direct naar inhoud van Artikel 9 Water
Plan: Swartbroek 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPSWARTBROEK2009-VA01

Artikel 9 Water

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige doeleinden ten dienste van het oppervlaktewaterbeheer: het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem;
 • b. primaire watergangen, secundair water en waterpartijen, vijvers en waterlopen;
 • c. de aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water' aangewezen gronden gelden de volgende bouwregels:

 • a. Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming, zoals bruggen, oeverbeschoeiingen, kademuren, duikers, steigers e.d.
 • b. Er mogen uitsluitend gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken en werkzaamheden zoals bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
 • c. De gronden mogen niet overkluisd of overbouwd worden.
9.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Boven of op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het water c.q. de watergang en ten dienste van deze bestemming, zoals kademuren en steigers, mits de bouwhoogte niet meer dan 2,00 meter boven het afgewerkte maaiveld bedraagt.

9.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

9.4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 9.2.1, sub c. voor het overkluizen of overbouwen van water c.q. watergangen, mits het belang van het water c.q. de watergang zich hiertegen niet verzet. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.

9.5 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden als:

 • a. opslagdoeleinden;
 • b. afvalwaterlozing;
 • c. riooloverstort.
9.6 Ontheffing van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

9.7 Aanlegvergunningen
9.7.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Water' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verleggen, vergraven en/of dempen van het water.
9.7.2 Normaal onderhoud

Het onder 9.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan aanlegvergunning is verleend;
 • b. die het normale onderhoud en beheer betreffen.
9.7.3 Toelaatbaarheid

Werken en werkzaamheden als bedoeld onder 9.7.1 zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ten behoeve van:

 • a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of
 • b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of
 • c. het waterbeheer, of
 • d. indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.