direct naar inhoud van Artikel 7 Sport
Plan: Swartbroek 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0988.BPSWARTBROEK2009-VA01

Artikel 7 Sport

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportieve recreatie.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken passende binnen deze bestemming (zoals een sporthal, sportkantine, clubgebouw, tribune, kleedruimten, recreatiegebouw, atletiekbaan etc.);
 • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming;
 • c. verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen.
7.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd.
 • c. Ten aanzien van de maatvoering van de gebouwen geldt dat de goot- en bouwhoogte maximaal 6,50 m mogen bedragen of maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is.
7.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Gebouwen van ondergeschikte betekenis en bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen ook buiten het bouwvlak, maar dienen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak, te worden gebouwd.
 • b. Bouwwerken geen gebouwen zijnde dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen.
 • c. De oppervlakte van een gebouw van ondergeschikte betekenis mag maximaal 20 m2bedragen.
 • d. In totaal mag ten hoogste 60 m2 aan gebouwen van ondergeschikte betekenis worden opgericht.
 • e. De goot- en bouwhoogte van een gebouw van ondergeschikte betekenis mogen maximaal 3,00 m bedragen.
 • f. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6,00 m bedragen, met uitzondering van:
  • 1. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 20,00 m mag bedragen;
  • 2. reclamemasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 4,00 m mag bedragen;
  • 3. ballenvangers en andere sportvoorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 m mag bedragen;
  • 4. erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen.
7.2.4 Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m vanaf bovenkant gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor:

 • a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
 • b. dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.
7.4 Ontheffing van de bouwregels

Niet van toepassing.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Gebruik van de gronden en opstallen

Onder verboden gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:

 • a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming 'Sport';
 • b. bedrijfsdoeleinden;
 • c. detailhandel, tenzij het betreft detailhandel welke verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • d. horecadoeleinden, tenzij het betreft horeca die verband houdt met en ondergeschikt is aan de geldende bestemming;
 • e. woondoeleinden.
7.5.2 Regels met betrekking tot parkeren

Bij elke sportvoorziening dient te worden voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid (zowel voor personeel als voor bezoekers) en in gelegenheid voor laden en lossen, waarbij voldaan dient te worden aan de normen opgenomen in de Parkeerbeleidsnota 2006, tenzij voldoende openbare plaatsen aanwezig zijn volgens een beoordeling van burgemeester en wethouders.

7.6 Ontheffing van de gebruiksregels

Niet van toepassing.