direct naar inhoud van Artikel 14 Waterstaat – Waterlopen
Plan: Swartbroek 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPSWARTBROEK2009-VA01

Artikel 14 Waterstaat – Waterlopen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren, zoals watergangen en regenwaterbuffers, overeenkomstig de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei;
 • b. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de primaire wateren en/of de regenwaterbuffer.
14.2.2 Regels met betrekking tot bouwwerken

Met betrekking tot de bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte maximaal 3,50 m mag bedragen.
14.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

14.4 Ontheffing van de bouwregels
14.4.1 Ontheffing oprichten van andere bebouwing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing verlenen van het bepaalde in 14.2, voor het oprichten bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden, mits:

 • a. het belang van het primaire water, gehoord het waterschap, niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.
14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Gebruik van de gronden

Op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap Peel en Maasvallei van toepassing.

14.6 Aanlegvergunning
14.6.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Waterstaat – Waterlopen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van terreinverhardingen.
14.6.2 Normaal onderhoud

Het in artikel 14.6.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend.
14.6.3 Toelaatbaarheid

Werken als bedoeld in artikel 14.6.1 onder a. zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

 • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
 • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
 • c. het waterbeheer, of
 • d. indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.
14.7 Ontheffing van de gebruiksregels

Niet van toepassing.