dien verstande dat aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu.

4.6.6 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

4.6.7 Afwijken ten behoeve van een gewijzigd inpassingsplan

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5.3 ten behoeve van het toestaan van een gewijzigd inpassingsplan, met dien verstande dat een verantwoorde landschappelijke inpassing plaatsvindt van voldoende kwaliteit zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.

4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Agrarisch - Agrarisch Bedrijf' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het vellen of rooien van karakteristieke beplanting ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • b. het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'groen'.
4.7.2 Uitzonderingen

Het in artikel 4.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd.
4.7.3 Toetsingscriteria

Werken als bedoeld in artikel 4.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor verlening van de omgevingsvergunning  
4.7.1 sub a. en b.
het rooien of kappen van bomen en het verwijderen van houtopstanden/ groen/landschapselementen ter plaatse van de aanduidingen 'waardevolle boom' en 'groen'  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 4.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige bomen en groen. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

4.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

4.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving
5.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf'aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, behorende tot milieucategorie 1 en 2, zoals die voorkomen in Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten van de bij deze regels behorende bedrijvenlijst, of bedrijven die daarmee naar het oordeel van burgemeester en wethouders vergelijkbaar zijn;
 • b. kantoren als ondergeschikt onderdeel van de totale bedrijfsbebouwing, zelfstandige kantoorvestigingen zijn niet toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - mengvoerbedrijf’, is tevens uitsluitend een mengvoederbedrijf behorende tot milieucategorie 4.1 toegestaan, in vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg behorende tot milieucategorie 2 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg behorende tot milieucategorie 3.1 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'uitvaartcentrum' is tevens een uitvaartcentrum behorende tot milieucategorie 2 toegestaan;
 • g. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'dansschool' is tevens een dansschool behorende tot milieucategorie 2 toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ is, naast de bedrijfsfunctie, het uitoefenen van detailhandel toegestaan overeenkomstig de assortimentslijst zoals die is opgenomen in Bijlage 4 Assortimentslijst bij deze regels;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autobedrijf' zijn deze gronden tevens bestemd voor een bedrijf in verhuur, aan- en verkoop en reparatie van auto's en bedrijfsauto's behorende tot milieucategorie 2;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats' is tevens een bedrijf in de vorm van een constructiewerkplaats behorende tot milieucategorie 3.1 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf –onderhoud en reparatie van machines en installaties' zijn deze gronden tevens bestemd voor een bedrijf in de verhuur en reparatie aan machines en installaties voor particuliere vaartuigen en de binnenvaart behorende tot milieucategorie 3.1;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – meubelmakerij' is tevens een bedrijf in de vorm van een meubelstofferderij behorende tot milieucategorie 2 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – glashandel' is tevens een bedrijf in de vorm van een glashandel toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • o. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – timmerbedrijf’ is tevens een timmerbedrijf behorende tot milieucategorie 3.1 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • p. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – meubelplaatfabriek’ is tevens een meubelplaatfabriek/plaatmaterialenfabriek behorende tot milieucategorie 3.2 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • q. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – transportbedrijf’ is tevens een transportbedrijf behorende tot milieucategorie 3.2 toegestaan in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • r. ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel perifeer’ zijn perifere detailhandelbedrijven behorende tot milieucategorie 2 toegestaan;
 • s. ter plaatse van de aanduiding ‘waardevolle boom’ is de grond bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden;
 • t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - lpg-tank 1' is uitsluitend een lpg-tank behorende tot milieucategorie 3.1 toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

1. verhardingen;

2. parkeervoorzieningen;

3. groenvoorzieningen;

4. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

5.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die qua aard passen binnen deze bestemming.

5.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel dient uitsluitend in dan wel achter de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden opgericht; ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, luifels en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m², mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met maximaal 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • c. gebouwen, geen woning zijnde, moeten aan één zijde minimaal 5,00 m uit de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, tenzij op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan gebouwen, geen woning zijnde, op een geringere afstand tot een zijdelingse perceelsgrens aanwezig zijn, in dat geval is die geringere afstand voor die gebouwen, geen woning zijnde de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens; aan de andere zijde mag tot in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de goot- en bouwhoogte bedragen zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. het bouwvlak mag voor maximaal 80% worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven of meer bebouwing is toegestaan indien aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • e. ten aanzien van de maatvoering van de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van de bedrijfswoning mag maximaal 6,00 m bedragen tenzij een andere goothoogte is aangeduid op de verbeelding of maximaal de bestaande goothoogte op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 2. de bouwhoogte van bedrijfswoningen mag maximaal 9,00 m bedragen tenzij een andere bouwhoogte is aangeduid op de verbeelding of maximaal de bestaande bouwhoogte op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 3. de inhoud van de bedrijfswoning mag maximaal 700 m³ bedragen of maximaal de bestaande inhoud op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.
5.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 8,00 m bedragen, uitgezonderd erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • c. een draadafscheiding of een sierhekwerk tot een bouwhoogte van maximaal 2,00 m mag buiten het bouwvlak, tevens voor de voorgevelrooilijn gebouwd worden;
 • d. voor het bouwen van bijgebouwen bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. bijgebouwen mogen worden opgericht ten dienste van de woonfunctie;
  • 2. bijgebouwen dienen te worden gesitueerd op minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;
  • 3. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 150 m² per bedrijfswoning bedragen;
  • 4. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen, of maximaal de bestaande goothoogte;
  • 5. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen of maximaal de bestaande bouwhoogte;
  • 6. bijgebouwen in de vorm van een overkapping met minimaal 2 en maximaal 3 wanden mogen tot maximaal 1,50 m voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden geplaatst, mits het gedeelte van de overkapping voor de voorgevel aan alle kanten open is en mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de zijgevel van het hoofdgebouw open blijft/blijven voor zover dat voor de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw nodig is. Overkappingen geplaatst op 0,5 m of minder van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw.
5.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming 'Bedrijf', waarbij opslag van goederen uitgesloten is ter plaatse van de zone tussen het bouwvlak en de aangrenzende bestemming 'Verkeer';
 • b. opslag hoger dan 2,00 m;
 • c. bedrijven van andere categorieën dan onder 5.1 zijn aangegeven;
 • d. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of hersteld als ondergeschikte nevenactiviteit van het bedrijf, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ waar goederen/artikelen verkocht mogen worden zoals opgenomen in Bijlage 4 Assortimentslijst van de bij deze regels behorende assortimentenlijst, of daarmee naar het oordeel van burgemeester en wethouders vergelijkbaar assortiment, tot een maximaal verkoopvloeroppervlak van 1.500 m²;
 • e. standplaats van onderkomens en bewoning van bedrijfsgebouwen;
 • f. horecadoeleinden;
 • g. (verblijfs)recreatieve doeleinden;
 • h. prostitutiedoeleinden;
 • i. bed & breakfast.
5.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 Afwijken hogere milieucategorie

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in

artikel 5.1 voor het toestaan van bedrijven opgenomen in milieucategorie 3.1, indien het een bedrijf betreft dat qua aard en invloed op de omgeving is gelijk te stellen aan de rechtstreeks toegelaten milieucategorie, met dien verstande dat afwijken naar een hogere milieucategorie niet mogelijk is voor de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autobedrijf' zoals omschreven onder artikel 5.1.1 onder j.

5.6.2 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in

5.5.1 sub i., voor bed & breakfast, mits:

 • a. voldoende wordt voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens een beoordeling van het bevoegd gezag;
 • b. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. het een bedrijfswoning betreft bij een milieucategorie 1 of 2 bedrijf of een daarmee naar het oordeel van het bevoegd gezag gelijk te stellen bedrijf.
5.6.3 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
5.7.2 Uitzonderingen

Het onder 5.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
5.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 5.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
5.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 5.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

5.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

5.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 6 Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een gasdrukmeet- en regelstation;
 • b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
 • c. met de daarbij behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, lichtvoorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen.
6.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste van de bestemming staan.

6.2.2 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels: de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3,50 m.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3,50 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,00 m bedragen.
6.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

6.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

6.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

6.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en bebossing;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. een blokhut ten dienste van de scouting alsmede maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - blokhut-jeugdaccommodatie';
 • e. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • f. het gebruik als speelnatuur/vrij spelen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - speelbos'.
7.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de in artikel 7.1.1 genoemde bestemming;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2,00 m bedragen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van recreatief medegebruik, zoals kleinschalige picknickplaatsen, wegwijzers, informatieborden, zitbanken, afvalemmers, e.d. met een bebouwingshoogte van maximaal 2 m;
 • d. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals voederruiven, waarbij de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen.
7.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

7.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

7.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

7.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Bos' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas;
 • b. het graven of dempen van waterpartijen en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
 • c. het vellen of rooien van karakteristieke beplanting ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.
7.7.2 Uitzonderingen

Het in 7.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale onderhoud en/of werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een normale agrarische bedrijfsexploitatie;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd.
7.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in artikel 7.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
7.7.1 sub a.
Het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas  
- Het verwijderen moet noodzakelijke zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in 7.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
7.7.1 sub b.
Het graven of dempen van waterpartijen en daarmee gelijk te stellen waterlopen  
- De werken moeten noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in 7.1.1.
- Een dicht stelsel aaneengesloten liggende kleine wateren (sloten, poelen) met geleidelijke oevers in het desbetreffende gebied dient behouden te blijven. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
7.7.1 sub c.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 7.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

7.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

7.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 8 Centrum

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Algemeen

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • c. het uitoefenen van horeca van categorie 1 op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • d. het uitoefenen van horeca van categorie 2, op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • e. wonen;
 • f. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • g. uitsluitend gebouwen ten behoeve van de woonfunctie in de vorm van garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • h. een openbaar vervoerstation met een spoorwegstation, railverkeersgebonden doeleinden, spoorweggebonden detailhandel, restauratie, fietsenverhuur alsmede wonen op de verdieping ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation';
 • i. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' uitsluitend detailhandel op de begane grond, met dien verstande dat een supermarkt hier niet is toegestaan;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - supermarkt 1' en 'specifieke vorm van centrum - supermarkt 2' is uitsluitend op de begane grond een supermarkt toegelaten, met uitzondering van winkelondersteunende ruimtes voor kantoor, kantine en opslag;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn tevens maatschappelijke doeleinden toegelaten;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' is tevens een ambachtelijke bedrijvigheid toegelaten;

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. verhardingen;
 • 2. parkeervoorzieningen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • 5. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen;
 • 6. ontsluiting ten behoeve van het tankstation en bevoorrading van supermarkten ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting'.
8.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor 'Centrum' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd

bouwwerken die qua aard passen binnen deze bestemming.

8.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Het hoofdgebouw moet en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd;
 • c. het hoofdgebouw dient georiënteerd te blijven op hetzelfde voorerf als in de situatie die bestaat op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • d. per bouwperceel zijn niet meer woningen toegestaan dan:
  • 1. er bestaan op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 2. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan aangevraagde omgevingsvergunning;
 • e. de voorgevel dient uitsluitend in de naar de weg gekeerde bouwgrens, te worden opgericht;
 • f. ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m² mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met maximaal 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden; luifels en andere droogloopvoorzieningen mogen eveneens de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met maximaal 3,00 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • g. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 6,00 m respectievelijk 9,00 m bedragen tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' een afwijkende goot- en bouwhoogte is aangegeven of maximaal de goot- en bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • h. de functies dienstverlening, detailhandel (waaronder supermarkt), maatschappelijk en horeca, mogen uitsluitend uitgeoefend worden in het bouwvlak. De buiten het bouwvlak gelegen bijgebouwen mogen wel ten dienste van de genoemde functies worden gebruikt, bijv. als opslagruimte. Functies die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan reeds buiten het bouwvlak plaats vonden mogen worden voortgezet.
8.2.3 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Bijgebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van de bestemming;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 150 m² per pand bedragen, mits ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' het vlak per perceel door dat bouwen voor niet meer dan 50% wordt bebouwd, waarbij bijgebouwen en overkappingen, gelegen binnen het bouwvlak, niet meegerekend worden bij de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen of maximaal de bestaande goothoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen of maximaal de bestaande bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd; de goothoogte mag maximaal 3,00 m bedragen en de dakhelling moet 0° bedragen (plat dak).
8.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
  • 2. bouwwerken met een gering oppervlak, zoals vlaggenmasten, waarvan de hoogte maximaal 12,00 m mag bedragen;
  • 3. maximaal één reclamezuil ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - reclamezuil' en met een maximale hoogte van 15,00 m.
8.2.5 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m gemeten vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde.

8.3 Nadere eisen
8.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
8.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 8.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Afwijken ten behoeve van het toestaan van een dakterras

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken voor een dakterras op een plat dak mits:

 • a. de hoogte van de vloerafscheiding/balustrade maximaal 1,20 m bedraagt, gemeten vanaf de bovenkant van het plat dak;
 • b. geen bouwwerken, anders dan onder a. bedoeld, op het dakterras worden opgericht;
 • c. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • e. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.
8.5 Specifieke gebruiksregels
8.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming 'Centrum';
 • b. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in de bestemmingsomschrijving omschreven vormen van bedrijfmatig gebruik en met uitzondering van het gebruik van hoofd- en bijgebouwen voor een aan huis gebonden beroep tot een oppervlakte van 50 m²;
 • c. prostitutiedoeleinden;
 • d. digitale verkoop;
 • e. zelfstandige bewoning of afhankelijke woonruimte, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft;
 • f. het gebruik van aangebouwde bijgebouwen als afhankelijke woonruimte;
 • g. kamerverhuur.
8.5.2 Horeca

Voor de percelen waar horeca (van categorie 1 en/of 2) is toegestaan geldt dat uitsluitend de horecavorm, welke ter plaatse aanwezig is op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is toegestaan. In ieder geval zijn een discotheek, amusementenhal, speelautomatenhal en gebruik voor prostitutiedoeleinden niet toegestaan. Voor de percelen met de aanduiding 'horeca van categorie 2' geldt dat uitsluitend een bedrijf 'horeca van categorie 2' is toegestaan.

8.5.3 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

8.5.4 Wet geluidhinder

Bij het nieuw oprichten van geluidgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder dient het bepaalde in artikel 39 in acht genomen te worden.

8.6 Afwijken van de gebruiksregels
8.6.1 Afwijken voor handel in de vorm van digitale verkoop via internet

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.5.1 sub d., voor handel in de vorm van digitale verkoop per internet bij een woning, mits:

 • a. de producten door de klant niet ter plaatse besteld worden;
 • b. de bestelde producten door de ondernemer zelf of via de post c.q. een pakketdienst bij de klant thuis bezorgd worden;
 • c. er geen verkoop aan huis plaatsvindt;
 • d. maximaal 30 m² van het vloeroppervlak van de woning gebruikt wordt voor de digitale verkoop per internet, in de vorm van administratie en opslag goederen.
8.6.2 Afwijken voor een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.5.1 sub b., voor een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf in een deel van een woning of de daarbij behorende bijgebouwen, mits:

 • a. de daar gepleegde activiteiten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie;
 • b. het gebruik naar de aard met de woonfunctie in overeenstemming is;
 • c. de woonfunctie op het betrokken perceel niet in betekenende mate wordt aangetast;
 • d. maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen als zodanig wordt gebruikt;
 • e. geen gebruik plaatsvindt, dat meldings- of vergunningsplichtig is in het kader van de Wet milieubeheer, tenzij ten aanzien van meldingsplichtige activiteiten door de aanvrager middels onderzoek kan worden aangetoond dat het woon- en leefklimaat door desbetreffende activiteit niet onevenredig worden aangetast;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het beroep of bedrijf;
 • g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk zijn en die niet binnen het perceelsgedeelte, dat binnen het bestemmingvlak gelegen is, gerealiseerd kunnen worden.
8.6.3 Afwijken voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.5.1 sub f., teneinde toe te staan dat een aangebouwd bijgebouw bij een woning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. er geen sprake is van een zelfstandige woning;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • c. er maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaat met een oppervlakte van maximaal 75 m².
8.6.4 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.5.3, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

8.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Centrum' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
8.7.2 Uitzonderingen

Het onder 8.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
8.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 8.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
8.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 8.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

8.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

8.9 Wijzigingsbevoegdheid
8.9.1 Dienstverlening op verdieping

Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen en onder 8.1.1 het gebruik voor dienstverlening op de verdieping toevoegen, met dien verstande dat:

 • a. dit gebruik uitsluitend is toegestaan daar waar ook het gebruik voor maatschappelijke doeleinden (ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk') is toegestaan;
 • b. uit een behoefteonderzoek de haalbaarheid van de ontwikkeling blijkt en wordt aangetoond dat er geen onevenredige economische effecten ontstaan, onder andere in de vorm van leegstand of het niet kunnen realiseren van de kantoorbestemming in Centrum-Noord. Onderdeel hiervan vormt een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking conform artikel 3.1.6, lid 2 Bro.

Artikel 9 Cultuur en ontspanning

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Algemeen

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sociaal-culturele voorzieningen;
 • b. voorzieningen en instellingen al dan niet bedrijfsmatig gericht op cultuur, theater en beschaving;
 • c. (openlucht) theater;
 • d. religie en educatie;
 • e. sport en recreatie;
 • f. het uitoefenen van horeca van categorie 1 op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • g. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • h. het houden van evenementen;
 • i. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijks- of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • j. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. facilitaire voorzieningen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen, fietspaden, voetpaden en verhardingen;
 • 5. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
 • 6. water, ter plaatse van de aanduiding 'water' en de aanleg van nieuwe waterpartijenb c.q. watergangen ten behoeve van het herstellen, ontwikkelen en verbeteren van de waterhuishoudkundige situatie alsmede waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouw:

 • a. bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming.
9.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, maximaal twee woningen ter plaatse van de aanduiding 'wonen', bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag per bouwperceel volledig worden bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' waar het bouwvlak maximaal tot het aangegeven bebouwingspercentage mag worden bebouwd;
 • c. ten aanzien van de maatvoering van de gebouwen geldt dat de goot- en bouwhoogte van de gebouwen maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte mag bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' een afwijkende goot- en bouwhoogte is aangegeven.
9.2.3 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Bijgebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van de bestemming, zoals bergingen, garages, dierenverblijven, woon-, werk-, en hobbyruimten, hobbykassen en serres;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen bij woningen mag maximaal 150 m² per woning bedragen, mits ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' het vlak per bouwperceel door dat bouwen voor niet meer dan 50% wordt bebouwd, waarbij bijgebouwen en overkappingen, gelegen binnen het bouwvlak, niet meegerekend worden bij de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij woningen;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen of maximaal de bestaande goothoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' een afwijkende bouwhoogte is aangegeven of maximaal de bestaande bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • e. bijgebouwen in de vorm van een overkapping met minimaal 2 en maximaal 3 wanden mogen tot maximaal 1,50 m vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens worden geplaatst, mits het gedeelte van de overkapping voor de naar de weg gekeerde bouwgrens aan alle kanten open is en mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de naar de weg gekeerde bouwgrens open blijft/blijven voor zover dat voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de naar de weg gekeerde bouwgrens nodig is. Overkappingen geplaatst op minder dan 0,50 m van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw.
9.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen buiten het bouwvlak, op het onbebouwd blijvende gedeelte van het bestemmingsvlak worden opgericht;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6,00 m bedragen, uitgezonderd:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
  • 2. keermuren, waarvan de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
  • 3. lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 10,00 m mag bedragen.
9.2.5 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m, gemeten van de bovenkant van het gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde.

9.3 Nadere eisen
9.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek', met dien verstande dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
9.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 9.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
9.4 Afwijken van de bouwregels
9.4.1 Afwijken ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.2, ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak waarbij de grenzen van het bouwvlak met maximaal 5 m worden overschreden, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
 • b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon- en leefmilieu niet onevenredig worden aangetast;
 • c. dan wel de mogelijkheden voor het herstel van bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind;
 • d. er geen extra buitenopslag mag plaatsvinden.
9.4.2 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.4, ten behoeve van het toestaan van een bouwhoogte tot maximaal 12 m, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
 • b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon- en leefmilieu niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de mogelijkheden voor het herstel van de onder b. bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.
9.4.3 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van een overkapping/tent

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 9.2.2, ten behoeve van het tijdelijk toestaan van een overkapping/tent, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
 • b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon- en leefmilieu niet onevenredig worden aangetast;
 • c. de mogelijkheden voor het herstel van de onder b. bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind;
 • d. de tijdelijkheid door het vaststellen van een periode vooraf wordt gewaarborgd.
9.5 Specifieke gebruiksregels
9.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik en het laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. (buiten)opslagdoeleinden;
 • b. standplaats van onderkomens en kampeermiddelen;
 • c. detailhandel;
 • d. opslag van vuurwerk of gevaarlijke stoffen;
 • e. reclamedoeleinden, behoudens ten behoeve van de eigen inrichting.
9.5.2 Parkeren

Het complex dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

9.5.3 Evenementen

Evenementen gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving onder 9.1.1 mogen maximaal 12 keer per jaar, voor een aaneengesloten periode van maximaal 15 dagen (inclusief opbouwen en afbreken) plaatsvinden.

9.6 Afwijken van de gebruiksregels
9.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

9.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
9.7.2 Uitzonderingen

Het onder 9.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
9.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 9.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
9.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 9.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

9.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

9.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 10 Detailhandel

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. ondergeschikte kantoorvoorzieningen;
 • c. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 3. laad- en losvoorzieningen;
 • 4. groenvoorzieningen;
 • 5. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • 6. verhardingen;
 • 7. en andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op de voor 'Detailhandel' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming.
10.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. er mag maximaal één detailhandelsvestiging worden gebouwd;
 • c. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangeduide goot- en bouwhoogte bedragen;
  • 2. het maximum bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'.
10.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
  • 2. bouwwerken met een gering oppervlak, zoals vlaggenmasten en reclameuitingen, waarvan de hoogte maximaal 12,00 m mag bedragen.
10.3 Nadere eisen
10.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
10.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 10.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

10.5 Specifieke gebruiksregels
10.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming 'Detailhandel';
 • b. perifere detailhandel;
 • c. groothandel;
 • d. verkooppunten voor motorbrandstoffen;
 • e. recreatief nachtverblijf;
 • f. seksinrichtingen;
 • g. prostitutiedoeleinden;
 • h. zelfstandige kantoordoeleinden;
 • i. woondoeleinden;
 • j. meer dan één detailhandelsvestiging;
 • k. zakelijke dienstverlening.
10.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stad te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

10.6 Afwijken van de gebruiksregels
10.6.1 Afwijken ten behoeve van meer dan een detailhandelsvestiging

Het bevoegd gezag is bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo, bevoegd af te wijken van het bepaalde in 10.5.1 sub j., voor het toestaan van het gebruik van bouwwerken voor meer dan één detailhandelsvestiging, mits:

 • a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse niet verminderen;
 • c. voldaan wordt aan het geldende gemeentelijke economische beleid;
 • d. de (verkoop)vloeroppervlakte van de extra vestiging maximaal 150 m² bedraagt.
 • e. het totale aantal vestigingen niet meer dan twee bedraagt.
10.6.2 Afwijken ten behoeve van gebruik voor zakelijke dienstverlening

Het bevoegd gezag is bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo, bevoegd af te wijken van het bepaalde in 10.5.1 sub k., voor het toestaan van het gebruik van bouwwerken voor zakelijke dienstverlening, mits:

 • a. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse niet verminderen;
 • c. voldaan wordt aan het geldende gemeentelijke economische beleid;
 • d. de (verkoop)vloeroppervlakte van de extra vestiging maximaal 150 m² bedraagt.
 • e. het totale aantal vestigingen niet meer dan twee bedraagt.
10.6.3 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

10.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
10.7.2 Uitzonderingen

Het onder 10.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
10.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 10.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
10.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 10.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

10.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

10.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepasing.

Artikel 11 Gemengd

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Algemeen

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zakelijke, maatschappelijke en overige dienstverlening;
 • b. wonen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • c. het uitoefenen van detailhandel op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • f. een specifieke vorm van wonen in de vorm van kamerverhuur, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. verhardingen;
 • 5. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
11.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming.
11.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Het hoofdgebouw moet en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd;
 • c. het hoofdgebouw dient georiënteerd te blijven op hetzelfde voorerf als in de situatie die bestaat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • d. per bouwperceel zijn niet meer woningen toegestaan dan:
  • 1. er bestaan op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een afwijkend aantal is aangegeven;
  • 2. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan aangevraagde omgevingsvergunning;
 • e. de voorgevel dient uitsluitend in de naar de weg gekeerde bouwgrens, te worden opgericht;
 • f. ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m² mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met maximaal 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden; luifels en andere droogloopvoorzieningen mogen eveneens de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met maximaal 3,00 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • g. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de goot- en bouwhoogte bedragen zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. Bij ondergrondse parkeervoorzieningen, in de vorm van een parkeergarage/-kelder, is het toegestaan te bouwen tot een maximale diepte van 3,50 m.
11.2.3 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen bijgebouwen worden gebouwd ten dienste van de bestemming;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak in zijn geheel worden bebouwd;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 4,00 m bedragen of maximaal de bestaande goothoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. de dakhelling van bijgebouwen moet 0° (plat dak) bedragen.
11.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 m bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder tevens begrepen erfafscheidingen, buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag maximaal 1,00 m bedragen, uitgezonderd sierhekwerken waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen en waarbij geen beperkingen ten aanzien van de situering gelden.
11.2.5 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m gemeten vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde.

11.3 Nadere eisen
11.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
11.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 11.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
11.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

11.5 Specifieke gebruiksregels
11.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming 'Gemengd';
 • b. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in 11.1.1 omschreven vormen van bedrijfsmatig gebruik;
 • c. een discotheek;
 • d. een amusementenhal;
 • e. een speelautomatenhal;
 • f. prostitutiedoeleinden.
11.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

11.6 Afwijken van de gebruiksregels
11.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, bij een tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

11.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

11.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

11.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 12 Kantoor

12.1 Bestemmingsomschrijving
12.1.1 Algemeen

De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, waarvan de uitoefening plaatsvindt in kantoren, maar waarvan de uitoefening in beginsel niet geschiedt in een direct contact met publiek, met dien verstande dat de bedrijven representatief van aard dienen te zijn;
 • b. industriële, ambachtelijke en handelsbedrijven in combinatie met kantoren, die niet vergunningplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer dan wel meldingsplichtig zijn op grond van het Activiteitenbesluit;
 • c. bedrijven, behorende tot milieucategorie 1 en 2, zoals die voorkomen in Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten Centrum-Noord bij deze regels, of daarmee naar het oordeel van burgemeester en wethouders vergelijkbare bedrijven. Bedrijven als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
 • d. aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
 • e. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ dient, naast de ter plaatse aangeduide functie of bestemming, een bedrijfswoning bij het kantoor te worden opgericht;
 • f. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. verhardingen;
 • 5. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
12.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende mregels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op de voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken passende binnen deze bestemming;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming.
12.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen moeten in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag per bouwperceel voor maximaal 55% worden bebouwd, tenzij op de verbeelding een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, een 'maximum oppervlakte (m²)' is aangegeven of meer bebouwing aanwezig is op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
 • c. de voorgevel dient uitsluitend in dan wel achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, te worden opgericht;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal 12,00 meter respectievelijk 15,00 meter bedragen tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' een andere goot- en bouwhoogte is aangeduid;
 • e. gebouwde parkeervoorzieningen, al of niet gelegen onder kantoren, mogen alleen worden opgericht achter de naar de weg gekeerde bouwgrens. In afwijking hiervan mogen voorzieningen ten behoeve van de inrit en uitrit van gebouwde parkeervoorzieningen worden gebouwd voor de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • f. vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten dienste van kantoordoeleinden, zoals bergruimten en fietsenstallingen. Per kantoor is maximaal één bijgebouw toegestaan met een maximale oppervlakte van 25 m² en een maximale goothoogte van 3,00 m en maximale bouwhoogte van 4,50 m meer bebouwing aanwezig is op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • g. ten aanzien van bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning toegestaan’ gelden de volgende regels:
  • 1. de bedrijfswoning moet noodzakelijk zijn in verband met het functioneren en de organisatie van het kantoor;
  • 2. de bedrijfswoning moet worden gebouwd met inachtneming van de eisen van de Wet geluidhinder;
  • 3. de bedrijfswoning mag geen deel uitmaken van de bouwmassa van het kantoor. Wel mogen de woning en het kantoor middels een bijgebouw of een ander ondergeschikt bouwdeel of door een bouwwerk, geen gebouw zijnde met elkaar verbonden worden;
  • 4. in voldoende mate dient vast te staan dan de bouw en de bewoning geen onevenredige beperkingen oplegt aan het gebruik van de omliggende gronden;
  • 5. de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m³ bedraagt of de inhoud op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, indien deze groter is;
  • 6. de goothoogte van de bedrijfswoning maximaal 4,50 m bedraagt of de goothoogte op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, indien deze hoger is;
  • 7. de bebouwingshoogte van de bedrijfswoning maximaal 7,50 m bedraagt of de bestaande hoogte op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, indien deze hoger is;
  • 8. per bedrijfswoning is maximaal één bijgebouw toegestaan met een maximale oppervlakte van 25 m² en een maximale goothoogte van 3,00 m en maximale bouwhoogte van 4,50 m.
 • h. voor het bouwen van bijgebouwen bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. bijgebouwen mogen worden opgericht ten dienste van de woonfunctie;
  • 2. bijgebouwen dienen te worden gesitueerd op minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;
  • 3. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 150 m² per bedrijfswoning bedragen;
  • 4. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen, of maximaal de bestaande goothoogte;
  • 5. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen of maximaal de bestaande bouwhoogte;
  • 6. bijgebouwen in de vorm van een overkapping met minimaal 2 en maximaal 3 wanden mogen tot maximaal 1,50 m voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden geplaatst, mits het gedeelte van de overkapping voor de voorgevel aan alle kanten open is en mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de zijgevel van het hoofdgebouw open blijft/blijven voor zover dat voor de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw nodig is. Overkappingen geplaatst op 0,5 m of minder van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw.
12.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 3,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. lichtmasten, vlaggenmasten e.d. waarvan de bouwhoogte maximaal 12,00 m mag bedragen;
  • 2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 12,00 m mag bedragen en waarvoor vooraf overleg gepleegd dient te worden met de beheerder van de aangrenzende weg;
  • 3. erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen, buiten het bouwvlak en buiten de aanduiding 'bijgebouwen' mag uitsluitend een draadafscheiding of een sierhekwerk tot een hoogte van maximaal 2,00 m gebouwen worden.
12.2.4 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 meter mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 meter gemeten vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde.

12.3 Nadere eisen
12.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
12.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 12.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
12.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

12.5 Specifieke gebruiksregels
12.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming ‘Kantoor’;
 • b. bedrijfsdoeleinden, uitgezonderd bedrijven zoals bedoeld in 12.1.1 sub b. en c.;
 • c. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel welke verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • d. horecadoeleinden, tenzij het betreft horecadoeleinden welke verband houden met en ondergeschikt zijn aan de geldende bestemming;
 • e. recreatieve doeleinden;
 • f. woondoeleinden, uitgezonderd in de bedrijfswoning;
 • g. prostitutiedoeleinden.
12.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

12.6 Afwijken van de gebruiksregels
12.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eiogen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 12.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

12.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het vellen of rooien van karakteristieke beplanting ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.
12.7.2 Uitzonderingen

Het in 12.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
12.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 12.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
12.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 12.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

12.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

12.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving
13.1.1 Algemeen

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke, culturele, educatieve, medische, sociale, levensbeschouwelijke en/of religieuze doeleinden met de daarbij behorende voorzieningen;
 • b. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • d. horeca van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • e. wonen met de daarbij behorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met dien verstande dat maximaal het aantal wooneenheden is toegestaan zoals aanwezig is ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • f. een jongeren ontmoetingsplek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek';
 • g. ter plaatse van aanduiding 'sport' zijn deze gronden tevens bestemd voor een sportaccommodatie met bijbehorende voorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’ zijn, naast de maatschappelijke functies, een ondergrondse parkeergarage, ondergrondse bergingen, een ondergrondse fietsenstalling en ondergrondse waterbergingen toegestaan;
 • i. behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen, ter plaatse van de aanduiding 'groen';
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevolle tuin' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden;
 • l. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • m. een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
 • n. opvang, berging en/of afvoer van water alsmede het onderhoud van structurele waterlopen ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';
 • o. sportvoorzieningen en recreatieve doeleinden ter plaatse van de aanduiding 'kazerne';
 • p. onzelfstandig verblijf in verband met en ondergeschikt aan de binnen de bestemming 'Maatschappelijk' toegelaten functies ter plaatse van de aanduiding 'kazerne';
 • q. instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspectbepalend zijn ter plaatse van de aanduiding 'kazerne';
 • r. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden ter plaatse van de aanduiding 'kazerne';
 • s. een zorginstelling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
 • t. recreatief nachtverblijf voor maximaal 8 personen ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. groenvoorzieningen;
 • 3. verhardingen, waaronder verkeersvoorzieningen;
 • 4. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • 5. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
13.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldkwaliteitsplan 1' dient tevens voldaan te worden aan beeldkwaliteitsplan, dat is toegevoegd als Bijlage 6 Beeldkwaliteitsplan Franciscus hospice aan deze regels.
13.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel dient uitsluitend in dan wel achter de naar de weg gekeerde bouwgrens, te worden opgericht;
 • c. ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m², mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met niet meer dan 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • d. gebouwen, geen woning, moeten aan één zijde ten minste 5,00 m uit de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, tenzij op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan gebouwen, geen woning zijnde, op een geringere afstand tot een zijdelingse perceelsgrens aanwezig zijn, in dat geval is die geringere afstand voor die gebouwen, geen woning zijnde de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens; aan de andere zijde mag tot in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;
 • e. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de goot- en bouwhoogte bedragen zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven of meer bebouwing indien aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' is de bestaande zend- en ontvangstinstallatie toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’ is een jongeren ontmoetingsplek toegestaan in de vorm en omvang zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten – geluidgevoelige ruimte' mogen geen geluidgevoelige ruimten worden opgericht.
 • i. ten aanzien van de maatvoering van de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6,00 m en 9,00 m tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte, maximale bouwhoogte' een andere goot- en bouwhoogte is aangeduid op de verbeelding of de bestaande goot- en bouwhoogte op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 2. de inhoud van de bedrijfswoning mag maximaal 700 m³ bedragen of maximaal de bestaande inhoud op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • j. ten aanzien van het bouwen van bijgebouwen bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 150 m² per bedrijfswoning bedragen;
  • 2. bijgebouwen dienen te worden gesitueerd op minimaal 1,00 m achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;
  • 3. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen, of maximaal de bestaande goothoogte;
  • 4. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen of maximaal de bestaande bouwhoogte.
13.2.3 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mag het vlak voor 100% bebouwd worden;
 • b. ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 4,20 m bedragen.
13.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Buiten het bouwvlak bedraagt het oppervlakte aan gebouwen van ondergeschikte betekenis maximaal 50 m². De goot- en bouwhoogte van gebouwen van ondergeschikte betekenis buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3,00 m;
 • b. buiten het bouwvlak mogen bijgebouwen in de vorm van een overkapping tot maximaal 1,50 m voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden geplaatst, mits het gedeelte van de overkapping voor de voorgevel aan alle kanten open is en mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de zijgevel van het hoofdgebouw open blijft/blijven voor zover dat voor de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45º ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw nodig is;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • d. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals speeltoestellen, meubilair e.d., mag maximaal 4,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen achter de naar de weg gekeerde bouwgrens en maximaal 1,00 m voor de naar de weg gekeerde bouwgrens;
  • 2. bouwwerken van een gering oppervlak, zoals gedenktekens, vlaggenmasten en antennes, waarvan de hoogte ten hoogste 10,00 m mag bedragen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kazerne' mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 8,00 m bedragen, uitgezonderd erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 3,00 m mag bedragen en uitgezonderd verlichtingsarmaturen en lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen; buiten het bouwvlak mag uitsluitend een draaderfafscheiding of een sierhekwerk tot een hoogte van maximaal 3,00 m gebouwd worden.
13.2.5 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten maximaal 5 m vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde.

13.3 Nadere eisen
13.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek' en/of 'gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' met dien verstande, dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
13.3.2 Toepassingscriteria

De onder 11.3.1 onder a. genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden;
 • g. het stedenbouwkundig beeld in verband met de na te streven beeldkwaliteit volgens Bijlage 6 Beeldkwaliteitsplan Franciscus hospice voor de beoordeling van de beeldkwaliteit, waarbij eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van:
  • 1. de situering van bouwwerken binnen het bouwvlak ten opzichte van het openbaar gebied;
  • 2. de overgang van bouwpercelen naar het openbaar gebied;
  • 3. de massa en verschijningsvorm van bouwwerken in relatie tot het openbaar gebied;
  • 4. de materialisering van bouwwerken;
  • 5. de oriëntatie van bouwwerken ten opzichte van het openbaar gebied.
13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Afwijken voor een hogere goot- en bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde voor verhoging van de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte tot maximaal 12,00 m, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kazerne', mits:

 • a. de nieuw op te richten bebouwing past binnen de verder ter plaatse geldende regels;
 • b. de nieuw op te richten bebouwing voldoet aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen;
 • c. uit onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van de gewenste bebouwing;
 • d. uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit en externe veiligheid geen beletsel of beperking vormen voor de realisering van de bebouwing;
 • e. uit onderzoek naar de ter plaatse eventueel voorkomende archeologische waarden blijkt, dat deze geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van de bebouwing, tenzij aangetoond is dat met deze beperkingen bij de bouw rekening wordt gehouden;
 • f. voorafgaand aan de bouw onderzoek wordt gedaan op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij de onderzoeksresultaten geen belemmering mogen vormen voor de realisering van de bebouwing;
 • g. voldaan wordt aan de gemeentelijke eisen ten aanzien van de opvang en berging van hemelwater, zoals die gelden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
13.5 Specifieke gebruiksregels
13.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. (buiten)opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming 'Maatschappelijk', waarbij de opslag van goederen uitgesloten is ter plaatse van de zone tussen het bouwvlak en de aangrenzende bestemming 'Verkeer'. Deze zone is uitsluitend bedoeld voor parkeren;
 • b. opslag hoger dan 2,00 m;
 • c. bedrijfsdoeleinden;
 • d. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel die verband houdt met de ter plaatse uitgeoefende activiteit;
 • e. horecadoeleinden, tenzij het betreft horeca van categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • f. horecadoeleinden, tenzij het betreft horeca van categorie 1 of 2 die verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • g. recreatieve doeleinden, tenzij het betreft recreatieve doeleinden die verband houden met en ondergeschikt zijn aan de geldende bestemming;
 • h. kantoordoeleinden, tenzij het betreft kantoordoeleinden welke verband houden met en ondergeschikt zijn aan de geldende bestemming;
 • i. permanent verblijf, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en 'wonen' alsmede (on)zelfstandig verblijf ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' en onzelfstandig verblijf ter plaatse van de aanduiding 'kazerne' in verband met en ondergeschikt aan de binnen de bestemming 'Maatschappelijk' toegelaten functies;
 • j. standplaats van onderkomens;
 • k. groothandel;
 • l. verblijfsrecreatie;
 • m. seksinrichtingen;
 • n. prostitutiedoeleinden;
 • o. dienstverlening, tenzij het betreft dienstverlening die verband houdt met de ter plaatse uitgeoefende activiteit.
13.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers), in gelegenheid voor laden en lossen en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

13.6 Afwijken van de gebruiksregels
13.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de voorwaardelijke verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

13.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevolle tuin': het vellen of rooien van bomen, dan wel het aanbrengen van verhardingen.
13.7.2 Uitzonderingen

Het onder 13.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
13.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 13.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
13.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 13.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
13.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'groen'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 13.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
13.7.1 sub c.
het vellen of rooien van bomen, dan wel het aanbrengen van verhardingen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle tuin'.  
- Het verwijderen van bomen dan wel het aanbrengen van verhardingen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel
13.1.1.
- Het verwijderen van bomen dan wel het aanbrengen van verhardingen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

13.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

13.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 14 Recreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. uitsluitend een camperplaats met maximaal 30 standplaatsen;

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. groenvoorzieningen;
 • 3. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 4. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
 • 5. waterhuishoudkundige voorzieningen.
14.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

14.2 Bouwregels

Op de voor 'Recreatie' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen bij deze bestemming;
 • b. open draaderfafscheidingen tot een hoogte van maximaal 2,00 m;
 • c. verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen, waaronder begrepen energievoorzieningen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van recreatief medegebruik, zoals kleinschalige picknickplaatsen, wegwijzers, informatieborden, zitbanken, afvalemmers, e.d. met een bebouwingshoogte van maximaal 2,00 m.
14.3 Nadere eisen
14.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
14.3.2 Toepassingscriteria

De onder 14.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden.
14.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Gebruik van gronden

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. permanente bewoning;
 • b. andere recreatieve doeleinden dan bedoeld in artikel 14.1;
 • c. stort- of lozingsplaats;
 • d. buitenopslag, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik.
14.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers) en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

14.6 Afwijken van de gebruiksregels
14.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

14.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing.

14.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

14.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 15 Recreatie - Volkstuin

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatieve doeleinden in de vorm van recreatietuinen/volkstuinen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. verhardingen;
 • 2. parkeervoorzieningen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 5. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut.
15.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming.

15.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd;
 • c. ten aanzien van de maatvoering van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van gebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 9,00 m bedragen.
15.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Per recreatietuin/volkstuin mag maximaal één gebouw worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 30 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van de gebouwen mag maximaal 2,00 m bedragen;
 • d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal 15º en mag maximaal 45º bedragen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • f. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3,00 m bedragen, met uitzondering van verlichtingsarmaturen waarvan de hoogte maximaal 8,00 m mag bedragen.
15.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

15.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

15.5 Specifieke gebruiksregels
15.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming ‘Recreatie - Volkstuin’;
 • b. bedrijfsdoeleinden;
 • c. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel welke verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • d. horecadoeleinden, tenzij het betreft horecadoeleinden welke verband houden met en ondergeschikt zijn aan de geldende bestemming;
 • e. verblijfsrecreatie;
 • f. woondoeleinden.
15.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers) en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels
15.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
15.7.2 Uitzonderingen

Het onder 15.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
15.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 15.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
15.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 15.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
15.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter
plaatse van de aanduiding 'groen'  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 15.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

15.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

15.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportieve recreatie;
 • b. maatschappelijke doeleinden alsmede een kweekplaats van groen/tuinieren/stadslandbouw ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • c. schietbomen al dan niet met met kogelvangers, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – kogelvanger';
 • d. een schutterij met bijbehorend clublokaal, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – schutterij';
 • e. een zend- en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
 • f. het behoud en/of herstel van de aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • g. behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen, ter plaatse van de aanduiding 'groen';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
 • 3. groenvoorzieningen;
 • 4. verhardingen;
 • 5. speelvoorzieningen;
 • 6. evenementen;
 • 7. hondentoiletten;
 • 8. waterlopen en waterpartijen;
 • 9. maatschappelijke doeleinden ondergeschikt aan de bestemming, waarbij sprake is van medegebruik van de sportvoorzieningen;
 • 10. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
16.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming (zoals een clubgebouw, kantine, kleedruimten, opbergruimten, etc.);
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming.
16.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de goot- en bouwhoogte bedragen zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven of meer bebouwing indien aanwezig op het moment van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • c. ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m², mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met niet meer dan 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • d. gebouwen, geen woning, moeten aan één zijde ten minste 5,00 m uit de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, tenzij op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan gebouwen, geen woning zijnde, op een geringere afstand tot een zijdelingse perceelsgrens aanwezig zijn, in dat geval is die geringere afstand voor die gebouwen, geen woning zijnde de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens; aan de andere zijde mag tot in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' is de bestaande zend- en ontvangstinstallatie toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’ is een jongeren ontmoetingsplek toegestaan in de vorm en omvang zoals aanwezig ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
16.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Gebouwen van ondergeschikte betekenis en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen ook buiten het bouwvlak maar dienen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak te worden gebouwd;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • c. de totale oppervlakte van gebouwen van ondergeschikte betekenis per sportaccommodatie mag maximaal 150 m² bedragen;
 • d. de goot- en bouwhoogte van een gebouw van ondergeschikte betekenis mogen maximaal 3,50 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 20,00 m mag bedragen;
  • 2. reclamemasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 4,00 m mag bedragen;
  • 3. ballenvangers en andere sportvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 m mag bedragen;
  • 4. erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
  • 5. het aantal schietbomen al dan niet met kogelvanger, zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – kogelvanger', waarvan de hoogte maximaal 20 m mag bedragen.
16.2.4 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde.

16.3 Nadere eisen
16.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
16.3.2 Toepassingscriteria

De onder 16.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden.
16.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.2.2, ten behoeve van het veranderen van het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
 • b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon- en leefmilieu niet onevenredig worden aangetast;
 • c. dan wel de mogelijkheden voor het herstel van bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind;
 • d. een planschadeovereenkomst met de gemeente is aangegaan.
16.5 Specifieke gebruiksregels
16.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming 'Sport';
 • b. bedrijfsdoeleinden;
 • c. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel welke verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • d. horeca van categorie 1 en 2, tenzij het betreft horeca die verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • e. kantoordoeleinden, tenzij het betreft kantoordoeleinden welke verband houden met en ondergeschikt zijn aan de sportaccommodatie;
 • f. wonen;
 • g. prostitutiedoeleinden.
16.5.2 Parkeren

Elke voorziening dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto en fiets (zowel voor personeel als voor bezoekers) en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.

16.5.3 Wet geluidhinder

Bij het nieuw oprichten van geluidgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder dient het bepaalde in artikel 39 in acht genomen te worden.

16.6 Afwijken van de gebruiksregels
16.6.1 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.5.2, indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

16.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Sport' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen.
16.7.2 Uitzonderingen

Het onder 16.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
16.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 16.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
16.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 16.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
16.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter
plaatse van de aanduiding 'groen'  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 16.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

16.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

16.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud of de aanleg van voorzieningen voor het wegverkeer (wegen, bermen, verkeersgroen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, perceelsontsluitingswegen e.d.), doeleinden van verblijf, solitaire speeltoestellen, het waterbeheer, de natuurlijke afvloeiing van water, groenvoorzieningen c.q. karakteristieke beplanting en voorzieningen voor algemeen nut;
 • b. een jongeren ontmoetingsplek ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek';
 • c. een openbaar vervoerstation ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation';
 • d. evenementen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer uitgesloten - evenementen';
 • e. een terrein voor de tijdelijke plaatsing van evenementenwagens inclusief de plaatsing van bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
 • f. behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen, alsmede speelvoorzieningen ter plaatse van de aanduidingen 'groen' en 'speelvoorziening';
 • g. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • h. waterbergende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';
 • i. uitsluitend een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 • j. reclame-uitingen van ondergeschikte betekenis;
 • k. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden';
 • l. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.
17.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, verkeersgroen en structureel groen c.q. karakteristieke beplanting, voetpaden, fietspaden, trottoirs en (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • b. overwegen, bruggen en duikers;
 • c. speeltoestellen;
 • d. waterlopen;
 • e. bouwwerken, installaties, kasten en (kleine) gebouwtjes ten behoeve van voorzieningen voor algemeen nut, zoals trafohuisjes, pompgebouwtjes, abri's, telefooncellen, telefooninstallaties en gemalen, waarvan de oppervlakte maximaal 25,00 m² bedraagt en de bouwhoogte maximaal 3,50 m;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen verkooppunten voor motorbrandstoffen zijnde, die noodzakelijk zijn voor een verkeerstechnisch verantwoorde uitrusting van wegen en spoorwegen zoals voorzieningen voor de weg- en spoorverkeerregeling en geleiding, (weg)verlichting en (weg)bewijzeringsborden en/of voor het oprichten van speeltoestellen en/of kunstwerken en/of voor doeleinden van verblijf en/of waterbeheer en/of de natuurlijke afvloeiing van water en/of ten behoeve van geluidswering, mits de bouwhoogte maximaal 10,00 m bedraagt;
 • g. (ondergrondse) voorzieningen ten behoeve van de afvalinzameling en afvalverwijdering;
 • h. ter plaatse van de aanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’ is een jongeren ontmoetingsplek toegestaan in de vorm en omvang zoals aanwezig ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation' is een openbaar vervoerstation met bijbehorende voorzieningen toegestaan;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmeting passen binnen deze bestemming;
 • k. op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan bestaande gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken en werkzaamheden;
 • l. hondentoiletten;
 • m. reclame-uitingen van ondergeschikte betekenis, met dien verstand dat geen sprake mag zijn van een belemmering van de verkeersveiligheid.
17.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Ter plaatse van de aanduiding 'groen' zijn geen voorzieningen voor het autoverkeer, inclusief parkeervoorzieningen, toegestaan. Wandelpaden en speelvoorzieningen zijn wel toegestaan.

17.3 Nadere eisen
17.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek' en/of 'gemeentelijk stads- en dorpsgezicht', met dien verstande dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
17.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 17.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
17.4 Afwijken van de bouwregels
17.4.1 Afwijken ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek (jop)

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de bouwregels voor het oprichten van jongeren ontmoetingsplekken (jop's), mits:

 • a. de afstand tot woningen minimaal 25,00 m bedraagt;
 • b. het oppervlak van het te plaatsen onderkomen maximaal 25,00 m² bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van het te plaatsen onderkomen maximaal 3,00 m bedraagt.
17.5 Specifieke gebruiksregels
17.5.1 Gebruik van de grond

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor:

 • a. standplaats van onderkomens en als standplaats van kampeermiddelen;
 • b. permanente bewoning van de onderkomens en kampeermiddelen;
 • c. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming verkeer en verblijf.
17.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

17.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen, inclusief parkeerplaatsen behoudens 1 inrit per perceel met een maximale breedte van 5,00 m alsmede behoudens ten behoeve van speelvoorzieningen;
 • c. het verwijderen van houtopstanden ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden'.
17.7.2 Uitzonderingen

Het onder 17.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
17.7.3 Toepassingscriteria
 • a. Werken als bedoeld in 17.7.1 onder a. zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.
 • b. Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 17.7.1 onder b. zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:
  • 1. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
  • 2. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
  • 3. het waterbeheer, indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
  • 4. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de evenwichtige opbouw van speeltoestellen in het gebied niet wezenlijk wordt aangetast.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
17.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduidingen 'waardevolle boom' en 'landschapswaarden'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 17.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
17.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter
plaatse van de aanduiding 'groen'  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 17.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

17.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

17.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 18 Verkeer - Railverkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;
 • b. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige Rijks- of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • c. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • d. het behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen, ter plaatse van de aanduiding 'groen';

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. groenvoorzieningen;
 • 2. nutsvoorzieningen;
 • 3. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
18.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die noodzakelijk zijn met het oog op de regeling van de veiligheid van het (rail)verkeer, dan wel ten behoeve van nutsvoorzieningen.

18.2.2 Overige regels
 • a. Er mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die noodzakelijk zijn met het oog op de regeling van de veiligheid van het (rail)verkeer, dan wel ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal 3,00 m bedragen;
 • c. de oppervlakte van gebouwen mag maximaal 15 m2 bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 9,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de hoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1 m mag bedragen en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2 m mag bedragen;
  • 2. antennes en antennemasten, waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen.
18.3 Nadere eisen
18.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van bebouwing alsmede het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die aangeduid zijn als 'karakteristiek' en/of 'gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' met dien verstande, dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
18.3.2 Toepassingscriteria

De onder 18.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
18.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

18.5 Specifieke gebruiksregels
18.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen, van wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 • b. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste en vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
18.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

18.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen.
18.7.2 Uitzonderingen

Het onder 18.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, ofwerkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
18.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 18.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
 18.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 18.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
18.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter
plaatse van de aanduiding 'groen'  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 18.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

18.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

18.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige doeleinden ten dienste van het oppervlaktewaterbeheer: het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem;
 • b. primaire watergangen, secundair water en waterpartijen, vijvers en waterlopen;
 • c. de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

19.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water' aangewezen gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming, zoals bruggen, oeverbeschoeiingen, kademuren, duikers, steigers e.d.;
 • b. er mogen uitsluitend gebouwen aanwezig zijn zoals bestaand op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan;
 • c. de gronden mogen niet overkluisd of overbouwd worden.
19.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Boven of op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het water c.q. de watergang en ten dienste van deze bestemming, zoals kademuren en steigers, mits de bouwhoogte niet meer dan 2,00 m boven het afgewerkte maaiveld bedraagt.

19.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

19.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.2.1 onder c. voor het overkluizen of overbouwen van water c.q. watergangen, mits het belang van het water c.q. de watergang zich hiertegen niet verzet. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.

19.5 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor respectievelijk als:

 • a. opslagdoeleinden;
 • b. afvalwaterlozing;
 • c. riooloverstort.
19.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

19.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Water' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verleggen, vergraven en/of dempen van het water;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting.
19.7.2 Uitzonderingen

Het onder 19.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
19.7.3 Toepassingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld onder 19.7.1 zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

 • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
 • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
 • c. het waterbeheer.

indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord. Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
19.7.1 sub a.
Het verleggen, vergraven en/of het dempen van het water.  
Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de waterstructuur en de waterhuishoudkundige situatie  
 19.7.1sub b.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 19.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

19.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

19.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 20 Water - Vaarweg

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Algemeen

De voor 'Water - Vaarweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vaarwegen;
 • b. oevers;
 • c. recreatief medegebruik.
20.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water - Vaarweg' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmeting passen binnen deze bestemming, waaronder remmingwerken, oeverbeschoeiingen en bruggen.
20.2.2 Regels met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Water - Vaarweg' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de hoogte van oeverbeschoeiingen mag maximaal 2,00 m bedragen;
 • c. de doorvaarthoogte bij bruggen dient minimaal 5,50 m te bedragen;
 • d. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8,00 m bedragen.
20.3 Nadere eisen
20.3.1 Onderwerpen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek' en/of 'gemeentelijk stads- en dorpsgezicht', met dien verstande dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
20.3.2 Toepassingscriteria

De onder artikel 20.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende waarden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
20.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

20.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

20.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

20.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Water - Vaarweg' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. het vergraven van oevers.
20.7.2 Uitzonderingen

Het in artikel 20.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd.
20.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in artikel 20.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hierbij gelden de volgende toepassingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
20.7.1 sub a. en b.
Het aanbrengen van dagrecreatieve voorzieningen en het vergraven van oevers.  
Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de waterstructuur en de waterhuishoudkundige situatie.  

20.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

20.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 21 Wonen

21.1 Bestemmingsomschrijving
21.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen met de daarbij behorende tuinen en erven;
 • b. uitsluitend gebouwen ten behoeve van de woonfunctie in de vorm van garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garagebox';
 • c. het uitoefenen van detailhandel op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. het uitoefenen van een dienstverlenend bedrijf op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' met dien verstande dat dienstverlening op de verdieping, zoals aanwezig ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, mag worden voortgezet;
 • e. een specifieke vorm van wonen in de vorm van kamerverhuur, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';
 • f. het uitoefenen van een groothandelsbedrijf op de begane grond, uitsluitend in de vorm en omvang zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
 • g. het uitoefenen van horeca van categorie 1 op de begane grond naast de woonfunctie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • h. het uitoefenen van horeca van categorie 2 op de begane grond naast de woonfunctie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • i. het uitoefenen van maatschappelijke doeleinden op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • j. uitsluitend voorzieningen ten behoeve van verkeer op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • k. een ondergrondse parkeergarage, ondergrondse bergingen, een ondergrondse fietsenstalling en ondergrondse waterbergingen ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • l. een seksinrichting in de vorm en omvang als aanwezig ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
 • m. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – carport' is uitsluitend een bouwwerk ten behoeve van de woonfunctie in de vorm van een carport toegestaan;
 • n. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige Rijks- of gemeentelijk monument mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • o. het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden, ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom';
 • p. een groenvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'groen';
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevolle tuin' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarden;
 • r. een galerie / ruimte voor het houden van workshops ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - galerie en workshops';
 • s. opvang, berging en/of afvoer van water alsmede het onderhoud van structurele waterlopen ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';
 • t. handel in de vorm van digitale verkoop via internet ter plaatse van de aanduiding 'internetwinkel';
 • u. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk – mouttoren' zijn de gronden tevens bestemd voor een Wertha biermuseum met proeflokaal en horeca van categorie 2 op de begane grond en eerste verdieping, een uitkijkpunt op het dak en een verblijfsrecreatieve voorziening voor maximaal 2 personen op de bovenste verdieping.

met daaraan ondergeschikt:

 • 1. parkeervoorzieningen;
 • 2. groenvoorzieningen;
 • 3. verhardingen;
 • 4. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • 5. andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.
21.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken welke qua aard passen binnen deze bestemming, waaronder ook privé-zwembaden, tennisbanen of terrassen.

21.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Het hoofdgebouw moet en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. per bouwperceel zijn niet meer woningen toegestaan dan:
  • 1. er bestaan op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 2. het aantal woningen zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
  • 3. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan aangevraagde omgevingsvergunning;
  • 4. er kunnen worden gebouwd krachtens de afwijkingen zoals opgenomen in artikel 21.4.5 en artikel 21.4.6;
 • c. het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. bij nieuw te bouwen woningen:
   • in geval van een vrijstaande woning het hoofdgebouw op een zijdelingse perceelsafstand van minimaal 3 m moet worden gesitueerd;
   • in geval van een 2-1 kap, een geschakelde of een halfvrijstaande woning het hoofdgebouw aan één zijde op een zijdelingse perceelsafstand van minimaal 3 m moet worden gesitueerd, aan de andere zijde mag het hoofdgebouw op de perceelsgrens worden gesitueerd;
   • in geval van een tussenwoning het hoofdgebouw aan beide zijden op de perceelsgrens mag worden gesitueerd.
  • 2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - patiowoning' minimaal 40 m² binnen het bouwvlak onbebouwd dient te blijven;
 • d. het hoofdgebouw dient georiënteerd te blijven op dezelfde voorgevelrooilijn, zoals dat bestaat op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • e. ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, luifels en balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m² mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens overschrijden met niet meer dan 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden;
 • f. ten aanzien van de maatvoering van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: De goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag respectievelijk maximaal 6,00 m en 9.00 m bedragen, tenzij: ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' een afwijkende goot- en bouwhoogte is aangegeven of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte ten hoogste 3,00 m mag bedragen en de dakhelling 0° moet bedragen (plat dak), of de bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn ondergrondse parkeervoorzieningen toegestaan in de vorm van een parkeergarage/-kelder, waarbij het is toegestaan te bouwen tot een maximale diepte van 3,5 m.
21.2.3 Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Bijgebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van de bestemming, zoals bergingen, garages, dierenverblijven, woon-, werk-, en hobbyruimten, hobbykassen en serres;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bijgebouwen' bij woningen mag maximaal 150 m² per woning bedragen:
  • 1. mits ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' het vlak per bouwperceel door dat bouwen voor niet meer dan 50% wordt bebouwd;
  • 2. uitgezonderd patiowoningen waarbij de onder 1. genoemde 50% vanuit de oorspronkelijke vergunning wordt overschreden, hier mag aanvullend maximaal 30% van de patio worden bebouwd;
  • 3. uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m²)' waar maximaal het op de verbeelding aangeduide aantal m² bijgebouwen is toegestaan;
 • d. ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen of maximaal de bestaande goothoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
  • 2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen of maximaal de bestaande bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd met niet meer dan 8 boxen aaneen; de bouwhoogte mag ten hoogste 3,00 m bedragen en de dakhelling moet 0 graden bedragen (plat dak), of de bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is.
21.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 m bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder tevens begrepen erfafscheidingen, buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag maximaal 1,00 m bedragen, uitgezonderd sierhekwerken waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen en waarbij geen beperkingen tenaanzien van de situering gelden;
 • d. overkappingen zonder wanden mogen niet hoger zijn dan 3,20 m gemeten vanaf het aansluitend terrein en mogen uitsluitend worden geplaatst op maximaal één zijerf en tot maximaal 1,50 m vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens met dien verstande dat het gedeelte vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens volledig open dient te zijn, mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de naar de weg gekeerde bouwgrens open blijft/blijven voor zover dat voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de naar de weg gekeerde bouwgrens nodig is. Overkappingen geplaatst op minder dan 0,50 m van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw;
 • e. op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water mogen draadafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 2,00 m op de perceelsgrens worden gebouwd mits de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw gewaarborgd blijft.
21.2.5 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m gemeten vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde.

21.3 Nadere eisen
21.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
 • b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 'karakteristiek' met dien verstande, dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van deze monumentale bebouwing.
21.3.2 Toepassingscriteria

De onder 21.3.1 onder a. genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.
21.4 Afwijken van de bouwregels
21.4.1 Afwijken voor het bouwen niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2.4, voor het bouwen niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' in hoeksituaties, teneinde het bouwen op een kortere afstand ten opzichte van de naar de weg gekeerde bouwgrens toe te staan tot maximaal 1,00 meter achter de naar de weg gekeerde bouwgrens of de in het verlengde daarvan getrokken denkbeeldige lijn, mits de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° gewaarborgd blijft en de stedenbouwkundige waarden hierdoor niet onevenredig worden aangetast.

21.4.2 Afwijken voor het bouwen van overkappingen verder voor de naar de weg gekeerde bouwgrens

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.4 sub d., voor het bouwen van overkappingen verder vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens, onder de voorwaarde dat de stedenbouwkundige waarden hierdoor niet onevenredig worden aangetast en mits het gedeelte van de overkapping voor de naar de weg gekeerde bouwgrens aan alle kanten open is en de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° gewaarborgd blijft.

21.4.3 Afwijken van de situering en de vorm van de aangegeven bouwvlakken

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de situering en de vorm van de aangegeven bouwvlakken, mits:

 • a. het aantal woningen zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan of kunnen worden gebouwd op grond van dit bestemmingsplan niet toerneemt;
 • b. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4.4 Afwijken voor de situering en de vorm van de aanduiding 'bijgebouwen'

Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van de situering en de vorm van de aanduiding 'bijgebouwen' dan wel voor nieuwe aanduidingen 'bijgebouwen', mits:

 • a. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4.5 Afwijken om het aantal toegestane woningen te vermeerderen 1

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning ter plaatse van de aanduiding

'wetgevingszone – afwijkingsgebied 1' afwijken van het bepaalde overeenkomstig 21.2.2 sub b. onder 1. tot en met 3. voor de bouw van een woning, met dien verstande dat:

 • a. de nieuw op te richten woning voldoet aan het bepaalde in artikel 21.2;
 • b. maximaal één woning wordt gebouwd;
 • c. geen milieuhygiënische belemmeringen (meer) aanwezig zijn;
 • d. de nieuw op te richten woning(en) voldoen aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen;
 • e. uit onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van woningbouw;
 • f. uit onderzoek naar de ter plaatse eventueel voorkomende archeologische waarden blijkt, dat deze geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van woningbouw, tenzij met deze beperkingen bij de bouw rekening wordt gehouden;
 • g. uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit geen beletsel of beperking vormt voor de realisering van woningbouw;
 • h. uit onderzoek blijkt dat externe veiligheid geen beletsel of beperking vormt voor de realisering van woningbouw en dat binnen het invloedsgebied van een risicobron zoals bedoeld in het besluit externe veiligheid buisleidingen, de nota 'risico-normering gevaarlijke stoffen' van het ministerie van VROM of in het besluit transportroutes externe veiligheid een verantwoording van het groepsrisico wordt gegeven die door het bevoegd gezag aanvaardbaar wordt geacht;
 • i. voorafgaand aan de bouw van de woning(en) onderzoek wordt gedaan op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij de onderzoeksresultaten geen belemmering mogen vormen voor de realisering van woningbouw;
 • j. voldaan wordt aan de gemeentelijke eisen ten aanzien van de opvang en berging van hemelwater, zoals die gelden ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • k. voldaan wordt aan de geldende (regionale) woonvisie;
 • l. met aanvrager een planschadeverhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening is afgesloten.
21.4.6 Afwijken om het toegestane aantal woningen te vermeerderen 2

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning ter plaatse van de aanduiding

'wetgevingszone – afwijkingsgebied 2' afwijken van het bepaalde overeenkomstig 21.2.2 sub b. onder 1. tot en met 3. voor de bouw van maximaal twee woningen, met dien verstande dat:

 • a. de nieuw op te richten woning voldoet aan het bepaalde in artikel 21.2;
 • b. binnen 1 jaar na de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een ontvankelijke aanvraag om Omgevingsvergunning voor de bouw van de woning(en) moet zijn ingediend;
 • c. maximaal twee woningen worden gebouwd;
 • d. geen milieuhygiënische belemmeringen (meer) aanwezig zijn;
 • e. de nieuw op te richten woning(en) voldoen aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen;
 • f. uit onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van woningbouw;
 • g. uit onderzoek naar de ter plaatse eventueel voorkomende archeologische waarden blijkt, dat deze geen beletsel of beperkingen vormen voor de realisering van woningbouw, tenzij met deze beperkingen bij de bouw rekening wordt gehouden;
 • h. uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit geen beletsel of beperking vormt voor de realisering van woningbouw;
 • i. uit onderzoek blijkt dat externe veiligheid geen beletsel of beperking vormt voor de realisering van woningbouw en dat binnen het invloedsgebied van een risicobron zoals bedoeld in het besluit externe veiligheid buisleidingen, de nota 'risico-normering gevaarlijke stoffen' van het ministerie van VROM of in het besluit transportroutes externe veiligheid een verantwoording van het groepsrisico wordt gegeven die door het bevoegd gezag aanvaardbaar wordt geacht;
 • j. voorafgaand aan de bouw van de woning(en) onderzoek wordt gedaan op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij de onderzoeksresultaten geen belemmering mogen vormen voor de realisering van woningbouw;
 • k. voldaan wordt aan de gemeentelijke eisen ten aanzien van de opvang en berging van hemelwater, zoals die gelden ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • l. voldaan wordt aan de geldende (regionale) woonvisie;
 • m. met aanvrager een planschadeverhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening is afgesloten.
21.5 Specifieke gebruiksregels
21.5.1 Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. zelfstandige bewoning, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft;
 • b. het gebruik van een gedeelte van het hoofdgebouw, aangebouwd bijgebouw of vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
 • c. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming en dat gebruik als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van bruikbare en/of onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten als verboden gebruik wordt aangemerkt;
 • d. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in de bestemmingsomschrijving omschreven vormen van bedrijfsmatig gebruik en met uitzondering van het gebruik van hoofd- en bijgebouwen voor een aan huis gebonden beroep tot een oppervlakte van maximaal 50 m²;
 • e. prostitutiedoeleinden;
 • f. digitale verkoop, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'internetwinkel';
 • g. geluidgevoelige functies ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen uitgesloten - geluidgevoelige functies’;
 • h. kamerverhuur, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘kamerverhuur’;
 • i. bed & breakfast;
 • j. een dakterras, uitgezonderd ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakterras';
 • k. woningsplitsing.
21.5.2 Horeca

Voor de percelen waar horeca van categorie 1 en 2 is toegestaan geldt dat uitsluitend de horecavorm, welke ter plaatse aanwezig is op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is toegestaan. In ieder geval zijn een discotheek, amusementenhal, speelautomatenhal, bingozaal en gebruik voor prostitutiedoeleinden niet toegestaan.

21.5.3 Parkeren
 • a. Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het parkeren van motorvoertuigen op de gronden gelegen buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', uitgezonderd ter plaatse van de gronden gelegen voor de aanduiding 'bijgebouwen' en/of gelegen op 2,00 m aansluitend aan deze gronden voor de voorgevel van het hoofdgebouw. Dit is niet van toepassing op appartementencomplexen.
 • b. Elke woning/elk wooncomplex dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's en die parkeergelegenheid in stand te houden. Hierbij dient aangesloten te worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, moet rekening worden gehouden met deze wijzigingen.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
21.6.1 Afwijken voor handel in de vorm van digitale verkoop via internet

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub f., voor handel in de vorm van digitale verkoop per internet, mits:

 • a. de producten door de klant niet ter plaatse besteld worden;
 • b. de bestelde producten door de ondernemer zelf of via de post c.q. een pakketdienst bij de klant thuis bezorgd worden;
 • c. er geen verkoop aan huis plaatsvindt;
 • d. maximaal 30 m² van het vloeroppervlak van de woning/bijgebouwen gebruikt wordt voor de digitale verkoop per internet, in de vorm van administratie en opslag van goederen.
21.6.2 Afwijken voor een grotere oppervlakte dan 50 m² of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub d., voor een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden bedrijf of een ambachtelijk bedrijf in een deel van een woning of e daarbij behorende bijgebouwen, mits:

 • a. de daar gepleegde activiteiten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie;
 • b. het gebruik naar de aard met de woonfunctie in overeenstemming is;
 • c. de woonfunctie op het betrokken perceel niet in betekenende mate wordt aangetast;
 • d. maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen als zodanig wordt gebruikt;
 • e. geen gebruik plaatsvindt, dat meldings- of vergunningsplichtig is in het kader van de Wet milieubeheer, tenzij ten aanzien van meldingsplichtige activiteiten door de aanvrager middels onderzoek kan worden aangetoond dat het woon- en leefklimaat door desbetreffende activiteit niet onevenredig worden aangetast;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het beroep of bedrijf;
 • g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, dat ten gevolge daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk zijn en die niet binnen het perceelsgedeelte, dat binnen het bestemmingvlak gelegen is, gerealiseerd kunnen worden.
21.6.3 Afwijken voor een afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub b., teneinde toe te staan dat een gedeelte van het hoofdgebouw of een aangebouwd bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. er geen sprake is van een zelfstandige woning;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • c. er maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaat met een oppervlakte van maximaal 75 m².
21.6.4 Afwijken voor kamerverhuur

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub h., voor het gebruik van de woning ten behoeve van kamerverhuur, mits:

 • a. het huisvesting voor maximaal 5 personen plaatsvindt;
 • b. voldoende wordt voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens een beoordeling van het bevoegd gezag;
 • c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. met aanvrager een planschadeverhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening is afgesloten;
 • e. voldaan wordt aan de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 of een daaropvolgende beleidsnota, indien het huisvesting van arbeidsmigranten betreft.
21.6.5 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub i., voor bed & breakfast, mits:

 • a. voldoende wordt voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens een beoordeling van het bevoegd gezag;
 • b. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.
21.6.6 Afwijken ten behoeve van het toestaan van een dakterras

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.5.1 sub j., voor het toestaan van een dakterras op een plat dak mits:

 • a. de hoogte van de vloerafscheiding/balustrade niet meer dan 1,20 m bedraagt, gemeten vanaf de bovenkant van het plat dak;
 • b. geen bouwwerken, anders dan onder a. bedoeld, op het dakterras worden opgericht;
 • c. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • e. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.
21.6.7 Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan, indien redelijkerwijs niet of niet volledig kan worden voldaan aan de verplichting voor parkeren op eigen terrein, met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.5.3 sub b., indien in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

21.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom': het vellen of rooien van karakteristieke beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'groen': het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - waardevolle tuin': het vellen of rooien van bomen, dan wel het aanbrengen van verhardingen.
21.7.2 Uitzonderingen

Het onder 21.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
21.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in 21.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige werken/werkzaamheden   Criteria voor de verlening van de omgevingsvergunning  
21.7.1 sub a.
Het rooien of kappen van bomen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 21.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
21.7.1 sub b.
Het verwijderen van beplanting en/of het aanbrengen van verhardingen, mede ten dienste van verkeersvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'groen'.  
- Het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel 21.1.1.
- Het verwijderen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  
21.7.1 sub c.
het vellen of rooien van bomen, dan wel het aanbrengen van verhardingen ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle tuin'.  
- Het verwijderen van bomen dan wel het aanbrengen van verhardingen moet noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven in artikel
21.1.1.
- Het verwijderen van bomen dan wel het aanbrengen van verhardingen betekent geen onevenredige aantasting van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en beeldkwalitatieve waarden. In verband daarmee kunnen compenserende maatregelen worden vereist.  

21.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

21.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing

Artikel 22 Leiding - Brandstof

22.1 Bestemmingsomschrijving
22.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud en instandhouding van ondergrondse leidingen voor transport van vloeibare koolwaterstoffen (nafta). De hartlijn van de leiding voor transport van vloeibare koolwaterstoffen (nafta) is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - brandstof'.

22.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in 22.1 bedoelde leiding, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2.00 m mag bedragen.

22.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

22.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 22.2.1 en 22.2.2 ten behoeve van bouwwerken die zijn toegestaan ingevolge de ter plaatse aangewezen bestemming, mits geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de leidingen en nutsvoorzieningen, daartoe wordt vooraf advies ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder of diens opvolger.

22.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

22.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

22.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het vellen of rooien van diepwortelende beplantingen of bomen;
 • c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur hoger dan 2,50 m;
 • d. het ophogen en egaliseren, bodemverlagen of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte;
 • e. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren of het verharden middels een gesloten verharding van de bodem; het graven van sloten, het aanleggen van drainage, het de grond indrijven van voorwerpen of het verrichten van heiwerkzaamheden;
 • f. het verrichten van graaf- en grondwerkzaamheden, dieper dan 0,30 m;
 • g. het aanleggen van andere kabels of leidingen dan de in artikel 22.1 bedoelde leiding(en);
 • h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
 • i. het aanleggen van een evenemententerrein;
 • j. het aanleggen van wegen of paden;
 • k. het (permanent) opslaan van goederen.
22.7.2 Uitzonderingen

Het onder 22.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
 • c. die samenhangen met de aanleg van de in artikel 22.1 bedoelde leiding(en).
22.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 22.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 22.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.
22.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

22.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 23 Leiding - Gas

23.1 Bestemmingsomschrijving
23.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud en instandhouding van ondergrondse leidingen voor gastransport inclusief de daarbij behorende belemmeringenstroken. De hartlijn van de leiding voor gastransport is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'.

23.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

23.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in artikel 23.1 bedoelde leiding voor gastransport.

23.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

23.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 23.2.1 en 23.2.2 ten behoeve van bouwwerken die zijn toegestaan ingevolge de ter plaatse aangewezen bestemming, mits:

 • a. geen aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de leidingen en nutsvoorzieningen;
 • b. de veiligheid van de gasleiding niet wordt geschaad;
 • c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder of diens opvolger;
 • d. er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
23.5 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor:

 • a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding;
 • b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.
23.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

23.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het vellen of rooien van diepwortelende beplantingen of bomen;
 • c. het ophogen en egaliseren, bodemverlagen of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte;
 • d. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren, woelen, mengen, diepploegen of het verharden middels een gesloten verharding van de bodem; het graven van sloten, het aanleggen van drainage, het de grond indrijven van voorwerpen of het verrichten van heiwerkzaamheden;
 • e. het verrichten van graaf- en grondwerkzaamheden;
 • f. het aanleggen van andere kabels of leidingen dan de in artikel 23.1 bedoelde leiding(en);
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
 • h. het aanleggen van een evenemententerrein;
 • i. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
23.7.2 Uitzonderingen

Het onder 23.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen;
 • c. die samenhangen met de aanleg van de in artikel 23.1 bedoelde leiding(en);
 • d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • e. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.
23.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 23.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 23.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.
23.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

23.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 24 Leiding - Hoogspanning

24.1 Bestemmingsomschrijving
24.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 kV.

24.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden

gebouwd.

24.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in artikel 24.1 bedoelde hoogspanningsverbinding met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2,00 m mag bedragen, met uitzondering van de hoogte van masten ten behoeve van de in artikel 24.1 bedoelde hoogspanningsverbinding waarvan de bouwhoogte maximaal 40,00 m mag bedragen.

24.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

24.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 24.2, ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden, met dien verstande dat:

 • a. het doelmatig functioneren van de in artikel 24.1 bedoelde hoogspanningsverbinding niet wordt aangetast;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de verbinding;
 • c. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.
24.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

24.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

24.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen of bomen;
 • b. het vellen of rooien van hoogopgaande beplanting of bomen;
 • c. het opslaan van producten en materialen, hoger dan 1,5 meter;
 • d. het wijzigen van het bestaande bodemniveau door het ophogen, afgraven of bodemverlagen boven een maat van 1,5 meter;
 • e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan de in artikel 24.1 bedoelde hoogspanningsverbinding en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
24.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 24.7.1 is niet van toepassing, indien de werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd.

24.7.3 Toetsingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 24.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 24.1 bedoelde hoogspanningsverbinding niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de verbinding.
24.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

24.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 25 Leiding - Riool

25.1 Bestemmingsomschrijving
25.1.1 Algemeen

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. de aanleg, het onderhoud en instandhouding van leidingen voor riooltransport. De hartlijn van de leiding voor riooltransport is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool'.
25.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

25.2 Bouwregels
25.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde die noodzakelijk zijn voor de aanleg en instandhouding van de in artikel 25.1 bedoelde leiding voor riooltransport.

25.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

25.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 25.2.1 en 25.2.2 ten behoeve van bouwwerken die zijn toegestaan ingevolge de ter plaatse aangewezen bestemming, mits geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de leidingen en nutsvoorzieningen, daartoe wordt vooraf advies ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder of diens opvolger.

25.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

25.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

25.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • b. het vellen of rooien van diepwortelende beplantingen of bomen;
 • c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur;
 • d. het opslaan van producten of materialen;
 • e. het ophogen en egaliseren, bodemverlagen of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte;
 • f. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren of het verharden middels een gesloten verharding van de bodem; het graven van sloten, het aanleggen van drainage, het de grond indrijven van voorwerpen of het verrichten van heiwerkzaamheden;
 • g. het verrichten van graaf- en grondwerkzaamheden, dieper dan 0,30 m;
 • h. het leggen van kabels of leidingen, anders dan de in 25.1 bedoelde leidingen;
 • i. het aanleggen van een evenemententerrein;
 • j. het aanleggen van wegen of paden;
 • k. het (permanent) opslaan van goederen.
25.7.2 Uitzonderingen

Het onder 25.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een (omgevings)vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer van de leiding betreffen.
25.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 25.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 25.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.
25.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

25.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 26 Waarde - Archeologie hoog

26.1 Bestemmingsomschrijving
26.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

26.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden, overlegt een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

26.2.2 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 26.2.1 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.
26.2.3 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 26.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
26.2.4 Uitzonderingen

Artikel 26.2.1, 26.2.2 en 26.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte kleiner dan 250 m², ongeacht de diepte;
 • c. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte groter dan 250 m² dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm beneden maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
 • d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 3,00 m.
26.2.5 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 26.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

26.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

26.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

26.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

26.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

26.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
26.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm beneden maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden maaiveld;
 • b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
 • g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
 • h. het tot stand brengen en of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld.
26.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 26.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

 • a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 26.2 van toepassing is;
 • b. een verstoringsoppervlakte beslaan van ten hoogste 250 m², ongeachte de diepte;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning, of;
 • e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
26.7.3 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

26.7.4 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 26.7.3 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorschriften.
26.7.5 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 26.7.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
26.7.6 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 26.7.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

26.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

26.9 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie hoog' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen in een lager beschermingsniveau of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.

Artikel 27 Waarde - Archeologie middelhoog

27.1 Bestemmingsomschrijving
27.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

27.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

27.2.2 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 27.2.1 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.
27.2.3 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 27.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
27.2.4 Uitzonderingen

Artikel 27.2.1, 27.2.2 en 27.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte kleiner dan 2.500 m², ongeacht de diepte;
 • c. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte groter dan 2.500 m² dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm beneden maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
 • d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 3,00 m.
27.2.5 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 27.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

27.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

27.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

27.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

27.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

27.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm beneden maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden maaiveld;
 • b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
 • g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
 • h. het tot stand brengen en of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld.
27.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 27.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

 • a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 27.2 van toepassing is;
 • b. een verstoringsoppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m² ongeacht de diepte;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning, of;
 • e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
27.7.3 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

27.7.4 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 27.7.3 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorschriften.
27.7.5 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 27.7.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
27.7.6 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 27.7.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

27.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

27.9 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.

Artikel 28 Waarde - Archeologie zeer hoog

28.1 Bestemmingsomschrijving
28.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

28.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

28.2 Bouwregels
28.2.1 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden, overlegt een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

28.2.2 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in artikel 28.2.1 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.
28.2.3 Voorschriften aan vergunning

In de situatie als bedoeld in artikel 28.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
28.2.4 Uitzonderingen

De artikelen 28.2.1, 28.2.2 en 28.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte kleiner dan 50 m², ongeacht de diepte;
 • c. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte groter dan 50 m² dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm beneden maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
 • d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 3,00 m.
28.2.5 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in artikel 28.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

28.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

28.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

28.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

28.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

28.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm beneden maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden maaiveld;
 • b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
 • c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
 • d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
 • g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
 • h. het tot stand brengen en of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld.
28.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 28.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

 • a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 28.2 van toepassing is;
 • b. een verstoringsoppervlakte beslaan van ten hoogste 50 m² ongeacht de diepte;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning, of
 • e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
28.7.3 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

28.7.4 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in artikel 28.7.3 genoegzaam blijkt dat:

 • a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
 • b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorschriften.
28.7.5 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in artikel 28.7.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
28.7.6 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in artikel 28.7.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

28.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niedt van toepassing.

28.9 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie zeer hoog' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen in een lager beschermingsniveau of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.

Artikel 29 Waarde - Cultuurhistorie

29.1 Bestemmingsomschrijving
29.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding, bescherming en versterking van de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen, ruimtelijke structuren en verkavelingspatronen, afzonderlijk en/of in onderlinge samenhang met elkaar.

29.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

29.2 Bouwregels
29.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

29.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 29.2.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het inwerkingtreden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • e. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie.
29.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

29.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 29.2.1 ten behoeve van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijde, overeenkomstig de onderliggende bestemming(en), met dien verstande dat:

 • a. dit verenigbaar is met behoud, herstel en/of versterking van de cultuurhistorische waarden en kwaliteiten van de bestaande bebouwing;
 • b. dit conform advies van de monumenten- en welstandscommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, niet leidt tot een wezenlijke verandering van de aanwezige cultuurhistorische waarden en kwaliteiten.
29.5 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik of het laten gebruiken van gronden en bouwwerken, op basis van de onderliggende bestemming, waarbij schade aan het monument wordt of kan worden veroorzaakt.

29.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

29.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
29.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden de volgende werkzaamheden of werken, geen bouwwerk zijnde, uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van veranderingen in het aanwezige verkavelingspatroon;
 • b. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
 • c. het egaliseren, ophogen, verlagen dan wel afgraven van in het terrein aanwezige hoogteverschillen;
 • d. het wijzigen van aanwezige keermuren.
29.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 29.7.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • e. werken of werkzaamheden, gericht op de instandhouding van gebouwen en terreinen met cultuurhistorische waarden.
29.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 29.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in artikel 29.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

29.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
29.8.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden de op de gronden aanwezige cultuurhistorische waardevolle en/of karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

29.8.2 Adviesaanvraag

Voordat besloten wordt over het afgeven van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk dient advies aan de monumenten- en welstandscommissie, of de daarvoor in de plaats tredende commissie, te worden gevraagd.

29.8.3 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 29.8.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • e. het slopen indien tevens een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig is op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening of op grond van de Monumentenwet 1988.
29.8.4 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 29.8.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in artikel 29.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

29.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepasing.

Artikel 30 Waarde - Landschap

30.1 Bestemmingsomschrijving
30.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding, bescherming en versterking van de aanwezige groenstructuur en landschapselementen, afzonderlijk en/of in onderlinge samenhang met elkaar.

30.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

30.2 Bouwregels
30.2.1 Bouwverbod

Op de voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

30.2.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 30.2.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het inwerkingtreden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • e. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie.
30.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

30.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

30.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

30.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

30.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
30.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden op of in de voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden de volgende werkzaamheden of werken, geen bouwwerk zijnde, uit

te voeren:

 • a. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge kunnen hebben;
 • b. het vernieuwen of reconstrueren van de groenstructuur.
30.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 30.7.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • e. werken of werkzaamheden, gericht op de instandhouding van de aanwezige groenstructuur en landschapselementen.
30.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 30.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in artikel 30.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

30.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

30.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepasing.

Artikel 31 Waterstaat - Waterkering

31.1 Bestemmingsomschrijving
31.1.1 Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de waterkering, alsmede het onderhoud en de instandhouding van dijken, kaden en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.

31.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

31.2 Bouwregels
31.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van dijken, kaden en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.

31.2.2 Regels met betrekking tot bouwwerken

Met betrekking tot de bouwwerken geldt dat de bouwhoogte maximaal 4,00 m mag

bedragen.

31.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

31.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 31.2, voor het oprichten van bouwwerken binnen de voor de 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden, mits:

 • a. het belang van de waterkering niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
 • c. het bevoegd gezag advies inwint bij de waterbeheerder.
31.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

31.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

31.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
31.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het wijzingen van het profiel van de bodem en de dijken;
 • b. het aanleggen of verharden van wegen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het vellen of rooien van het houtgewas of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of ernstige beschadiging van het houtgewas ten gevolge kunnen hebben;
 • d. het bebossen of aanbrengen van kruidachtige of houtachtige gewassen op gronden die ten tijde van het van kracht worden van het plan niet met een dergelijke vegetatie begroeid waren;
 • e. het aanleggen van leidingen en andere ondergrondse constructies;
 • f. het graven van sleuven.
31.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 31.7.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende omgevingsvergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd;
 • c. het onderhoud en herstel dan wel aanpassen van bestaande oeverbeschoeiingen.
31.7.3 Toepassingscriteria

De in 31.7.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvoor hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 31.1 genoemde doeleinden niet evenredig worden of kunnen

worden aangetast.

31.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

31.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

Artikel 32 Waterstaat - Waterlopen

32.1 Bestemmingsomschrijving
32.1.1 Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren, zoals watergangen en regenwaterbuffers, overeenkomstig de Keur van het Waterschap Limburg, alsmede onderhoudspaden en –stroken langs secundaire watergangen, overkluisde secundaire watergangen, meanderzones en retentiebekkens;
 • b. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, waarvoor een bouwvergunning verleend is ingevolge artikel 40 van de Woningwet dan wel waarvoor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend.
32.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 39.5.

32.2 Bouwregels
32.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de primaire wateren en/of de regenwaterbuffer.
32.2.2 Regels met betrekking tot bouwwerken

Met betrekking tot de bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3,50 m bedragen.
32.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

32.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het

bepaalde in 32.1, voor het oprichten bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen de voor

'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden, mits:

 • a. het belang van het primaire water, gehoord het waterschap, niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

32.5 Specifieke gebruiksregels

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap Limburg van toepassing.

32.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

32.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
32.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van terreinverhardingen.
32.7.2 Uitzonderingen

Het in artikel 32.7.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
32.7.3 Toepassingscriteria

Werken als bedoeld in artikel 32.7.1 zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

 • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
 • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
 • c. het waterbeheer, of
 • d. indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.

32.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Niet van toepassing.

32.9 Wijzigingsbevoegdheid

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 33 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 34 Algemene bouwregels

34.1 Algemene beschermingsregel

Geen bouwwerk mag worden opgericht, indien daardoor een ander bouwwerk met het daarbij behorende bouwperceel hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan.

34.2 Overschrijding bouwgrens/bijgebouwengrens

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de verbeelding aangegeven bouwgrens c.q. bijgebouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan.

34.3 Ondergronds bouwen

Ondergrondse gebouwen (zoals kelders) zijn in het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' toegestaan onder bestaande gebouwen en nieuw op te richten gebouwen tot een maximale diepte van 3,50 m.

Artikel 35 Algemene gebruiksregels

35.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. een seksinrichting of een daarmee vergelijkbaar bedrijf, uitgezonderd de bestemming 'Wonen' met aanduiding 'seksinrichting' ter plaatse van de Parallelweg 100;
 • b. een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf, met uitzondering van de bestemming 'Wonen' met aanduiding 'horeca van categorie 1' ter plaatse van de Parallelweg 101, waar een coffeeshop is toegestaan;
 • c. straatprostitutie.

Artikel 36 Algemene aanduidingsregels

36.1 geluidzone - industrie
36.1.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige

objecten worden gerealiseerd.

36.1.2 Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 36.1.1, met dien verstande dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te realiseren geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of hogere grenswaarden zijn vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden of tenzij vanwege verkleining of opheffing van de geluidzone - industrie de beperking ter plaatse is opgeheven.

36.2 overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht
36.2.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' zijn de gronden mede bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van het stads- en dorpsgezicht, zoals dit nader tot uitdrukking komt in de bijlage 'Inventarisatie stads- en dorpsgezichten' bij de regels, te weten Gebied I Binnenstad met uitlopers,

Gebied II - Fatima, Gebied III - Kanaal tussen Stadsbrug en Biesterbrug

(Verliefdenlaantje), Gebied IV - Kerkstraat Keent en Gebied VII – Hushoven.

36.2.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan (ver)nieuwbouwplannen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' met dien verstande, dat kan worden geëist, dat bouwhoogtematen, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van de monumentale bebouwing (in de omgeving).

36.3 veiligheidszone - bedrijven 1
36.3.1 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven 1' het volgende:

36.3.2 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten.

36.4 veiligheidszone - bedrijven 2
36.4.1 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven 2' het volgende:

36.4.2 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden voor kwetsbare objecten.

36.5 veiligheidszone - leiding

Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone - leiding’ leidt de aanwezigheid van een leiding tot inachtname van een plaatsgebonden risico contour. Binnen de genoemde plaatsgebonden risicocontour mogen zich geen kwetsbare objecten bevinden en onder zwaarwegende motivatie mogen zich binnen deze afstand beperkt kwetsbare objecten bevinden.

36.6 veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied

Binnen de op de verbeelding aangegeven 'veiligheidszone - plasbrandaandachtsgebied' zijn geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan en is uitbreiding van bestaande (beperkt) kwetsbare objecten niet toegestaan tenzij:

 • a. advies is aangevraagd aan de veiligheidsregio in verband met de verantwoording van het groepsrisico en;
 • b. uit onderzoek blijkt dat de externe veiligheidsrisico's als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen aanvaardbaar worden geacht.

Objecten voor langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen zijn

binnen deze zone niet toegestaan.

36.7 veiligheidszone - risicovolle inrichting
36.7.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - risicovolle inrichting' mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

36.7.2 Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 36.7.1, met dien verstande dat:

 • a. voldaan wordt aan de normen die gelden voor het plaatsgebonden risico;
 • b. indien sprake is van toename van het groepsrisico, hiervoor een verantwoording plaatsvindt en die verantwoording dient door het bevoegd gezag aanvaardbaar te worden geacht.

36.8 veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen
36.8.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' mogen

geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

36.8.2 Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 36.8.1 om nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten te bouwen overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met dien verstande dat:

 • a. vooraf een positief advies is verkregen van de desbetreffende leidingbeheerder;
 • b. er een verantwoording dient te worden gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied en die verantwoording dient door het bevoegd gezag aanvaardbaar te worden geacht.

36.9 vrijwaringszone - molenbiotoop
36.9.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn de gronden mede bedoeld als molenbiotoop.

36.9.2 Bouwregels

Ongeacht wat in de regels voor de op deze gronden rustende bestemming is bepaald, mag er ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' niet worden gebouwd voorzover de windvang van de molen daardoor in onevenredige mate wordt aangetast. Uitgangspunt hierbij is dat de optimale windvang tot maximaal 5% mag worden beperkt. Voor de bepaling van de hierbij toegestane bouwhoogten worden de formules, alsmede de afwijkingen, zoals opgenomen in de bijlage 'Molenbiotoop' bij de regels zijn gehanteerd.

36.9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 36.9.2 voor het oprichten van bebouwing dan wel het planten van hoog opgaand groen/hoge bomen tot een grotere (bouw)hoogte dan bepaald in dat artikel, mits vooraf de vereniging De Hollandse Molen, Molenstichting Limburg, Molenstichting Weerterland of diens opvolger om advies is gevraagd.

36.9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

het is verboden op de voor 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande beplanting. Voor de bepaling van de hierbij toegestane hoogten worden de formules, als mede de afwijkingen, zoals opgenomen in de bijlage 'Molenbiotoop' bij de regels zijn gehanteerd.
 • b. Het onder artikel 36.9.4 sub a, vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:
  • 1. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een vergunning is verleend;
  • 2. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
 • c. Werken als bedoeld in artikel 36.9.4 sub a. zijn slechts toelaatbaar, indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de belangen van de molen niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
36.10 vrijwaringszone - spoor
36.10.1 Algemeen

Het is verboden nieuwe bebouwing te situeren ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spoor'.

36.10.2 Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 36.10.1, teneinde de afstand van bebouwing tot spoorwegen te verkleinen. Hiertoe dient de spoorwegbeheerder te worden gehoord.

36.11 vrijwaringszone - straalpad
36.11.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' zijn de gronden mede bedoeld als beschermingszone van een straalverbinding.

36.11.2 Bouwregels

Ongeacht hetgeen in de regels voor de op deze gronden rustende bestemming(en) is bepaald, mag ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' niet hoger worden gebouwd dan 65,00 m ten opzichte van NAP, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een doelmatig beheer en instandhouding van de straalverbinding, met dien verstande dat de oppervlakte en de hoogte niet meer mogen bedragen dan die welke aanwezig zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

36.12 vrijwaringszone - vaarweg
36.12.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' mogen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten behoeve van de desbetreffende vaarweg.

36.12.2 Afwijken met een omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 36.12.1, met dien verstande dat:

 • a. gebouwd wordt overeenkomstig de onderliggende bestemming;
 • b. een afstand van minimaal 10 m wordt aangehouden vanaf de oeverlijn van de desbetreffende vaarweg;
 • c. de belangen van de vaarweg niet (wezenlijk) worden aangetast;
 • d. vooraf een positief advies is gekregen van de beheerder van de desbetreffende vaarweg.
36.13 wetgevingszone - verwerkelijking in naaste toekomst

Met de toepassing van artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - verwerkelijking in naaste toekomst' verwezenlijking van het plan in de naaste toekomst nodig geacht.

Artikel 37 Algemene afwijkingsregels

37.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan voor:

 • a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, inhoudsbepalingen, goothoogten, bebouwingshoogten, bouwperceelsgrensafstanden, bouwvlakken, bebouwde oppervlakten en hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met ten hoogste 10%;
 • b. het in geringe mate, doch niet meer dan 1,00 m, afwijken (ten behoeve van het bouwen, gebruik, werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden) van een bestemmingsgrens, alsmede van de vorm van bouwvlakken, dan wel de ligging van rooilijnen voor zover dit noodzakelijk is om het plan (en de daaraan ten grondslag liggende intenties) in te passen in de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein;
 • c. voor het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken van openbaar nut en van geringe afmetingen, mits de gebouwen geen grotere oppervlakte dan 25 m² en geen grotere goothoogte dan 3 meter hebben en mits de andere bouwwerken geen grotere bebouwingshoogte hebben dan 5 meter, met uitzondering van antennes, lichtmasten, ontluchtingspijpen en gasdrukregel- en meetstations;
 • d. voor het oprichten van antennes ten behoeve van het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen voor privé-gebruik, mits deze antennes niet hoger zijn dan 15 m;
 • e. voor het oprichten van vrijstaande antenne-opstelpunten, mits:
  • 1. deze masten niet hoger zijn dan 40 m;
  • 2. sitesharing (gemeenschappelijk gebruik van antennes) niet mogelijk is;
  • 3. geen gebouw of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aanwezig of beschikbaar is om een niet vrijstaande antenne-opstelpunt te kunnen bouwen;
  • 4. bij de locatiekeuze en uitvoering op evenredige wijze rekening is gehouden met de aanwezige stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de woonfunctie niet onevenredig wordt geschaad;
  • 5. zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de aanwezige hoge elementen;
  • 6. op de desbetreffende percelen geen woonfunctie rust;
  • 7. aanvrager door middel van een onafhankelijk rapport heeft aangetoond dat een antenne-opstelpunt onmisbaar is voor de realisering van een adequaat, dekkend netwerk.

37.2 Kleine windturbines, zonnevolgers, zonnepanelen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan voor het toestaan van kleine windturbines, zonnevolgsystemen en zonnepanelen op gebouwen en op bouwwerken geen gebouwen zijnde, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de kleine windturbine, het zonnevolgsysteem of de zonnepanelen op bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten binnen het bouwvlak of de aanduiding 'bijgebouwen' worden gerealiseerd, op of direct bij de bestaande bebouwing;
 • b. de tiphoogte van de kleine windturbine mag niet meer dan 1/3 hoger zijn dan het gebouw waarop of waarbij de windturbine wordt gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van zonnevolgsystemen of zonnepanelen op bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 10 m bedragen;
 • d. per woning mogen maximaal 3 kleine windturbines, zonnevolgsystemen of zonnepanelen op bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd;
 • e. aan het aantal kleine windturbines bij of op een gebouw, geen woning zijnde of niet behorende bij een woning, wordt geen maximum gesteld;
 • f. de kleine windturbine mag geen hinder opleveren voor omwonenden en geen (landschappelijke) verrommeling teweegbrengen;
 • g. de aanvrager dient te onderbouwen dat geen (landschappelijke) verrommeling optreedt.

37.3 Tijdelijk kamperen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het plan voor het toestaan van tijdelijk kamperen, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • a. het kamperen dient meerdaags te zijn en van enige importantie.

37.4 Toetsing

De in voorgaande leden genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 38 Algemene wijzigingsregels

38.1 Verschuiven bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van het in geringe mate, tot maximaal 2,00 meter, verschuiven van de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken.

Artikel 39 Overige regels

39.1 (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpplan.

39.2 Verkeerslawaai

Bij het nieuw oprichten van geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het Besluit

geluidhinder dient voldaan te worden aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als

bedoeld in de Wet geluidhinder, tenzij het bevoegd gezag voorafgaand aan of

gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan hogere grenswaarden heeft

vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden.

39.3 Industrielawaai

Bij het nieuw oprichten van geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het Besluit geluidhinder, dient voldaan te worden aan de aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, tenzij het bevoegd gezag voorafgaand aan of gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan hogere grenswaarden heeft vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden.

39.4 Railverkeerslawaai

Bij het nieuw oprichten van geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het Besluit geluidhinder, dient voldaan te worden aan de aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, tenzij het bevoegd gezag voorafgaand aan of gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan hogere grenswaarden heeft vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden.

39.5 Voorrangsregels

Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat dubbelbestemmingen gericht op het beschermen en in stand houden van infrastructurele voorzieningen voorgaan boven dubbelbestemmingen gericht op bescherming van bestaande waarden. In concreto wordt in afnemende mate prioriteit verleend aan de dubbelbestemming:

 • 1. Leiding - Brandstof
 • 2. Leiding - Gas
 • 3. Leiding - Riool
 • 4. Waterstaat - Waterkering
 • 5. Waterstaat - Waterlopen
 • 6. Waarde - Archeologie zeer hoog
 • 7. Waarde - Archeologie hoog
 • 8. Waarde - Archeologie middelhoog
 • 9. Waarde - Cultuurhistorie
 • 10. Waarde - Landschap

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 40 Overgangsrecht

40.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

40.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 41 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'.